• Nabór wniosków w 2023 r.

  W związku z przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacją o błędzie we wzorach wniosków dyrektorów szkół polegającym na niezaktualizowaniu roku (rok 2022 zamiast 2023) uprzejmie informujemy, że wnioski takie będą podlegały rozpatrywaniu, błąd ten nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia wniosku.

  W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

  Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru wniosków w 2023 r.

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2023  Harmonogram realizacji Programu w roku 2023:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do 15 maja 2023 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek do wojewody wraz z załącznikami do 30 maja 2023 r.
  • kwalifikacja wniosków – do 30 czerwca 2023 r.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2023 r.


  Do wniosku organu prowadzącego należy załączyć:

  1. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (zał. nr 1) – również w przypadku, gdy wniosek organu prowadzącego obejmuje jedną szkołę;
  2. oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
  3. oświadczenie organu prowadzącego dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie (zał. nr 2);
  4. oświadczenie organu prowadzącego o zobowiązaniu się do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia (zał. nr 3).
  Komplet dokumentów organy prowadzące są zobowiązane złożyć do Wojewody Małopolskiego na adres:

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  lub
  w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (wniosku oraz każdego z załączników), za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

  Elektroniczną (edytowalną) wersję zestawienia szkół należy ponadto przesłać na adres: aktywnatablica@malopolska.uw.gov.pl

  Decyduje data wpływu dokumentów do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


  Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 532 402 926

  WZORY DOKUMENTÓW:

 • Nabór wniosków w 2022 r.

 • Nabór wniosków w 2021 r.