Komunikaty


 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024.

  W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

  W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły:
  MODUŁ I WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  MODUŁ II SAMOPOMOC

  MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZDOBYWANIA
  KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

  MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ
  O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  2. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  Na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000,00 zł.

  Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. Oferty niekompletne lub złożone w innej niż ww. formie nie będą rozpatrywane.

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz z Programem

  https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2024

  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2024

  Załączniki:

  Ogłoszenie do Programu Od zależności ku samodzielności - edycja 2024
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do Programu Od zależności ku samodzielności -edycja 2024
  Program Od zależności ku samodzielności - edycja 2024
  Oświadczenie składane przez Oferenta

 • Ogłoszenie naboru wniosków Senior+ edycja 2023

  21 marca 2023 roku na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostały ogłoszone wyniki naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023.

  Załączniki:

  Moduł 1 OFERTY DOFINANSOWANE
  Moduł 2 OFERTY DOFINANSOWANE
  Oświadczenie SENIOR 2023 moduł I
  Oświadczenie SENIOR 2023 moduł II
  LISTA OFERTY ODRZUCONE WZGLĘDÓW FORMALNYCH

 • Program Senior+ edycja 2023 - Wykaz ofert odrzuconych niespełniających kryteriów formalnych

 • Komunikat o wynikach naboru wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

  Województwo Małopolskie uzyskało akceptację kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego dla poszczególnych beneficjentów w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Opieka wytchnieniowa – Wykaz gmin i powiatów 2023

 • Komunikat o wynikach naboru wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnych" – edycja 2023

  Województwo Małopolskie uzyskało akceptację kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego dla poszczególnych beneficjentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnych” - edycja 2023

  Asystent osobisty os. niepełnosprawnej – Wykaz gmin i powiatów 2023

 • Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  Załączniki:
  Pismo przewodnie do Zaproszenia
  Klauzula informacyjna

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

  Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

  Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

  W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. osobami.

  Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 10 listopada 2022 roku.

  Informacje w sprawie sposobu złożenia wniosku będą przekazane do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów oraz OPS i PCPR w formie pisma.

  Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

  Załączniki:
  1. OGLOSZENIE-PROGRAMU-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-NA-2023-18-10-1666774104
  2. PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100
  3. ZAL.-NR-2A-DO-PROGRAMU-1666774124
  4. ZAL.-NR-2B-DO-PROGRAMU-1666774127
  5. ZALACZNIK-NR-1A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774116
  6. ZALACZNIKNR-1B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774119
  7. ZALACZNIK-NR-1-DO-WNIOSKU-(-ZAL-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-1666774112
  8. ZALACZNIK-NR-2-DO-WNIOSKU-(ZAL.-NR-1A-LUB-1B-DO-PROGRAMU)-OW-2023-1666774271
  9. ZALACZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774134
  10. ZALACZNIK-NR-4A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774137
  11. ZALACZNIK-NR-4B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774140
  12. ZALACZNIK-NR-5A-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774142
  13. ZALACZNIK-NR-5B-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774145
  14. ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774148
  15. ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774151
  16. ZALACZNIK-NR-8-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774153
  17. ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774155
  18. ZALACZNIK-NR-10-DO-PROGRAMU-OW-2023-1666774158
  19. ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA-RODO-OW-(DLA-MINISTRA)-1666774161
  20. ZALACZNIK-NR-12-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-MINISTER-WOJEWODA---NA-2023-18-10-1666774165
  21. ZZALACZNIK-NR-13-WZOR-UMOWY-W-RAMACH-PROGRAMU-WOJEWODA-GMINA-POWIAT-NA-2023-18-10-1666774168 • W dniu 23 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
  1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

  O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

  Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
  1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
  Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

