Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 164 szkół.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup pomocy dydaktycznych) następuje nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

Wszelkie niezgodności w zakresie: - danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie - klasyfikacji budżetowej należy zgłosić na adres: mpak@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 4 listopada 2020 r.

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym

Aktualizacja

Uwaga: do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć
1) oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie;
2) oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883).”

W dniu 26 października 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1883).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

Wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Aktualizacji ulega wzór wniosku dyrektora szkoły (dodanie w części IV wniosku „tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym).

Aktualizacji ulega wzór Zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Organy prowadzące szkoły przekazują zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie także w przypadku, gdy wniosek obejmuje jedną szkołę.

„Aktywna tablica” - Nabór wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Wojewoda Małopolski zaprasza organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 oraz szkoły ponadpodstawowe do składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach programu "Aktywna tablica”.

Kwota wsparcia finansowego

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 000,00 zł.
Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach Programu będą obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019 (pozostałe szkoły podstawowe w ograniczonym zakresie);
 2. szkoły ponadpodstawowe;

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 1. tablicy interaktywnej:
  • tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,
  • tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,
 2. projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 3. głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 4. interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Organy prowadzące szkoły przekazują do Wojewody także oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół oraz listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie. Jednocześnie zał. do wniosku organu prowadzącego - pomocniczy wzór wykazu szkół należy przesłać również w wersji edytowalnej na e-mail:

Wniosek dyrektora szkoły Aktywna tablica - zaktualizowany
Wniosek organu prowadzącego Aktywna tablica - zaktualizowany
Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"
Maksymalna kwota wsparcia - zestawienie


Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Nabór wniosków w 2019 r.:

 • Ogłoszenie wyników – nabór wniosków w 2019 r.

 • Podstawy prawne Programu

 • Cele Programu

 • Beneficjenci Programu

 • Wysokość wsparcia finansowego i zasady jego udzielania

 • Tryb ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego

 • Obowiązki organów prowadzących, które uzyskają wsparcie finansowe

 • Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji programu

 • Dokumenty do pobrania

 • KontaktNabór wniosków w 2018 r.:

 • ogłoszenie wyników - nabór wniosków w 2018 r.


Nabór wniosków w 2017 r.:

 • ogłoszenie wyników - nabór wniosków w 2017 r.