Loga

Wojewoda Małopolski realizuje projekt niekonkurencyjny „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – Departamentem Ekonomii Społecznej (liderem projektu) oraz pozostałymi wojewodami, w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Numer projektu: FERS.04.13-IP.06-0004/23.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu wsparcia w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej w obszarze dotyczącym przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego i nadzoru nad tymi podmiotami (w zakresie zadania 1) oraz udzielania akredytacji ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej (w zakresie zadania 2).

W zadaniu 1 grupę docelową wsparcia w projekcie stanowią urzędy wojewódzkie i ich pracownicy realizujący zadania wynikające z ustawy o ekonomii społecznej.

Zadanie 1 obejmuje m. in.: podniesienie kompetencji pracowników urzędów wojewódzkich (poprzez szkolenia) oraz wsparcie eksperckie (świadczone przez MRiPS), opracowanie pakietu dokumentacji wdrożeniowej i raportu z rozwiązań prawnych, wsparcie finansowe i rzeczowe urzędów wojewódzkich (dofinansowane miejsc pracy specjalistów ds. ekonomii społecznej i zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji zadań projektowych).

Realizacja projektu w partnerstwie z urzędami wojewódzkimi pozwoli wzmocnić wykonywanie przez urzędy nowych zadań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej. Zapewni to spójność i efektywność działań na poziomie wojewódzkim w stosunku do podmiotów wnioskujących o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Doświadczenia partnerów posłużą m.in. do wypracowania spójnego systemu wsparcia w obszarze wdrażania przepisów ustawy, który będzie funkcjonował po zakończeniu realizacji projektu. System stanowić będzie powstała w ramach projektu infrastruktura wsparcia (m.in. przeszkoleni pracownicy) oraz wypracowane zasady i regulacje dot. sposobu udzielania tego wsparcia (wytyczne, praktyczne instrukcje postępowania, ogólnodostępna baza wiedzy).

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2029 roku.

Łączna całkowita kwota projektu wynosi 23 681 405,00 zł, i obejmuje: dofinansowanie w tej samej kwocie, z następujących źródeł:
- ze środków europejskich: 19 541 895,40 zł,
- ze środków współfinansowania krajowego: 4 139 509,60 zł.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w okresie realizacji projektu każdy urząd wojewódzki będzie mógł otrzymać łącznie nie więcej niż 1 179 933,70 zł, w tym:
- ze środków europejskich: 973 681,28 zł,
- ze środków współfinansowania krajowego: 206 252,42 zł.

Środki będą mogły zostać przeznaczone na:
- dofinansowanie miejsc pracy specjalistów ds. ekonomii społecznej (kwota „brutto brutto” obejmująca m.in. składki ZUS od pracownika, zaliczki na podatek dochodowy, składki pracodawcy) – nie więcej niż 1 092 000,00 zł,
- szkolenia specjalistów ds. ekonomii społecznej – nie więcej niż 15 405,00 zł,
- nabycie komputera/laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby specjalistów ds. ekonomii społecznej – nie więcej niż 5 740,00 zł
- koszty pośrednie (koszty administracyjne związane z techniczną obsługą projektu) – nie więcej niż 6% wydatków bezpośrednich.

wstecz    do góry     drukuj