Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził kwotę 294 022 077,85 zł dla Małopolski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie

Wyniki naboru wniosków o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie

OGŁOSZENIE NABORU

wniosków o wsparcie dla gmin w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


W związku z ogłoszeniem Prezesa Rady Ministrów nr 3/2020/RFIL z 30 grudnia 2020 r. o naborze wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wojewoda Małopolski zaprasza wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, do składania wniosków o wsparcie dla tych gmin w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wnioski można składać od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r. na formularzu załączonym do ogłoszenia (stanowiącym załącznik nr 3a do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.).

Gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wartość kosztorysowa inwestycji finansowanej lub dofinansowanej nie może być niższa niż 50 tysięcy złotych i wyższa niż 5 milionów złotych, a maksymalna łączna wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji na terenie gminy, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie może być wyższa niż 5 milionów złotych.

Wnioski należy składać wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: adres skrytki /ag9300lhke/skrytka. Plik winien zostać opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz skarbnika. Wniosek winien być zaopiniowany przez kierownika Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wsparcie może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:

1) budowy, rozbudowy lub przebudowy:
a) kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
b) wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
c) dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,
d) chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
e) obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),
f) obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
g) świetlic, obiektów bibliotecznych,
h) oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),
i) remiz strażackich,
2) modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków,
3) prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Kwota na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przekazana na wskazany we wniosku, wydzielony rachunek bankowy, zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Szczegółowe zasady i tryb oceny wniosków określa uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662, z późn. zm.).

Informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pod numerami telefonów:

1) 732 122 500,
2) 22 484 84 84.
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Informacje szczegółowe dotyczące wsparcia gmin popegeerowskich znajdą Państwo na stronie BIP MSWiA pod adresem:www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich

Ponadto, na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnychpytania- i-odpowiedzi
zamieszczone są najczęściej pojawiające się pytania jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzi dotyczące realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
1) pod numerem telefonu: 661 928 459,
2) pod adresem e-mail: awilk@malopolska.uw.gov.pl

Załączniki:
1) Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów nr 3/2020/RFIL z 30 grudnia 2020 r.,
2) uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (M. P. poz. 662),
3) uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. (M. P. poz. 1011),
4) uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. (M. P. poz. 1046),
5) uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. (M. P. poz. 1144),
6) wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – załącznik nr 3a do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.,
7) Informacja dotycząca prawidłowego wypełnienia wniosku
8) Wzór zestawienia wniosków.

ARCHIWUMwstecz    do góry     drukuj