Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2021 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie zawieszenia na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 19 października 2021 r. decyzji Nr 10/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.46.2021.MBB o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa i przebudowa przejazdu w km 39+717 (km istn.) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 38+230 do km 41+150 w ramach projektu ”Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót: • rozbudowa i przebudowa układu drogowego wraz z zjazdami oraz rozbiórka fragmentu układu drogowego podlegającego rozbudowie i przebudowie w km 39+717 (km istn.); • budowa układu odwodnienia dla przebudowywanego przejazdu w km 39+717 (km istn.); • rozbiórka i budowa układu sieci trakcyjnej; • przebudowa i budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV; • przebudowa i budowa kanalizacji kablowej głównych tras kablowych dla kabli sterowania ruchem kolejowym (srk); • przebudowa i budowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), przebudowa kolizji sieci teletechnicznej dla przejazdu; • przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej; • rozbiórka budynku – strażnicy przejazdowej; • usuniecie drzew i krzewów.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 27 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o kwotę 146 270,00 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku, środki finansowe w łącznej wysokości: 288 270 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2021; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2021 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują pełnomocnicy: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Damian Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km około 27,477 do km około 27,517, most w km 27,497; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”, na działkach: nr 5580 obr. 0001 Jordanów j. ewid. Jordanów oraz nr 7112/1 obr. 0008 Skawa j. ewid. Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 października 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.42.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Zaskale – prace projektowe, na działce nr 8531, obr. 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 października 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.40.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości Szaflary oraz Bańska Niżna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 8531, obr. 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 5 października 2021 r. decyzji nr 88/B/2021 znak: WI-II.7840.5.6.2021, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa do SRP Gorzków na długości ok. 290 m, w ramach inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów DN100 realizowane w częściach: Budowa gazociągu DN100 do SRP Gorzków na długości ok 290 m – dokumentacja. Adres zamierzenia budowlanego działki nr: 42/1, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 49, 50, 84, 123, 124/1, 125/3, obręb 0013 Gorzków, jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 października 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.38.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w km 38.613-38.629 linii nr 94 w ramach zadania pn.: „Modernizacja obwodu nN zasilanego ze stacji transformatorowej BBW30748 Spytkowice Kanał obw. nr 1“, na działce nr 4868/3 obr. 0005 Spytkowice, j. ewid. Spytkowice, na wniosek złożony 12 sierpnia 2021 r. przez inwestora tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała, którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski Zawiadamia strony postepowania, że został zmieniony zakres wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim, złożonego przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Wojnę.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 października 2021 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-IV.746.1.45.2021, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocników): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10482_ORx099-0224425-XXX-01_L099 _NowyTarg_503 systemu NPW ERTMS w km 22,425 linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane - na działce 10240/11, obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (działającego przez pełnomocnika): PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10482_ORx099-010928-XXX 01_L099_RabaWyzna_502 systemu NPW ERTMS w km 10,928 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane - na działce 3650/1, obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów którego reprezentuje: Marcin Kuźma, złożony 17 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w Tuchowie na działce nr 6/11 w km 20.23-20.43 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów - granica państwa.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.35.2021) z 30 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa LPN Podbory-Spytkowice odcinek Podbory-Facimiech ok. 3,5 km, dz. 170/1 obr. 0001 Borek Szlachecki, dz. 588, 597 obr. 0016 Zelczyna, jedn. ewid. Skawina - gmina - na wniosek inwestora tj.: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którego reprezentuje: Pan Filip Musiał - złożonego 7 lipca 2021 r., uzupełnionego 25 sierpnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.35.2021) z 30 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa LPN Podbory-Spytkowice odcinek Podbory-Facimiech ok. 3,5 km, dz. 170/1 obr. 0001 Borek Szlachecki, dz. 588, 597 obr. 0016 Zelczyna, jedn. ewid. Skawina - gmina - na wniosek inwestora tj.: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którego reprezentuje: Pan Filip Musiał - złożonego 7 lipca 2021 r., uzupełnionego 25 sierpnia 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 28 września 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego od km 4,036 do km 4,104; od km 4,327 do km 4,398; od km 4,498 do km 4,576 oraz od km 5,792 do km 5,870 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12.”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 lipca 2021 r., uzupełniony: 13 sierpnia 2021 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.37.2021) z 7 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 przystanku osobowego Skawa Środkowa od km 30,870 do km 31,099 (wg kilometracji projektowanej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działce nr: 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. gm. Raba Wyżna - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożonego 16 lipca 2021 r.,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 września 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.26.2021 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w następujących lokalizacjach: od km około 4,209 do km około 4,249 przepust w km 4,229; od km około 4,750 do km około 4,790 przepust w km 4,770; od km około 5,139 do km około 5,179 przepust w km 5,159; od km około 6,903 do km około 6,943 przepust w km 6,923; od km około 11,942 do km około 11,982 most w km 11,962; od km około 15,512 do km około 15,552 przepust w km 15,532; od km około 26,150 do km około 26,190 przepust w km 26,170; od km około 26,884 do km około 26,924 przepust w km 26,904; od km około 26,953 do km około 26,993 przepust w km 26,973. Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego i przepustu na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka: od km około 5,550 do km około 5,590 most w km 5,570; od km około 27,221 do km około 27,261 przepust w km 27,241; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”- na działkach nr: 872/11 i 872/16 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. gm. Maków Podhalański; 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5580 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2021) z 6 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 10572_LE133_Balin_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, km 26,423 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na działce nr 3392/3 obr. 0001 Balin j. ewid. Chrzanów – obszar wiejski - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują: Pani Katarzyna Głodek i Pan Romuald Mądry (adres do korespondencji: Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Kopanina 28/32 B, pok. 005, 60-105 Poznań) - złożonego 12 lipca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 września 2021 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.36.2021 z 6 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 10572_LE133_Balin_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, km 26,423 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na działce nr 3392/3 obr. 0001 Balin j. ewid. Chrzanów – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którego reprezentuje: Pan Filip Musiał, z 7 lipca 2021 r., uzupełniony 25 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa LPN Podbory-Spytkowice odcinek Podbory-Facimiech ok. 3,5 km, dz. 170/1 obr. 0001 Borek Szlachecki, dz. 588, 597 obr. 0016 Zelczyna, jedn. ewid. Skawina - gmina.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pani Katarzyna Głodek, złożony 26 sierpnia 2021 r., w sprawie
  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142, - od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221.

  Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km 8,367 do km 8,485 zlokalizowanego w km 8,446, - od km 19,181 do km 19,217 i od km 19,245 do km 19,269 zlokalizowanego w km 19,222;

  na działkach nr 4102/7 obr. Rabka-Zdrój, jedn. ewid. Rabka-Zdrój; nr 872/11 obr. Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; nr 5278/3, 5279/1 obr. Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra-Sidzina

  oraz
  zawiadamia, że zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pani Katarzyna Głodek, złożony 26 sierpnia 2021 r., w sprawie

  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji w zakresie: Rozbudowy istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,145 do km 10,165, zlokalizowanego w km 10,179, na działce nr 8276/1 obr. Juszczyn, jedn. ewid. Maków Podhalański.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 sierpnia 2021 r. w związku ze zgłoszonym sprzeciwem przez stronę postępowania wydano postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 400 Śledziejowice-Skawina na terenie miasta Skawina.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 lipca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.1.2021), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego od km 4,036 do km 4,104; od km 4,327 do km 4,398; od km 4,498 do km 4,576 oraz od km 5,792 do km 5,870 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12.”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocników (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 lipca 2021 r., uzupełniony: 13 sierpnia 2021 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 sierpnia 2021 r. decyzji nr 72/B/2021 znak: WI-II.7840.2.3.2021.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa i rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie ROD nad Dłubnią w Krakowie. Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków Nowa Huta, Aleja Solidarności, kod pocztowy 31-969, jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0044, nr działki ewidencyjnej 199/1; jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0047, nr działek ewidencyjnych: 247, 44, 45/4, 45/9, 266.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała, w imieniu którego występuje pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w km 38.613-38.629 linii nr 94 w ramach zadania pn.: „Modernizacja obwodu nN zasilanego ze stacji transformatorowej BBW30748 Spytkowice Kanał obw. nr 1“, na działce nr 4868/3 obr. 0005 Spytkowice, j. ewid. Spytkowice.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.32.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w st. Osielec od km 16,275 do km 16,530 oraz rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Bystra Podhalańska od km 19,485 do km 19,750 (wg kilometracji projektowanej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (...) - na działkach nr: 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów i 5279/1 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. gm. Bystra-Sidzina, na wniosek złożony 24 czerwca 2021 r. przez inwestora tj. : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 18 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.32.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w st. Osielec od km 16,275 do km 16,530 oraz rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Bystra Podhalańska od km 19,485 do km 19,750 (wg kilometracji projektowanej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (...) - na działkach nr: 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów i 5279/1 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. gm. Bystra-Sidzina, na wniosek złożony 24 czerwca 2021 r. przez inwestora tj. : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 12 sierpnia 2021 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.24.2021 z 12 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 1195_LE133_Krakow_502_C systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 522/10 obr. 0003 j. ewid. Krowodrza w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 12 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.24.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 11195_LE133_Krakow_502_C systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 522/10 obr. 0003 j. ewid. Krowodrza w Krakowie, na wniosek złożony 2 czerwca 2021 r., uzupełniony 28 czerwca 2021 r., przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują pełnomocnicy.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.27.2021) z 12 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa odcinka 2-3 sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Miechów i w miejscowości Zagorzyce, gmina Miechów, powiat miechowski - w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego linii kolejowej PKP nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków) na działkach nr 312/7 obr. 0001 Miechów, jedn. ewid. Miechów - Miasto oraz nr 370 obr. 0032 Zagorzyce, jedn. ewid. Miechów – obszar wiejski - na wniosek inwestora tj.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, którego reprezentuje: Pan Marcin Lizak - złożonego 14 czerwca 2021 r., uzupełniony 5 lipca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 sierpnia 2021 r. wpłynął wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, działającego przez pełnomocnika Pana Mateusza Pająka, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków - Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 10 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.30.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Wieliczce przy ul. Dembowskiego, Narutowicza - na działce nr 1752/26, obr. Wieliczka 1, jedn. ewid. m. Wieliczka, na wniosek złożony 23 czerwca 2021 r. przez inwestora tj. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.34.2021) z 9 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 16 obr. Koszary, jedn. ewid. Limanowa – gmina - na wniosek inwestora tj.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, którego reprezentuje: Pan Marcin Kita - złożonego 2 lipca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2021) z 5 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN w miejscowości Męcina, dz. 503/2 obr. 0009 Męcina, jedn. ewid. Limanowa – gmina - na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, którego reprezentuje: Pan Jarosław Kowalski, złożony 24 czerwca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.13.2021) z 5 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka przejazdów kolejowo-drogowych w km 4,451, 5,596 na linii kolejowej nr 64 oraz budowa drogi równoległej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1068/3 obr. 0007 Marcinowice, jedn. ewid. Kozłów - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentuje: Pan Grzegorz Łukasik, PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, złożony 31 marca 2021 r., uzupełniony i zmieniony 4 i 18 maja 2021 r. oraz 1 lipca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.29.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w km 63,753 linii kolejowej nr 104, na działce nr 203/12, obr. 0003 Chomranice, j. ewid. Chełmiec, na wniosek złożony 22 czerwca 2021 r. przez inwestora tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków), którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.33.2021) z 5 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w km 63,052 linii kolejowej nr 104, na działce nr 203/12, obr. 0003 Chomranice, j. ewid. Chełmiec. - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków), którego reprezentuje Pan Henryk Jędrzejek - złożony 23 czerwca 2021 r
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 sierpnia 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.28.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa peronu Wola Radziszowska Lipki wraz z robotami towarzyszącymi od km 8,975 do km 9,236 w ramach inwestycji "Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 - 46,480 dla zadania nr 1 pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka", realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane" - na działce nr 869/2, obręb 0015 Wola Radziszowska, jedn. ewid. Skawina, na wniosek złożony 14 czerwca 2021 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują pełnomocnicy.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego z 17 czerwca 2021 r. znak: WI-IV.746.1.11.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11184_L95_Krakow_501 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 95 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 281, 282, 285, obr. 20, j. ew. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują: Pani Katarzyna Głodek i Pan Romuald Mądry (adres do korespondencji: Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Kopanina 28/32 B, pok. 005, 60-105 Poznań), w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 12 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 10572_LE133_Balin_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, km 26,423 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na działce nr 3392/3 obr. 0001 Balin j. ewid. Chrzanów – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.25.2021) z 3 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów, dz. nr 431/12 obr. 105, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr. 302/5, 302/12, 302/13 obr. 0013 Kokotów, jedn. ewid. Wieliczka - G - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka Sp. S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Wojciech Kądziołka, złożony 4 czerwca 2021 r., uzupełniony 30 czerwca 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.23.2021) z 3 sierpnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na mijance Kępie LHS, dz. nr 573/1 obr. Pogwizdów, jedn. ewid. Charsznica - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk, złożony 28 maja 2021 r.,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 lipca 2021 r. wpłynął wniosek inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Waldemara Kubika, reprezentującego wykonawcę – OTS-IP Sp. z o.o., ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 400 Śledziejowice-Skawina na terenie miasta Skawina.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko, złożony 16 lipca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 przystanku osobowego Skawa Środkowa od km 30,870 do km 31,099 (wg kilometracji projektowanej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” - na działce nr: 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. gm. Raba Wyżna
