Orzekanie o niepełnosprawności


Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Renata GROCHAL

Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Aneta GIL

Adres do korespondencji:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Infolinia: w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia 12 39 21 420


ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu: ul. Olszańska 5, II piętro pok. 220 A, tel. 12 39 21 396

Godziny obsługi
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

30 grudnia 2023 r.
wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768), na podstawie której wydłużeniu podlega ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Celem ustawy jest przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności staną się ostateczne.

Konsekwencją przedłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności będzie przewidziane w ustawie przedłużenie terminu ważności kart parkingowych, a także okresu przysługiwania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, uzależnionych od terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa obejmuje swoim zakresem zarówno te orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, których ważność została zachowana na mocy art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jak i te, które utraciły ważność po dniu 5 sierpnia 2023 r. albo utracą ważność przed dniem 30 września 2024 r. Wszystkie wymienione powyżej orzeczenia zachowają ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia staną się ostateczne.

W przypadku orzeczeń, które tracą ważność po 30.09.2024 r., w celu przedłużenia obowiązywania orzeczeń należy, zwrócić się z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do właściwego Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


  • PODSTAWA PRAWNA

  • IFORMACJE DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • KONTAKT

wstecz    do góry     drukuj