  Załączniki:
  1. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA - Zalacznik-nr-1-do-Programu-AOON-JST- wniosek gminy powiatu ze zmn.
  2. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON-JST-1666547065 kalkulacja kosztów ze zm.
  3. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON-JST-1666547079 część opisowa
  4. Ogloszenie-AOON-JST-edycja-2023-1666547014
  5. PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008
  6. Zalacznik-10a-do-Programu-AOON-JST-1666547178 ewidencja biletów
  7. Zalacznik-nr-1-do-wniosku-w-Programie-AOON-JST-1666547065 kalkulacja kosztów z dod.wierszem
  8. Zalacznik-nr-2-do-wniosku-w-Programie-AOON-JST-1666547079 część opisowa
  9. Zalacznik-nr-4-do-Programu-AOON-JST-1666547143 sprawozdanie gminy powiatu
  10. Zalacznik-nr-6-do-Programu-AOON-JST-1666547149 oświadczenie o przyjęciu rezygnacji ze środków
  11. Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-1666547153 karta zgłoszenia
  12. Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-1666547157 zakres czynności
  13. ZALACZNIK-NR-9-DO-PROGRAMU-AOON-JST-1666547831 karta realizacji usług
  14. Zalacznik-nr-10-do-Programu-AOON-JST-1666547174 ewidencja pojazdu
  15. Zalacznik-nr-11-do-Programu-AOON-JST-1666547191 karta oceny
  16. Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON-JST-1666547197 klauzula rodo
  17. Zalacznik-nr-14-do-Programu-AOON-JST-1666547208-1 umowa wojewoda - gmina powiat

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne", który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Budżet programu w roku 2022 wynosi 30 000 000,00 zł.

  Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww. orzeczeniem.
  W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.
  1. Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

  Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
  1) w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
  2) w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.


  Wszelkie informacje na temat programu, w tym zasady, terminy naboru oraz wzory wniosków i innych dokumentów związanych z Programem dostępne są na stronie internetowej po linkiem:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

  Informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie, pod nr telefonu 12 392 15 64 oraz 12 392 12 07, w godzinach pracy urzędu.

  Załączniki:
  1. OGLOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU CENTRA OPIEKUNCZO-MIESZKALNE
  2. PROGRAM O ZMIANIE PROGRAMU CENTRA OPIEKUNCZO-MIESZKALNE-2021
  3. Zał. nr 1 do programu- wniosek gminy powiatu
  4. Zał 7A do programu - wniosek moduł II
  5. Zał nr 7 do programu - wniosek moduł I
  6. Zał. nr 8 do programu - karta oceny
  7. Zał. nr 8a do programu - karta oceny

 • Program Senior+ edycja 2022 – Wyniki naboru

  Załączniki:
  1. Oświadczenie SENIOR2022_moduł I
  2. Oświadczenie SENIOR2022_moduł II
  3. Wyniki konkursu Senior+ Edycja 2022 - I moduł
  4. Wyniki konkursu Senior+ Edycja 2022 - II moduł

 • Informacja dotycząca wstępnej oceny dokonanej przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dla ofert złożonych w otwartym konkursie na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022 r.

 • Program Senior+ edycja 2022 - Wykaz ofert odrzuconych niespełniających kryteriów formalnych

 • Komunikat o ogłoszeniu wzorów umów - Program Senior+, edycja 2022.

  Załączniki:
  Wzór umowy Senior+ moduł 1 – wydatki bieżące podmioty publiczne rezerwa
  Wzór umowy Senior+ moduł 2 – wydatki bieżące podmioty publiczne rezerwa

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Senior+” – edycja 2022

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022. Program obejmuje dofinansowanie do kosztów utworzenia ośrodka wsparcia „Senior+”: Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”, oraz koszty funkcjonowaniu już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/586. Uprawnione do składania ofert są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2022 r.

  Pliki do pobrania:
  Program (uchwała RM nr 191)
  Ogłoszenie o konkursie
  Ramowy wzór oferty moduł I.
  Ramowy wzór oferty moduł II.

 • Komunikat o zatwierdzeniu list rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 i "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  W dniu 30 grudnia br. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:
  1. Program o zmianie programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
  2. listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.
  3. Program o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022,
  4. listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.
  Województwu małopolskiemu przyznano wnioskowane kwoty w pełnej wysokości, stąd dofinansowanie będzie objemowało pełną wartość wniosków złożonych przez samorządy.

  Załączniki:
  Zmiana programu Opieka wytchnieniowa
  Zmiana programu Asystent osobisty
  Lista wniosków Opieka wytchnieniowa - Polska
  Lista wniosków Asystent osobisty - Polska
  Lista wniosków Opieka wytchnieniowa - małopolska
  Lista wniosków Asystent osobisty - małopolska

 • Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  Do pobrania:

  Klauzula informacyjna - Dla członków WZON i knadydtaów oraz zleceniobiorców
  Zaproszenie do składania ofert
  Informacja o zaproszeniu

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Senior+", edycja 2022 – wzór programu inwestycji
  Do pobrania:

  Program inwestycji do Senior+

 • Program „Opieka wytchnieniowa” - dodatkowe informacje do naboru (dot. usług organizowanych w DPS)

  Wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej z wykorzystaniem jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – domu pomocy społecznej: W celu realizacji opieki wytchnieniowej w ramach ww. Programu gmina/powiat podejmuje uchwałę, w której określa zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu.