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pan Damian Sawko i Pani Katarzyna Głodek, złożony 9 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka...
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, którego reprezentuje: Pan Marcin Lizak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka 2-3 sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Miechów i w miejscowości Zagorzyce, gmina Miechów, powiat miechowski - w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego linii kolejowej PKP nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków) na działkach nr 312/7 obr. Miechów, jedn. ewid. Miechów M. oraz nr 370 obr. 0032 Zagorzyce, jedn. ewid. Miechów.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków , którego reprezentuje: Pan Marcin Kita, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. 16 obr. Koszary, jedn. ewid. Limanowa – gmina.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.14.2021) 6 z lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego, pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z murami oporowymi i zadaszeniem, przebudowa słupa trakcyjnego, budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej na działkach 502/17, 502/23, 502/20, obr. S-5 Śródmieście przy ul. Lotniczej w Krakowie w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linia 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego”.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 30 czerwca 2021 r. postanowienia Nr 13/2021 znak: WI-XI.7840.1.88.2020.PZ – którym z urzędu prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/BK/2020 znak: WI-XI.7840.1.88.2020.PZ z 29 grudnia 2020 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową na odcinku nr 1 od km 1,242 do km 2,240, na odcinku nr 2 od km 3,748 do km 3,753, na odcinku nr 3 od km 5,330 do km 5,340, na odcinku nr 4 od km 11,440 do km 11,454 linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, gmina Chrzanów, miejscowość Chrzanów, działki ewidencyjne numer: 1570/8, 1570/3, 1570/4 obręb 0014 Trzebionka jednostka ewidencyjna Trzebinia-miasto; 3998/194, 3518/5, 3518/6 obręb 0001 Chrzanów jednostka ewidencyjna Chrzanów-miasto; 5247 obręb 0001 Libiąż Mały jednostka ewidencyjna Libiąż-miasto,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek tj.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 23 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w km 63,052 linii kolejowej, na działce nr 203/12 obr. Chomranice j. ewid. Chełmiec.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występują: Pan Romuald Mądry i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PUS SARLEJ Bartłomiej Sarlej, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 2 czerwca 2021 r., uzupełniony 28 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR") 11195_LE133_Krakow_502_C systemu GSM-R na linii kolejowej nr 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy) dla PKP Polskie Unie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 522/10 obr. 0003 j. ewid. Krowodrza w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek tj.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31 - 060 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 23 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 203/12 obr. Chomranice j. ewid. Chełmiec.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, którego reprezentuje: Pan Jarosław Kowalski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN w miejscowości Męcina, dz. 503/2 obr. 0009 Męcina, jedn. ewid. Limanowa – gmina.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.15.2021) z 24 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 4,812 LK62 w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynierskich w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom” w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, dz. nr 225, obr. Charsznica, j. ew. Charsznica
  obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty neurologa, neurologa dziecięcego w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  ogłoszenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.22.2021) z 21 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa spięcia osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory 1NKIII/7 na terenie KW Policji przy ul. Mogilskiej 109 do osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ul. Dąbskiej 11 w Krakowie oraz przebudowa i budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Mogilskiej 109 o średnicy 2 x DN 150 i przy ul. Dąbskiej 10 o średnicy 2 x DN 80, na działce nr 31/3 obr. 16 j. ewid. Śródmieście - na wniosek złożony 10 maja 2021 r. przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, którego reprezentuje pełnomocnik.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, iż w związku z postępowaniem wszczętym 11 maja 2021 r., na wniosek z 08.05.2021 r. (uzupełniony 18.05.2021 r.), złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie, 33-152 Podgórska Wola 450, działającego przez pełnomocnika Marka Galasa (Pełnomocnictwo PO.015.1.2019.111 z 11.07.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie ROD nad Dłubnią w Krakowie. Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków Nowa Huta, Aleja Solidarności, kod pocztowy 31-969, jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0044, nr działki ewidencyjnej 199/1; jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0047, nr działek ewidencyjnych: 247, 44, 45/4, 45/9, 266 – Postanowieniem Nr 96/W/2021 znak: WI-II.7840.2.3.2021.MB z 16 czerwca 2021 r., nałożono na inwestora obowiązek usunięcia, w czterech egzemplarzach projektu budowlanego, wskazanych nieprawidłowości, w terminie do 16 sierpnia 2021 r., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zmianami).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka Sp. S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Wojciech Kądziołka, złożony 4 czerwca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów, dz. nr 431/12 obr. 105, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr. 302/5, 302/12, 302/13 obr. 0013 Kokotów, jedn. ewid. Wieliczka - G
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.12.2021) z 17 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV, relacji Łęg-Dajwór, Kotlarska-Dajwór, przebiegającej przez działkę nr 277/7, obr. 17, j. ew. Śródmieście położonej w Krakowie stanowiącą teren zamknięty PKP - na wniosek złożony przez inwestora: Zarząd Inwestycji Miejskich (ul. Reymonta 20, 31-059 Kraków), którego reprezentuje Pan Zbigniew Szumilas – złożony 30 marca 2021 r., uzupełniony 7 maja 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 17 czerwca 2021 r. znak: WI-IV.746.1.11.2021 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. (znak WI-IV.746.1.11.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11184_L95_Krakow_501 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 95 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 281, 282, 285, obr. 20, j. ew. Nowa Huta (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Romuald Mądry, Pani Małgorzata Miłek i Pan Bartłomiej Cygan.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.11.2021) z 17 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11184_L95_Krakow_501 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 95 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 281, 282, 285, obr. 20, j. ew. Nowa Huta - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Romuald Mądry, Pani Małgorzata Miłek i Pan Bartłomiej Cygan – złożony 25 marca 2021 r., uzupełniony 16 kwietnia 2021 r. oraz 12 maja 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 czerwca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Zederman-Tworzeń od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga, realizowanego na działkach o nr ewid. 658/6, 658/7, 658/8 obręb 0005 Krzykawka, jednostka ewidencyjna 121203_2, w gminie Bolesław (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 maja 2021 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2021 roku
  treść ogłoszenia (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 czerwca 2021 r. postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 31 marca 2021 r. znak: WI-IV.746.1.71.2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Małgorzata Miłek, Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Andrzej Szydło (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk, złożony 28 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na mijance Kępie LHS, dz. nr 573/1 obr. Pogwizdów, jedn. ewid. Charsznica
