Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
Komunikat MSWiA związany z sytuacją na Ukrainie

Zgodnie z art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) do zadań Wojewody, należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.

Na mocy Zarządzenia (nr poz. Rej. 75a/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r., zmienionego zarządzeniem (nr poz. Rej. 328/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 183/19) Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 555/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 522/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r., zarządzeniem (nr poz. Rej. 698/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zarządzeniem (nr poz. Rej. 86/24) Wojewody Małopolskiego z dnia 18 marca 2024 r. w województwie małopolskim funkcjonuje Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W latach 2015 – 2016 Zespół funkcjonował na mocy Zarządzenia Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 26 stycznia 2015 roku.

W skład Zespołu wchodzą:

1. Jacek Kowalczyk – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Przewodniczący Zespołu.
2. Rafał Filo – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
3. Katarzyna Przybycień – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
4. Katarzyna Łach – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
5. Elżbieta Radzikowska – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
6. Irmina Czysnok – Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
7. Jakub Nestoruk – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Kryminalny.
8. Hubert Bracik – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Prewencji.
9. Marek Modrzejewski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.
10. Katarzyna Płończyk – Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
11. Roman Raczek – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.
12. Bogdan Gąska – Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.
13. Łukasz Zaremba – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
14. Aneta Fedko-Pacholarz – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
15. Paweł Zaborski – Straż Miejska Miasta Krakowa.
16. Ewa Federyga – Straż Miejska Miasta Krakowa.
17. Katarzyna Przybysławska – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie.
18. Bogumiła Strama – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
19. Piotr Kolocha – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
20. Łukasz Obrał – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
21. Małgorzata Łyżwińska-Kustra – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
22. Sylwia Michalec-Jękot – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
23. Alina Ulman – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
24. Aneta Kosiba – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
25. Sylwia Śmiech – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
26. Jadwiga Sadowska – Kuratorium Oświaty w Krakowie.
27. Marta Grabek-Niekraszewicz – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS/Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie.
28. Paweł Golonka – ekspert.

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem funkcjonowania Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar (w szczególności obywateli polskich), a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Obowiązek monitorowania aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uruchomiło serwis informacyjno-edukacyjny, poświęcony problematyce handlu ludźmi www.handelludzmi.eu. Na portalu udostępniona została obszerna baza wiedzy, w tym obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy, materiały informacyjne i multimedialne. Za pośrednictwem specjalnego formularza strona umożliwia zgłoszenie przypadków naruszenia prawa każdej zainteresowanej osobie.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim działania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi realizują pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. (12) 39 21 588 , e-mail: erad@malopolska.uw.gov.pl

Polskie przepisy prawne:

Materiały informacyjne:wstecz    do góry     drukuj