  W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej w domach pomocy społecznej, w uchwale powinien zostać wskazany konkretny dom pomocy społecznej jako miejsce świadczenia opieki wytchnieniowej, ze wskazaniem liczby miejsc oraz zakres opieki.

  Wskazanie domu pomocy społecznej jako miejsca realizacji usług opieki wytchnieniowej poprzedzone musi być zidentyfikowaniem domów pomocy społecznej, w których utrzymują się niewykorzystane miejsca, w szczególności wynikające z braku skierowań spowodowanych występującym stanem epidemii, bądź planowanego otwarcia się na usługi środowiskowe w ramach procesu deinstytucjonalizacji. W tym celu niezbędne jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie liczby miejsc w tych jednostkach, tj.:
  - zmiany zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, w zakresie liczby miejsc statutowych;
  - dostosowanie infrastruktury domu pomocy społecznej, między innymi poprzez zmniejszenie powierzchni obiektu na realizację ustawowych zadań placówki;
  - wydzielenie organizacyjnie miejsc świadczenia opieki wytchnieniowej, poza dom pomocy społecznej.

  Mając na uwadze charakter realizowanych usług, które należą do usług w ramach pomocy społecznej, w podejmowanych uchwałach, oprócz przywołania stosownych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) – w przypadku gminy i przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.), z uwzględnieniem art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy – w przypadku powiatu, zasadnym jest przywołanie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.), tj.:
  - zapisu art. 17 ust. 2 pkt 4, w brzmieniu którego do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
  - art. 19 pkt 16 ustawy, w brzmieniu którego do zadań własnych powiatu należy podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb; Natomiast zgodnie z art. 115a. ww. ustawy, zadania określone w ustawie mogą być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 • Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

  23 września 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyjął „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

  Rodzinne dom pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobowymi placówkami specjalistycznego wsparcia, jakimi są domy pomocy społecznej. Są to kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób.

  Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:
  1) wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2) wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

  Formularze zapotrzebowania na środki zostaną opublikowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w systemie Centralna Aplikacja Statystyczna - dla każdego z modułów odrębnie.
  Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 10 grudnia 2021 r.

  Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo w specjalnie przygotowanym Informatorze

  Do pobrania:


 • Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

  8 października 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosił nabór uzupełniający do Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację dodatkowego naboru w ramach Programu Minister przeznaczy corocznie kwotę 30 mln zł w latach 2022-2024.

  Program jest skierowany do Gmin i Powiatów, które w jego ramach utworzą i zapewnią funkcjonowanie ośrodków wsparcia Centrów opiekuńczo – mieszkalnych. Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

  Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.
  Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  w zakresie Modułu I ‒ od 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.,
  w zakresie Modułu II ‒ od 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

  Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

  Do pobrania:


 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

  Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.
  W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
  Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. osobami.

  Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 22 października 2021 roku. Informacje w sprawie sposobu złożenia wniosku będą przekazane do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów oraz OPS i PCPR w formie pisma.

  Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

  Do pobrania:


 • Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

  Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Na realizację Programu przeznaczono kwotę 150 000 000,00 zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystenta w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 22 października 2021 roku. Informacje w sprawie sposobu złożenia wniosku zostaną przekazane do Urzędów Gmin/Miast/Powiatów oraz OPS i PCPR w formie pisma.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach i na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

  Pliki do pobrania:


 • Komunikat o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poinformowało, że 25 maja 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała zmianę ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” obejmującą zmianę terminów naboru wniosków w ramach Programu:

  • Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu) – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu) ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

 • Projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

  Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

  Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

  W marcu 2021 r. zakończyła się realizacja Zadania 1. pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty.

  Do pobrania:

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"


  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne", który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000 zł.

  Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z ww. orzeczeniem. W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.
  Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody (zał. 1 do Programu):
  – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
  – w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

  Szczegóły dotyczące programu, wraz z załącznikami dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
  http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1220,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne

  Informacji w sprawie Programu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie, pod nr telefonu 12 39 21 948, codziennie w godzinach 13:30-15:30.

 • Komunikat o wynikach naboru wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

  31 marca 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o akceptacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego dla poszczególnych Beneficjentów.