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 400 Śledziejowice-Skawina na terenie miasta Skawina na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Waldemara Kubika, reprezentującego wykonawcę – OTS-IP Sp. z o.o., ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 14 kwietnia 2021 r., uzupełniony: 25 maja 2021 r.). obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o:
  - wydaniu 12 kwietnia 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 linii kolejowej nr 62 w obrębie działki nr ewid. 284/3 obr. Uniejów - kolonia, gm. Charsznica w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom w ramach zadania pn: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd., na wniosek złożony 5 marca 2021 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentowali: Pani Małgorzata Miłek oraz Pan Damian Zięba (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  - nadaniu ww. decyzji znak: WI-IV.746.1.8.2021 rygoru natychmiastowej wykonalności. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 maja 2021 r. postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 3 listopada 2020 r. znak: WI-IV.746.1.53.2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu w zakresie: Budowa dworca kolejowego w miejscowości Łomnica Zdrój, dz. nr 254/31, obr. 1 Piwniczna, j. ew. Piwniczna Zdrój – miasto, wydanej na wniosek inwestora: PKP S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentował Pan Jarosław Mucha. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentuje: Pan Grzegorz Łukasik, PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, uzupełniony i zmieniony 4 i 18 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka przejazdów kolejowo-drogowych w km 4,451, 5,596 na linii kolejowej nr 64 oraz budowa drogi równoległej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1068/3 obr. 0007 Marcinowice, jedn. ewid. Kozłów. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz budowa nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa relacji Zederman-Tworzeń od ul. Fabrycznej do ul. Księża Droga, realizowanego na działkach o nr ewid. 658/6, 658/7, 658/8 obręb 0005 Krzykawka, jednostka ewidencyjna 121203_2, w gminie Bolesław na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 maja 2021 r.) obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 maja 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.20.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Peronu Rzozów Centrum wraz z robotami towarzyszącymi od km 2,535 do km 2,810 w ramach Inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 – 46,480 dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka” realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na dz. nr 532/1 obr. Rzozów j. ewid. Skawina, na wniosek złożony 22 kwietnia 2021 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują pełnomocnicy. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 maja 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.55.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum" w ramach zadania „Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina”, na dz. nr 24/9 obr. 0012 Radziszów, na wniosek złożony 26 sierpnia 2020 r. przez inwestora tj. Gminy Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), w imieniu którego działa pełnomocnik. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 25 maja 2021 r. znak: WI-IV.746.1.55.2020 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego, wszczętego 26 sierpnia 2020 r. na wniosek inwestora tj.: Gminy Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Bartosz Marszałek, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum w ramach zadania: Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina, na dz. nr 24/9 obr. 0012 Radziszów. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.7.2021) z 26 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV na działkach nr 288, 289 i 295, obręb Dziekanowice, jedn. ewid. Zielonki - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. w Warszawie, Obszar Serwisowy Południowy w PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., którego reprezentuje Pan Marek Skalski – złożony 26 lutego 2021 r., uzupełniony 30 marca, 12, 14 i 30 kwietnia 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.17.2021) z 26 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, na działce nr 860/7, obręb Rytro, jedn. ewid. Rytro - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A., którego reprezentuje Pan Jan Hebda – złożony 13 kwietnia 2021 r., uzupełniony 21 kwietnia 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.16.2021) z 26 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, na działce nr 254/40, obręb 0001 Piwniczna, jedn. ewid. miasto Piwniczna-Zdrój - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A., którego reprezentuje Pan Jan Hebda – złożony 13 kwietnia 2021 r., uzupełniony 22 kwietnia 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 24 maja 2021 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.19.2021 z 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii zasilającej o napięciu 0,4 kV obiekt radiokomunikacyjny ORx091-047135-XXX-01/10395 LE91 Jasień 106 A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 91 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 602/1 obr. 0003 Jasień, j. ewid. Brzesko-obszar wiejski. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.18.2021) z 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa rozdzielnicy energetycznej SN-15kV, kontenerowej i budowa czterech odcinków kabli energetycznych SN jako wcinki do istniejących kabli SN, dz. nr 177, obręb 0047, j. ew. Krowodrza - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Maciej Zarudzki, złożony 31 marca 2021 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39-21- 419. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 24 maja 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.19.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii zasilającej o napięciu 0,4 kV obiekt radiokomunikacyjny ORx091-047135-XXX- 01/10395 LE91 Jasień 106 A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 91 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 602/1 obr. 0003 Jasień, j. ewid. Brzesko-obszar wiejski, na wniosek złożony 21 kwietnia 2021 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują pełnomocnicy. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 11 maja 2021 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.2.3.2021.MB), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Tarnowie, 33-152 Podgórska Wola 450, działającego przez pełnomocnika Marka Galasa, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Łukanowice – Śledziejowice – Zederman na terenie ROD nad Dłubnią w Krakowie. Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków Nowa Huta, Aleja Solidarności, kod pocztowy 31-969, jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0044, nr działki ewidencyjnej 199/1; jednostka ewidencyjna 126103_9 Kraków Nowa Huta, obręb ewidencyjny 0047, nr działek ewidencyjnych: 247, 44, 45/4, 45/9, 266. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Zarząd Dróg Miasta Krakowa. (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), którego reprezentuje Pan Rusłan Kostiuk, złożony 7 kwietnia 2021 r., uzupełniony 6 maja 2021 r. skorygowany pismem z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego, pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z murami oporowymi i zadaszeniem, przebudowa słupa trakcyjnego, budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elektroenergetycznej na działkach 502/17, 502/23, 502/20, obr. S-5 Śródmieście przy ul. Lotniczej w Krakowie w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linia 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborowskiego”. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. w Warszawie, Obszar Serwisowy Południowy w PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., którego reprezentuje: Pan Marek Skalski, złożony 26 lutego 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV na działkach nr 288, 289 i 295, obręb Dziekanowice, jedn. ewid. Zielonki. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Andrzej Szydło i Pan Damian Sawko, złożony 13 kwietnia 2021 r., uzupełniony 11 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 4,812 LK62 w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynierskich w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom” w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, dz. nr 225, obr. Charsznica, j. ew. Charsznica. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 10 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa spięcia osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory 1NKIII/7 na terenie KW Policji przy ul. Mogilskiej 109 do osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 w rejonie ul. Dąbskiej 11 w Krakowie oraz przebudowa i budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Mogilskiej 109 o średnicy 2 x DN 150 i przy ul. Dąbskiej 10 o średnicy 2 x DN 80, na działce nr 31/3 obr. 16 j. ewid. Śródmieście. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Bartłomiej Cygan, Pani Małgorzata Miłek, Pan Romuald Mądry, złożony 25 marca 2021 r., uzupełniony 16 kwietnia 2021 r. oraz 12 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 11184_L95_Krakow_501 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 95 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 281, 282, 285, obr. 20, j. ew. Nowa Huta. obwieszczenie (pobierz)