  W ramach środków na realizację Programu dla województwa małopolskiego przyznano środki w łącznej kwocie w łącznej 4 729 128,75 zł
  Termin dla gmin/powiatów na przekazanie oświadczenia o przyjęciu środków na realizację Programu 12 kwietnia 2021 r.

  OW 2021 - Podział środków na poszczególne województwa
  Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach OW 2021 – woj. małopolskie.
  Zał. nr 10 Wzór - Oświadczenie o przyjęciu środków.

 • Komunikat o wynikach naboru wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

  30 marca 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o akceptacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego dla poszczególnych Beneficjentów.

  W ramach środków na realizację Programu dla województwa małopolskiego przyznano środki w łącznej kwocie w łącznej 8 621 525 zł.
  Termin dla gmin/powiatów na przekazanie oświadczenia o przyjęciu środków na realizację Programu: 9 kwietnia 2021 r.

  AOON 2021 - Podział środków na poszczególne województwa
  Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach AOON 2021 – woj. małopolskie
  Zał. nr 7 Wzór - Oświadczenie o przyjęciu środków

 • Informacja dotycząca wstępnej oceny dokonanej przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dla ofert złożonych w otwartym konkursie na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021 r. (załącznik)

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021 (pobierz)

 • Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

  Terminy naboru wniosków w ramach Programów:

  • Gmina/powiat składa wnioski na środki finansowe w ramach Programów do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do dnia 20 stycznia 2021 r.
  Termin rozpatrzenia wniosków

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.Pierwotny termin był do 5 lutego 2021 r.

  Do pobrania:

 • Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności". Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

  W ramach celu głównego wyznaczono następujące Moduły: MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MODUŁ II: SAMOPOMOC MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2021 roku na realizację Programu "Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

  Oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 22 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023

  Do pobrania:

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawy o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków w ramach ww. Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. Na realizację Programu zaplanowano w 2021 r. kwotę 50 mln zł. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

  Zadanie realizowane jest od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku.

  Nie należy nanosić jakichkolwiek zmian we wzorze formularza wniosku, który powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do występowania o dotację oraz przekazany w wersji edytowalnej wraz z pismem przewodnim za pośrednictwem platformy e_PUAP na adres: /ag9300lhke/skrytka.

  Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

  Do pobrania:

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 80 mln zł.

  W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług asystenta w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

  Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426) lub orzeczenie równoważne, a także dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. Termin złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku. Nie należy nanosić jakichkolwiek zmian we wzorze formularza wniosku, który powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do występowania o dotację oraz przekazany w wersji edytowalnej wraz z pismem przewodnim za pośrednictwem platformy e_PUAP na adres: /ag9300lhke/skrytka.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach i na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

  Do pobrania:

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2020

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2020 roku.
  Do wniosku należy dołączyć:
  1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
  2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
  3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.
  Proszę o przekazanie osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Do pobrania:

 • Komunikat
  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 14 maja 2020 r.
  o zmianie programu resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020


  W resortowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 przyjętym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 września 2019 r. wprowadzono zmiany:
  • dot. kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w dziale V ust. 10 na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu,
  • kosztów zakupu środków ochrony osobistej.

  Zmiany te będą obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu do 30 dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  Treść Komunikatu do pobrania

 • Komunikat z dnia 27 kwietnia 2020 r. do ogłoszeń o naborach wniosków w ramach Programów:
  1) „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020
  2) „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020


  W przypadku gdy uchybienie terminowi na złożenie wniosku przez gminę/powiat wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19, właściwy wojewoda może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 7 dni (decyduje data wpływu).

  Uwzględniając powyższe terminy naboru wniosków w ramach Programów zostały zmienione we wskazanym zakresie: Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 29 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Wcześniejszy termin był do 22 kwietnia 2020 r.

  Komunikat do ogłoszeń o naborze wniosków w ramach Programów dot. uchybienia terminowi na złożenie wniosku przez gminę_powiat wynikającego bezpośrednio z wystąpienia COVID-19

 • Zmiana terminu naboru wniosków do Programów "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

  W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach programów resortowych pn.: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulegają zmianom, celem umożliwienia gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych, skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

  Nowe terminy naboru wniosków w ramach Programów:
  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin był do 3 kwietnia 2020 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 6 maja 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin był do 17 kwietnia 2020 r.

  Termin rozpatrzenia wniosków:
  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 20 maja 2020 r. Pierwotny termin był do 30 kwietnia 2020 r.

  Dodatkowo, Ministerstwo poinformowało, że w sytuacji wydłużenia stanu epidemii, terminy naborów wniosków w ramach ww. Programów mogą ulec zmianie.

  Komunikat w tej sprawie znajdą Państwo pod adresem:
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,991,komunikatu-w-sprawie-wydluzenia-terminow-w-ramach-programow-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020-oraz-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. Na realizację Programu zaplanowano w 2020 r. kwotę 80 mln zł. W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Zadanie realizowane jest od 6 marca do 31 grudnia 2020 r. Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020 r. Nie należy nanosić jakichkolwiek zmian we wzorze formularza wniosku, który powinien zostać podpisany przez osobę upoważniona do występowania o dotację oraz przekazany w wersji edytowalnej wraz z pismem przewodnim za pośrednictwem platformy e_PUAP na adres: /ag9300lhke/skrytka Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2020

  Do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
  1A – wniosek – pobyt dzienny
  1 B – wniosek – pobyt całodobowy
  1 C – wniosek – specjalistyczne poradnictwo

 • Informacja dotycząca wstępnej oceny dokonanej przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dla ofert złożonych w otwartym konkursie na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

 • Nabór do Programu „Opieka 75+” na rok 2020

  30 stycznia 2020 r. Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała program pn. „Opieka 75+” na rok 2020. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

  Gminy, które przystąpią do realizacji programu, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

  Zmiany w programie w edycji na rok 2020 obejmują następujący zakres:

  Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o:
  - zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  - umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

  Zakres przedmiotowy:
  - dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2020,
  - dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,
  - dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

  Zapotrzebowanie należy złożyć do 19 lutego 2020 r. za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (formularze DPS-IV-201-KSz 2020 oraz DPS-IV-202-KSz 2020)

  Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2020 na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zawarte zostały w dokumencie Program „Opieka 75+” na rok 2020.

  Informacje o programie można również znaleźć na stronie internetowej MRPiPS:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2020

  Do pobrania:
  Program „Opieka 75+” na rok 2020
  objaśnienia

 • Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności". Dotację można uzyskać na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym na realizację działań w ramach następujących Modułów:

  MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  MODUŁ II SAMOPOMOC
  MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2020 roku na realizację Programu "Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. Oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności) do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 11 lutego 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Załączniki:
  Ogłoszenie o konkursie
  Program „Od zależności ku samodzielności”
  Oświadczenie


 • Program pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone na dofinansowanie: - w roku 2019 – przez 5 gmin w ramach których przyznano środki w wysokości 27 285 zł, - w roku 2020 – przez 33 gminy i 6 powiatów w ramach których przyznano środki w wysokości 4 521 528 zł

  Wyniki naboru opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,942,rekomendowana-wysokosc-kwot-dofinansowania-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2019-2020-w-podziale-na-wojewodztwa-na-rok-2019-i-2020

  Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:

 • Zmiany do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”

  Komunikat MRPiPS z dnia 8 listopada 2019 do resortowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 - .pdf, .doc
  Komunikat MRPiPS z dnia 19 listopada 2019 do resortowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 - .pdf, .doc

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

  19 września 2019 r. Pani Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podpisała Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego Programu przeznacza się w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

  W związku z powyższym, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

  O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji zadania. Gminy/Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody (zał. 1 do Programu) do 22 października br. Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu.

  Szczegóły dotyczące programu w załącznikach i na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020"
  oraz
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932"

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020
  Zał. 1 Wniosek gminy powiatu na środki finansowe
  Zał. 4 Sprawozdanie gminy/powiatu z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 7 Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Zał. 8 Karta rozliczenia usług

 • Nabór projektów do Konkursu „Projekt socjalny dla rodziny”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pn. Projekt socjalny dla rodziny. Konkurs będzie przeprowadzony w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, realizowanego w Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem Konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

  Do Konkursu mogą zostać zgłoszone projekty zrealizowane w latach 2016-2017 i rozliczone nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Projekty socjalne na Konkurs mogą być zrealizowane przez pracowników socjalnych indywidualnie lub zespołowo. Zespoły projektowe mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Realizatorzy najwyżej ocenionych projektów socjalnych zostaną nagrodzeni, a projekty zostaną zaprezentowane przez autorów na zorganizowanej przez Ministerstwo uroczystości połączonej z seminarium w październiku 2019 roku.

  Projekty na Konkurs należy przesyłać za pośrednictwem dyrektora/kierownika ośrodka, w którym realizowany był projekt, do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs – projekt socjalny dla rodzin” oraz drogą elektroniczną na adres wp@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 15 sierpnia 2019 roku.
  Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie/a wskazane w załączniku Nr 3 do Regulaminu Konkursu.