 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że do Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r. przystąpiło 19 podmiotów uprawnionych.

  Komisja konkursowa dokonała oceny wniosków zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu o konkursie i przekazała do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 10 najwyżej ocenionych projektów.

  Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – etap wojewódzki znajdują się w poniższej tabeli.

  Jednocześnie informuję, że rozstrzygnięcie konkursu – etap centralny, nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2021 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina w zakładce: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Programy i projekty”. Tabela wyników (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Zarząd Inwestycji Miejskich (ul. Reymonta 20, 31-059 Kraków), którego reprezentuje Pan Zbigniew Szumilas, złożony 30 marca 2021 r., uzupełniony 7 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV, relacji Łęg-Dajwór, Kotlarska- Dajwór, przebiegającej przez działkę nr 277/7, obr. 17, j. ew. Śródmieście położonej w Krakowie stanowiącą teren zamknięty PKP. obwieszczenie (pobierz)

 • W dniu 4 maja 2021 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2021. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/563

  W ramach moduł I dofinansowanie we wnioskowanej wysokości zostało przyznane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania. Natomiast w przypadku ofert składanych w module II, wszystkie rekomendowane do dofinansowania oferty, otrzymały dofinansowanie, jednak kwoty – rekomendowane do dofinansowania – zostały proporcjonalnie obniżone o 11% wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 14 maja 2021 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu. Oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez burmistrza/wójta oraz skarbnika lub osoby upoważnione oraz przesłane za pośrednictwem platformy e-PUAP. W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.

  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. w Warszawie, Obszar Serwisowy Południowy w PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., którego reprezentuje: Pan Marek Skalski, złożony 26 lutego 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV na działkach nr 288, 289 i 295, obręb Dziekanowice, jedn. ewid. Zielonki. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.10.2021) z 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na mijance Bukowno LHS, dz. nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22- 400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk, złożony 23 marca 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Nr 5/BZ/2021 z 5 lutego 2021 r., znak: WI-XI.7840.1.91.2020, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji Nr 6/Z/2021, znak: WI-II.7840.20.2.2021.JF o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola - Opatowiec)” (…), na terenie województwa małopolskiego, obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 stycznia 2021 r. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2020), dla inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na posterunku odstępowym Jaroszowiec Olkuski, na działce nr 139/8 obr. Jaroszowiec, jedn. ewid. Klucze, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterownia na stacji Sędziszów LHS (Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski Bukowno) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na wniosek PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk, złożony 30 października 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentują: Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 21 kwietnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii zasilającej o napięciu 0,4 kV obiekt radiokomunikacyjny ORx091- 047135-XXX-01/10395 LE91 Jasień 106 A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 91 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 602/1 obr. 0003 Jasień, j. ewid. Brzesko-obszar wiejski. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentują: Pan Damian Sawko i Pan Andrzej Szydło, złożony 22 kwietnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Peronu Rzozów Centrum wraz z robotami towarzyszącymi od km 2,535 do km 2,810 w ramach Inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 – 46,480 dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka” realizowane w ramach projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”””, na dz. nr 532/1 obr. Rzozów j. ewid. Skawina. obwieszczenie (pobierz)

 • OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 43 w związku z art. 56 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej: u.o.o.ś.). Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o.) podaje do publicznej wiadomości informację o: 1) przyjęciu w drodze zarządzenia nr 8 Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego z dnia 22.04.2021 r. dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego; obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2021) z 20 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 117 od km 19+013 do km 19+377, od km 21+884 do km 22+120 oraz od km 23+873 do km 24+102, na działkach nr 3053/59 obr. Wadowice, jedn. ewid. Wadowice - miasto i nr 7337/20 obr. Chocznia, jedn. ewid. Wadowice - obszar wiejski, realizowana w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów (od km 18,600 do km 31,046), zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (etap I), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz o nadaniu na podstawie art. 108 §1 KPA ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Małgorzata Miłek oraz Pan Damian Zięba (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy), złożony 8 marca 2021 r., uzupełniony i zmienionyo 19 marca 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Maciej Zarudzki, złożony 31 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa rozdzielnicy energetycznej SN-15kV, kontenerowej i budowa czterech odcinków kabli energetycznych SN jako wcinki do istniejących kabli SN, dz. nr 177, obręb 0047, j. ew. Krowodrza obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 14 kwietnia 2021 r. znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie podjęcia zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o
  - wydaniu 12 kwietnia 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 linii kolejowej nr 62 w obrębie działki nr ewid. 284/3 obr. Uniejów - kolonia, gm. Charsznica w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom w ramach zadania pn: Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd., na wniosek złożony 5 marca 2021 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentowali: Pani Małgorzata Miłek oraz Pan Damian Zięba (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  - nadaniu ww. decyzji znak: WI-IV.746.1.8.2021 rygoru natychmiastowej wykonalności. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie - Oddział w Będzinie, którego reprezentuje: Pan Daniel Józef, złożony 2 lutego 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN wykonywana w ramach zadań:
  1) Budowa linii kablowych SN relacji: GPZ Chrzanów – RS Stella Tor 1, GPZ Chrzanów – RS Stella Tor 2 po nowej trasie w Chrzanowie
  2) Budowa lub przebudowa linii kablowych SN oraz stacji transformatorowych w celu dostosowania urządzeń do zmiany napięcia sieci z 6 na 15 kV w dzielnicy Stella w Chrzanowie na działkach nr 948/1 obręb 0002 Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto i działce nr 948/10 obręb 0004 Pogorzyce, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o
  - wydaniu 31 marca 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, na wniosek złożony 11 grudnia 2020 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Małgorzata Miłek, Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Andrzej Szydło (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków).
  - nadaniu ww. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 rygoru natychmiastowej wykonalności. obwieszczenie (pobierz)

 • Informuję, że 31 marca 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r.