  Szczegóły konkursu dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-projekt-socjalny-dla-rodziny"

  Osoba do kontaktu w Wydziale Polityki Społecznej MUW w Krakowie: Agnieszka Rafalska tel. 12 39 21 948

  Pliki do pobrania:
  Regulamin Konkursu pn. „Projekt socjalny dla rodziny”
  Formularz zgłoszeniowy do konkursu
  Oświadczenie wskazane w załączniku Nr 3 do Regulaminu Konkursu
  Formularz oceny projektu

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

  31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.

  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program jest skierowany do Gmin i Powiatów, które w jego ramach utworzą i zapewnią funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. „Centrum opiekuńczo – mieszkalne”. Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w warunkach zapewniających samodzielny i niezależny pobyt/zamieszkiwanie, opiekę oraz rehabilitację tych osób.

  Odbiorcami wsparcia są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 1009 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) wymagające zapewnienia szczególnego, kompleksowego wsparcia oraz odpowiedniego wyposażenia placówek pobytu.

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody (zał. 1 do Programu) od 1 sierpnia 2019 r. W przypadku wniosków na inwestycje, wraz z wnioskami na środki finansowe SFWON do Wojewody należy złożyć Załącznik nr 7.

  Z uwagi na obszerność wątków dotyczących spełniania wymogów określonych Programem, przed złożeniem wniosku proponujemy Państwu skorzystanie z konsultacji merytorycznej. Szczegóły dotyczące programu, wraz z załącznikami dostępne także na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

  Pliki do pobrania:
  Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Ogłoszenie o naborze wniosków COM
  Zał.1 Wniosek na środki finansowe dla gmin powiatów
  Zał. do umowy harmonogram przekazania środków Wojewoda Gmina
  Zał.6 Oświadczenie moduły
  Zał.7 Zgłoszenie zadania inwestycyjnego
  Zał.4 Sprawozdanie dla gmin powiatów

 • Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 22 gminy i 6 powiatów, w ramach których przyznano środki w wysokości 987 477,50 zł, w tym:

  Na realizację Modułu I. - 632 232,00 zł
  Na realizację Modułu II. – 98 784,00 zł
  Na realizację Modułu III. – 247 104,00 zł
  Na obsługę programu - 9 357,50 zł

  Wyniki naboru opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,913,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych

  Zgodnie z wymogami Programu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina/powiat obowiązana/y jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  1. Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  2. Zał. nr 7 – oświadczenie o przyjęciu środków


 • Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 9 gmin, w ramach których przyznano środki w wysokości 346 074 zł, w tym 313 048 zł na usługi opiekuńcze i 33 026 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Wyniki opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,910,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych


  Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  Zał. nr 6 – oświadczenie o przyjęciu środków

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2019 roku.

  Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja, wraz z wnioskiem do pobrania, znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-pomocy-spolecznej

  Załączniki:
  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
  Wniosek o przyznanie nagrody 2019

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

  W dniu 2 kwietnia 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

  Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
     a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
     b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

  Szczegóły dotyczące programu wraz z załącznikami, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,891,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
  Zał. 1A wniosek – pobyt dzienny
  Zał. 1B wniosek – pobyt całodobowy
  Zał.1C wniosek – specjalistyczne poradnictwo

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

  W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.
  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

  Wnioski składać można w terminie do 29 marca 2019 r.

  Wniosek – usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Wniosek – specjalistyczne usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Objaśnienia do wniosku

  Szczegóły dotyczące programu oraz załączniki są dostępne pod linkiem:
  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1571959,solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-nabory-wnioskow.html
 • Wykaz złożonych ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019.
  Wykaz

 • OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność.
  Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

  W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:
  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
  MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2019

  Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty konkursowe składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 r. należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

  Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

  Szczegóły konkursu w załącznikach:

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019
  Zał.1 – oświadczenie (charakter prowadzonej placówki)
  Zał. 2 – oświadczenie (tytuł prawny do nieruchomości)
  Zał.3 – oświadczenie (sposób użytkowania placówki)


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2019 r. projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r., który to zastępuje Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.


  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

  W załączeniu:
  Treść ogłoszenia
  Oświadczenie do ogłoszenia Od zależności ku samodzielności

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/rada-pomocy-spolecznej/

  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

  Wniosek o przyznanie nagrody 2018 (pobierz)wstecz    do góry     drukuj