  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

  Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i zwiększającą się skalą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w województwie małopolskim oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017, poz., 570 z późn. zm.), wnioski konkursowe można przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie listem poleconym (zgodnie z ogłoszeniem), jak również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka).

  Przesłanie plików za pośrednictwem platformy e-puap będzie traktowane jako formalne wypełnienie zapisów ogłoszenia o konkursie, zawartych w punktach II. Zasady składania wniosków oraz III. Wymagana dokumentacja (w tym zapisów dot. złożenia wniosku wraz z załącznikami 1a i 1b w formie elektronicznej na dwóch egzemplarzach płyt CD/DVD).

  Termin przesyłania wniosków - do dnia 16 kwietnia 2021 r.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
  (www.gov.pl/web/rodzina), zakładka: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Programy i projekty”.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak: WI-IV.746.1.1.2021) z 11 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr 1148/44, obręb 0001 Muszyna, j. ew. Muszyna – miasto oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. (ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Paweł Oleksy, złożony 5 Stycznia 2021 r., uzupełniony 5 lutego 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk, złożony 23 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na mijance Bukowno LHS, dz. nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 35 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 29 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 29 projektów na łączną kwotę 500 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2021;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2021 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 23 marca 2021 r. decyzji znak: WIIV. 746.1.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingu wraz z instalacjami - elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego, monitoringu CCTV oraz siecią kanalizacji deszczowej w obrębie działki nr ewid. 390/1 w m. Pstroszyce Pierwsze, gm. Miechów w ramach zadania pn.: Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów w miejscowości Pstroszyce Pierwsze, stacja Dziadówki, na wniosek złożony 4 lutego 2021 r. przez inwestora tj. Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, którego reprezentuje pełnomocnik. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021) z 23 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2021) z 19 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nN - Kabel NA2XY-J 4x240 w rurze osłonowej SRS 110, na działce nr 16 obr. Powroźnik, jedn. ewid. Muszyna-wieś - na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, którego reprezentuje Pan Krzysztof Łęczycki, złożonego 20 stycznia 2021 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 418 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 18 marca 2021 r. decyzji Nr 3/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.1.2021.AS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Wrony wraz z dojazdami (Zadanie 1) oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2021) z 19 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach:
  - od km około 6,595 do km około 6,635 przepust w km 6,615;
  - od km około 7,801 do km około 7,841 przepust w km 7,821;
  - od km około 12,126 do km około 12,166 przepust w km 12,146;
  - od km około 13,047 do km około 13,072 przepust w km 13,067;
  - od km około 27,903 do km około 27,943 przepust w km 27,923;
  - od km około 29,428 do km około 29,468 przepust w km 29,448;
  - od km około 29,823 do km około 29,863 przepust w km 29,843;
  - od km około 30,655 do km około 30,695 przepust w km 30,675;
  - od km około 31,282 do km około 31,322 przepust w km 31,302;
  (…) na działkach:
  powiat suski: 872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. gm. Maków Podhalański; powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna; 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentują: Pani Małgorzata Miłek oraz Pan Damian Zięba, złożony 8 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowa linii kolejowej nr 117 od km 19+013 do km 19+377, od km 21+884 do km 22+120 oraz od km 23+873 do km 24+102, na działkach nr 3053/59 obr. Wadowice, jedn. ewid. Wadowice - miasto i nr 7337/20 obr. Chocznia, jedn. ewid. Wadowice - obszar wiejski, realizowana w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Wadowice – Andrychów (od km 18,600 do km 31,046), zaprojektowanie i wybudowanie mijanki w Barwałdzie Średnim w ramach projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (etap I), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentują: Pani Małgorzata Miłek oraz Pan Damian Zięba, złożony 5 marca 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 LK62 w obrębie działki nr ewid. 284/3 obr. Uniejów - kolonia, gm. Charsznica w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel – Charsznica – Wolbrom” w ramach zadania pn: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2020) z 8 marca 2021 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa masztu antenowego telekomunikacyjnego wraz z posadowieniem na mijance Bukowno LHS, na działce nr 335/18 obr. Bukowno Miasto, jedn. ewid. Bukowno, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterownia na stacji Sędziszów LHS (Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski Bukowno) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - na wniosek inwestora tj.: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość), którego reprezentuje Pan Andrzej Krawczyk – złożony 30 października 2020 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.66.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 418 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl. obwieszczenie (pobierz)

 • <
 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r., opublikowanym w dniu 26 lutego 2021 roku i dostępnym na stronie internetowej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2021-2025-edycja-2021

  Wojewoda Małopolski ogłasza wzory:
  - umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące
  - umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II
  - umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (oraz zał.3)
  - programu inwestycji
  - sprawozdania (publikacja w CAS) moduł I bieżące
  - sprawozdania (publikacja w CAS) moduł I inwestycyjne
  - sprawozdania (publikacja w CAS) moduł II funkcjonowanie

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 marca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.37.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Łukanowice - Śledziejowice - Zederman na terenie ROD "Nad Dłubnią" w Krakowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1554 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. Zg” - odcinek gazociągu od dz. nr 199/1 obręb nr 44 jedn. ew. Nowa Huta do dz. 266 obręb nr 47 jedn. ew. Nowa Huta o długości około 350 mb (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 grudnia 2020 r., uzupełniony: 26 stycznia 2021 r. oraz 23 lutego 2021 r.). Obwieszczenie (pobierz)

 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2021-2025-edycja-2021
  Ofertę należy wypełnić i złożyć w nowym generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl. Składanie oferty z wykorzystaniem generatora ofert podzielone jest na kilka kroków. Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.

  Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy pobrać i zapisać w formacie pdf, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego. Podpisaną ofertę wraz z kontrasygnatą skarbnika i wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
  Termin składania ofert upływa 24 marca 2021 r.

  Informacji o Programie udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, tel.: 12 39 21 207, 12 39 21 565.

  Ogłoszenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, z 12.01.2021 r. (uzupełniony 02.02.2021 r. na wezwanie z 19.02.2021 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.:Rozbudowa przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Wrony wraz z dojazdami (Zadanie 1) oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej” obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek i Pani Katarzyna Głodek, złożony 18 stycznia 2021 r., uzupełniony 22 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach: - od km około 16,475 do km około 16,515 przepust w km 16,495; - od km około 20,039 do km około 20,079 przepust w km 20,059; - od km około 21,641 do km około 21,681 przepust w km 21,661; - od km około 23,200 do km około 23,240 przepust w km 23,220; - od km około 23,794 do km około 23,834 przepust w km 23,814; - od km około 24,063 do km około 24,103 przepust w km 24,083; - od km około 24,791 do km około 24,831 przepust w km 24,811; - od km około 28,181 do km około 28,221 przepust w km 28,201; Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km około 20,776 do km około 20,816 most w km 20,796; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane"; na działkach: powiat suski: 8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5279/1, 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra Sidzina; 4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. gm. Jordanów; 5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów; powiat nowotarski: 7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.75.2020) z 22 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. Przebudowa i remont budynku technicznego w kompleksie wojskowym w Zabierzowie wraz z wyburzeniem wejścia północnego do budynku, oraz z remontem, przebudową i budową infrastruktury zewnętrznej, dz. nr. 1267/3, obręb nr 0022 Zabierzów , j. ew. Zabierzów - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Sebastian Mazgaj - złożony 22 grudnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pani Małgorzata Miłek, złożony 14 stycznia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach: - od km około 6,595 do km około 6,635 przepust w km 6,615; - od km około 7,801 do km około 7,841 przepust w km 7,821; - od km około 12,126 do km około 12,166 przepust w km 12,146; - od km około 13,047 do km około 13,072 przepust w km 13,067; - od km około 27,903 do km około 27,943 przepust w km 27,923; - od km około 29,428 do km około 29,468 przepust w km 29,448; - od km około 29,823 do km około 29,863 przepust w km 29,843; - od km około 30,655 do km około 30,695 przepust w km 30,675; - od km około 31,282 do km około 31,322 przepust w km 31,302; wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane" na działkach: powiat suski: 872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. Maków Podhalański; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. gm. Maków Podhalański; powiat nowotarski: 7112/1, 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 5 lutego 2021 r. decyzji nr 5/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.91.2020, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu chrzanowskiego i olkuskiego (podkreślone numery działek obejmują działki po podziale zatwierdzonym decyzją Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym z 7 sierpnia 2020 r. znak: WI-IV.747.4.7.2020, w nawiasie ( ) wskazano numer działki sprzed podziału). obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji 16 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Krynicy- Zdroju – przekroczenie terenu zamkniętego (PKP) linii kolejowej nr 105 Muszyna-Krynica w km 9+268 (KS), 9+269 (W), 9+808 (W), 9+809 (KS), dz. nr 945, obr. Krynica Wieś, j. ew. Krynica-Zdrój – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój), którego reprezentuje Pan Adrian Chabior – Dyrektor ZWiK – złożony 22 grudnia 2020 r., uzupełniony 19 stycznia 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.70.2020) z 15 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach:
  - od km 23,417 do km 23,459 przepust kolejowy w km 23,438,
  - od km 29,900 do km 29,952 przepust kolejowy w km 29,926,
  - od km 31,653 do km 31,706 przepust kolejowy w km 31,679.
  Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka:
  - od km 23,393 do km 24,116 i od km 24,133 do km 24,168 zlokalizowanego w km 24,130, dz. nr 5536/1, 5566/8, obr. 0001 Jordanów, j. ew. Jordanów, dz. nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, j. ew. Raba Wyżna

  - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek i Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy)– złożony 10 grudnia 2020 r., uzupełniony 30 grudnia 2020 r. oraz 29 stycznia 2021 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentują: Pani Małgorzata Miłek, Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Andrzej Szydło, złożony 11 grudnia 2020 r., uzupełniony 3 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 11 lutego 2021 r. Postanowienia nr 1/2021 znak: WI-XI.7840.17.16.2020, o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego nr 132/B/2020 (znak sprawy: WI-XI.7840.17.16.2020) z 20 listopada 2020 r.
  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji:

  Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim - etap I i II" w zakresie:
  • budowy gazociągu w/c DN300 MOP 8,4 MPa wraz ze światłowodem o długości ok. 1050 m,
  • budowy układu włączeniowego,
  • budowy stacji pomiarowej gazu o przepustowości Q=50000 Nm3/h MOP 8,4 wraz
  z Infrastrukturą towarzyszącą.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2020) z 11 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej SN-15V dla zasilania urządzeń ogrodniczych oraz maszyn rolniczych w miejscowości Wola Filipowska, dz. nr 46/4, obręb 0017 Wola Filipowska, j. ew. Krzeszowice - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Wróblewski, złożony 4 grudnia 2020 r., uzupełniony 29 grudnia 2020 r.) obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. (ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Paweł Oleksy, złożony 5 Stycznia 2021 r., uzupełniony 5 lutego 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr 1148/44, obręb 0001 Muszyna, j. ew. Muszyna - miasto obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2021 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ5.1-12”, wydanej na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Damiana Sawko i Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, z 7 lipca 2020 r., uzupełniony 5 sierpnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.1.36.2019 z 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 38/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.36.2019) z dnia 19 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kablowo - napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków linii kablowej nN zakończonych zestawami złączowo - pomiarowymi ZZP w km 13,38 – 13,70 linii kolejowej nr 100 do zasilania pompowni w km 4,308 linii kolejowej nr 91 oraz szafy REOR8-złacze ZKP12 w km 4,520 linii kolejowej nr 91 w związku z remontem linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka, w ramach zadania: Budowa nowej stacji transformatorowej STS-11, linia kolejowa nr 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice, na działce nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, którego reprezentuje Pan Krzysztof Łęczycki, złożony 20 stycznia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej nN - Kabel NA2XY-J 4x240 w rurze osłonowej SRS 110, na działce nr 16 obr. Powroźnik, jedn. ewid. Muszyna-wieś. obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 1 lutego 2021 r. decyzji Nr 1/Z/2021, znak: WI-XI.7840.1.94.2020.EBu o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola - Opatowiec)” (…), na terenie województwa małopolskiego, obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.67.2020) z 1 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i remoncie wewnętrznych linii kablowych 15kV i 0,4kV oraz oświetlenia zewnętrznego, montażu kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 630kVA i montażu agregatu prądotwórczego wraz z budową systemu monitoringu energetycznego oraz rozbiórce budynku agregatu prądotwórczego nr 40 na terenie składu Niedźwiedź, dz. nr 314/5, 314/10, obr. 16 Ratajów, j. ew. Słomniki - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Kapuściński – złożony 6 listopada 2020 r., uzupełniony 22 grudnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 5/2020 z 30 grudnia 2020 r. znak: WI-IV.747.2.6.2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 1+530.985 do km 2+191.765 LK 91 wraz z rozbudową mostu w km 1.875 w torze nr 1 linii nr 629 (torze nr 3 linii nr 91) nad rzeką Wisłą oraz ulicami Podgórską i Zabłocie w Krakowie, realizowanego w ramach kontraktu: Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej.

  Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 25 stycznia 2021 r. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.65.2020), dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków, na wniosek PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Andrzej Szymaniak, AP ARTUS Sp. z o.o. Sp. k., złożony 29 października 2020 r, uzupełniony 4, 7 i 11 grudnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2021.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2021 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 lutego 2021 roku.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju (ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój), którego reprezentuje Pan Adrian Chabior – Dyrektor ZWiK, złożony 22 grudnia 2020 r., uzupełniony 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Krynicy-Zdroju – przekroczenie terenu zamkniętego (PKP) linii kolejowej nr 105 Muszyna-Krynica w km 9+268 (KS), 9+269 (W), 9+808 (W), 9+809 (KS), dz. nr 945, obr. Krynica Wieś, j. ew. Krynica-Zdrój – miasto. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 grudnia 2020 r. została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, decyzja Nr 74/BZ/2020 (znak: WI-XI.7840.1.90.2020.MBB) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu linii kolejowej nr 93 na odc. nr 1 w km 1,127 w ramach zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim" w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, gmina Trzebinia, miejscowość Trzebinia, działki ewidencyjne numer: 1570/1, 1581, 1582/1, obręb ewidencyjny 0014 Trzebionka, jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa Stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Pana Mateusza Wanata i Pana Damiana Sawko, z 3 listopada 2020 r. Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w j. ewid. Olkusz – Miasto, w obrębie 0001 Olkusz, oznaczone w ewidencji gruntów: 2115/26, 2115/41, 2115/42, 3521/5, 2578/1, 2578/4, 2577/3, 2577/4, 2115/29, 2115/27, 2115/16, 2115/28, 2115/30, 2115/31, 5043, 2115/34, 2117/2, 2679/1 obwieszczenie (pobierz)

 • Kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”
  Ogłoszony został nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”, nad którym nadzór w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

  Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
  Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać m.in. ich właściciele, posiadacze i zarządcy.

  Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.
  Kategorie konkursowe to:
  A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  D. Architektura i budownictwo drewniane;
  E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

  W pierwszych pięciu kategoriach oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

  W kategorii specjalnej ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiekę nad zabytkiem.

  Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
  Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Oddział Terenowy Olsztyn
  ul. 11 Listopada 4
  10-104 Olsztyn
  e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
  tel.: 89 521 26 87
  Szczegółowe informacje i druki do pobrania:
  https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.94.2020), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Honoratę Trela-Sroka, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę Nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS z 27.10.2017 r. dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec)” obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Sebastian Mazgaj, złożony 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku technicznego w kompleksie wojskowym w Zabierzowie wraz z wyburzeniem wejścia północnego do budynku, oraz z remontem, przebudową i budową infrastruktury zewnętrznej, dz. nr. 1267/3, obręb nr 0022 Zabierzów, j. ew. Zabierzów obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek i Pan Damian Sawko, złożony 10 grudnia 2020 r., uzupełniony 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach: - od km 23,417 do km 23,459 przepust kolejowy w km 23,438, - od km 29,900 do km 29,952 przepust kolejowy w km 29,926, - od km 31,653 do km 31,706 przepust kolejowy w km 31,679. Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: - od km 23,393 do km 24,116 i od km 24,133 do km 24,168 zlokalizowanego w km 24,130, dz. nr 5536/1, 5566/8, obr. 0001 Jordanów, j. ew. Jordanów, dz. nr 7112/11, obr. 0008 Skawa, j. ew. Raba Wyżna. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.68.2020) z 5 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Jordanów (od km 24,235 do km 24,480 wg kilometracji projektowanej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) wraz z: - budową odwodnienia powierzchni peronu nr 1 i wiat peronowych; - rozbudową drogi dojścia do peronu nr 1, tj. rozbiórką przejścia przez tory i budową nowego przejścia przez tory wraz z drogą dojścia do przejścia i drogą dojścia z przejścia do peronu; w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, dz. nr 5566/8, obr. 1 Jordanów, j. ew. Jordanów obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Wróblewski, złożony 4 grudnia 2020 r., uzupełniony 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej SN-15V dla zasilania urządzeń ogrodniczych oraz maszyn rolniczych w miejscowości Wola Filipowska, dz. nr 46/4, obręb 0017 Wola Filipowska, j. ew. Krzeszowice obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.69.2020) z 4 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa schodów i windy jako dojścia z peronu nr 4 na estakadę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) – stacja Kraków Płaszów (od km 4,268 do km 4.310 linii kolejowej nr 91), dz. nr 288, obr. 52, j. ew. Podgórze - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Andrzej Szydło i Pani Katarzyna Głodek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy) – złożony 18 listopada 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Kapuściński, złożony 6 listopada 2020 r., uzupełniony 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i remoncie wewnętrznych linii kablowych 15kV i 0,4kV oraz oświetlenia zewnętrznego, montażu kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 630kVA i montażu agregatu prądotwórczego wraz z budową systemu monitoringu energetycznego oraz rozbiórce budynku agregatu prądotwórczego nr 40 na terenie składu Niedźwiedź, dz. nr 314/5, 314/10, obr. 16 Ratajów, j. ew. Słomniki. obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj