Komunikaty

 • Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

  W dniu 6 września 2023 r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu.

  Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć. Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 zł. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Kwoty te będą corocznie waloryzowane.

  Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych stanowi niezwykle istotne narzędzie w zapewnianiu pomocy pacjentom, którzy doznali szkody w wyniku zdarzeń medycznych. Będzie to też stanowić podwaliny do budowy zaufania między pacjentem a podmiotem leczniczym. Jest to mechanizm umożliwiający skuteczną rekompensatę dla poszkodowanych, który jednocześnie wspiera rozwój standardów bezpieczeństwa pacjenta w placówkach medycznych. W każdej ze spraw, w których wypłacone zostało świadczenie, zostanie przeprowadzona analiza przyczyn źródłowych zdarzenia, a powzięte w jej ramach wnioski będą podstawą do podjęcia działań zapobiegających podobnym szkodom w przyszłości.

  Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

 • Komunikat dotyczący Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

  Informacja o rejestrze:

  Rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne, wymienione w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 roku o niektórych zawodach medycznych, jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest Centrum e-Zdrowia, natomiast administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze jest Minister Zdrowia.

  Osoby, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego, wniosek o wpisanie do rejestru składają wyłącznie w postaci elektronicznie do Wojewody Małopolskiego, nie ma konieczności drukowania wniosku. Urząd nie przyjmuje wersji papierowej wniosku. Wszystkie czynności w tym także komunikacja z urzędem odbywa się za pośrednictwem rejestru.

  Ważne!
  Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest dostępny pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl

  Instrukcja korzystania z rejestru dostępna jest pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm

  Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny w zakresie zdobytych uprawnień do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru.

  Opłaty
  Złożenie wniosku o wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłaty będzie można dokonywać w trakcie składania wniosku o wpis do rejestru poprzez szybką płatność „Paybynet”* lub dokonując tradycyjnego przelewu na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000.

  * wdrożenie szybkiej płatności „Paybynet” do Rejestru może ulec opóźnieniu – w przypadku gdy płatność ta nie będzie dostępna należy dokonać opłaty za pomocą tradycyjnego przelewu na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  Informacje na temat wniosków złożonych do Małopolskiego Urząd Wojewódzkiego w Krakowie można uzyskać w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 -17.00, wtorek - piątek 7.30 – 15.30) pod numerami telefonu:
  (12) 392 14 61 – Małek - Szklarska Paulina
  (12) 392 15 68 – Widła Daniel

  Pomoc techniczna:
  Zgodnie z informacją z Centrum e-Zdrowia pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl

  Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

  Dodatkowe informacje:
  Z dniem 26 marca 2024 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), która określa wykonywanie zawodów medycznych takich jak:
  1. asystentka stomatologiczna,
  2. elektroradiolog,
  3. higienistka stomatologiczna,
  4. instruktor terapii uzależnień,
  5. opiekun medyczny,
  6. optometrysta,
  7. ortoptystka,
  8. podiatra,
  9. profilaktyk,
  10. protetyk słuchu,
  11. technik farmaceutyczny,
  12. technik masażysta,
  13. technik ortopeda,
  14. technik sterylizacji medycznej,
  15. terapeuta zajęciowy
  16. do osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie planowania diety, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 15-18 i art. 41-83.

  Jawność danych
  Rejestr jest jawny w zakresie danych takich jak:

  • numer wpisu,
  • indywidualny identyfikator wpisu,
  • data wpisu,
  • nazwa wykonywanego zawodu medycznego zawodu medycznego,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • nazwa i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego oraz NIP lub REGON lub numeru księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub unikalnego identyfikatora apteki lub punktu aptecznego - jeżeli dotyczy,
  • informacja o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego,
  • informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informacja o wznowieniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • data utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny,
  • informacja o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

 • W dniu 6 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1675). W związku z powyższym informuje się, iż:

  - z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpiła likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – art. 8 ust. 1 ww. ustawy

  - ustawodawca wprowadził mechanizm wsparcia dla pacjentów w postaci świadczenia kompensacyjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego – świadczenie to przyznaje Rzecznik Praw Pacjenta

  - art. 1 ww. ustawy

  Bliższe informacje związane ze świadczeniem kompensacyjnym można uzyskać na stronie internetowej poświęconej działalności Rzecznika Praw Pacjenta, w zakładce: „Jak złożyć wniosek” https://www.gov.pl/web/rpp/jak-zlozyc-wniosek3 .

  Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw


 • VII edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Ruszyła kolejna edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych. W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 5 czerwca br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 45 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

  Zachęcamy podmioty wykonujące działalność leczniczą, które na swoje skrzynki e-mail dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego do jego wypełnienia.

  Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 23.06.2023 r.

  Celem badania jest pozyskanie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL) aktualnych informacji dotyczących stopnia ich informatyzacji i przygotowania do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1555, z późn.zm. – „ustawa o SIOZ”) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).
  Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych dot. wykorzystywania, w ramach prowadzonej przez PWDL działalności, rozwiązań z obszaru nowych technologii, w szczególności telemedycyny czy sztucznej inteligencji oraz planów na przyszłość w tym zakresie. Kolejnym z celów jest zebranie informacji dotyczących ich oczekiwań w zakresie nowych rozwiązań z obszaru cyfryzacji ochrony zdrowia, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do wzrostu efektywności i jakości udzielania przez nie świadczeń medycznych.
  Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.
  Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.


  grafika: Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Zarządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu naboru do WKZM w Krakowie (2024-2030)
 • Nabór do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (2024-2030)
 • VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

  Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. W ramach Badania do podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 25 maja br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 44 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji.

  Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniu 25 maja br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

  Link do formularza ankietowego na adresy e-mail podane w ww. Rejestrze został ponownie przekazany w dniu 2 czerwca br. Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 15.06.2022r.

  Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).
  Jednocześnie badanie pozwoli na zebranie danych na temat dotyczących wykorzystania w działalności przez podmioty nowoczesnych technologii (takich jak: sztuczna inteligencja i telemedycyna), a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze.
  Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem.
  Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.


  grafika: Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Komunikat Centrum e-Zdrowie (CeZ)

  Od 29 lipca 2021 r. zmianie ulegnie numer Infolinii technicznej Centrum e-Zdrowia. Nowy numer to 19 239.

 • ,,Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów”

  Szanowni Państwo,
  w związku z kontynuacją przez Centrum e-Zdrowia naboru na bezpłatne szkolenia dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony zdrowia, informujemy, że 31 sierpnia br. została uruchomiona nowa wersji Platformy rejestracyjnej Akademii CeZ umożliwiająca rejestrację na szkolenia z EDM.
  Rozbudowana Platforma daje nowe możliwość, w tym m.in.:
  • wielokrotne zgłaszanie przez podmiot leczniczy do udziału w szkoleniach z EDM swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że każdorazowo podmiot będzie musiał delegować pracowników, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach ww. Projektu;
  • samodzielny wybór terminu szkolenia przez każdego zgłoszonego przez podmiot uczestnika szkoleń w ramach szkoleń otwartych;
  • stały dostęp dla przedstawicieli Podmiotu do konta Podmiotu na którym znajdują się informacje dot. dotychczas zgłoszonych przez podmiot uczestników szkoleń (m.in.: dane uczestnika, termin szkolenia, status dokumentacji poszkoleniowej, obecność na szkoleniu);
  • zapis na aktualne i przyszłe szkolenia prowadzone w ramach Akademii CeZ za pomocą jednego konta zarówno w przypadku podmiotu leczniczego (konto Podmiotu) jak również każdego ze zgłoszonych uczestników szkoleń (konto Uczestnika).

  Nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zawierający Instrukcję rejestracji i obsługi konta Przedstawiciela podmiotu oraz Uczestnika szkoleń dostępny jest na stronie Projektu pod adresem: https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/.

  Jednocześnie informujemy, że dostępny jest już harmonogram szkoleń dla POZ/AOS na IV kw. 2021r.

  Zapraszamy wszystkie szpitale, placówki POZ i AOS, które mają aktualny kontrakt z NFZ do rejestracji na szkolenia poprzez stronę https://akademiaedm.cez.gov.pl/signup

  W razie pytań prosimy o kontakt:
  • e-mail: akademiaedm@cez.gov.pl
  • infolinia - tel. 19457 wew. 8
  - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

  Pozdrawiamy
  Zespół Akademii CeZ


  Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

 • Komunikat Agencji Badań Medycznych na temat uruchomienia portalu internetowego dotyczącego tematyki badań klinicznych

  W związku z projektem Pacjent w badaniach klinicznych, Agencja Badań Medycznych uruchomiła stronę internetową na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesów związanych z badaniami klinicznymi – https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

  Na stronach serwisu można znaleźć wiele wskazówek dotyczących m.in. zasad prowadzenia badań klinicznych, kwalifikacji pacjentów do badań i ich przebiegu, a także historie pacjentów, którzy byli uczestnikami badań. Ministerstwo Zdrowia jest współorganizatorem projektu, a Ministerstwo Rozwoju oraz Rzecznik Praw Pacjenta udzielili swojego patronatu.

 • Komunikat dla pacjentów chorujących na cukrzycę na temat ryzyka zachorowania i sposobów postępowania przy infekcji koronawirusem.

  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne we współpracy m.in. z Konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii opracowało materiał informacyjny dla pacjentów chorujących na cukrzycę, dotyczący ryzyka zachorowania i sposobów postępowania przy infekcji koronawirusem. Poniżej zamieszczamy link do opracowanego materiału, który zamieszczony został na stronie www Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:
  https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca"

 • Konkurs Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca.

  Ministerstwo Zdrowia ogłosiło piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich. W ramach konkursu sfinansowane będą projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca.

  Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  • uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  • medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  • podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).


  Najważniejsze założenia konkursu to:
  • aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.


  Szczegółowe informacje o konkursie pn. „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca”, w tym m.in.: regulamin, kryteria, terminy i miejsca składania wniosków, znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia - http://zdrowie.gov.pl/nabor-436-konkurs_profilaktyka_miazdzycy_tetnic_i.html • Zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do współpracy w charakterze biegłych sądowych

  Z uwagi na postępujący rozwój wiedzy i nauki w dziedzinie medycyny, wspieranie się wymiaru sprawiedliwości wiedzą i doświadczeniem lekarzy uważa się za istotny element postępowania sądowego.
  W związku z powyższym zapraszam wszystkich, którzy zechcą się podjąć pełnienia funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej tut. Sądu www.krakow.so.gov.pl > Informacje > Biegli sądowi oraz pod nr tel. 12 619 58 00 oraz w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pok. K-530.
  Chętnie podejmiemy współpracę z biegłymi wszelkich specjalności, zaś w chwili obecnej najbardziej poszukiwani są specjaliści w następujących  zakresach nauk medycznych: anestezjologia, diabetologia, endokrynologia, hematologia, alergologia, onkologia, gastrologia, kardiologia, immunologia, stomatologia, okulistyka, neurochirurgia, neuropsychologia, neurologia, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowa, chirurgia onkologiczna, medycyna pracy, ortopedia, laryngologia, pulmonologia, radiologia, rehabilitacja, reumatologia, seksuologia, urologia i inne. • Komunikat dotyczący wykreślenia z Rejestru Podmiotów Leczniczych

  W dniu 26 kwietnia 2017 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 836), która weszła w życie 11 maja 2017 roku.

  Z zapisów Art. 1, pkt 13 przedmiotowej ustawy wynika, że:
  w przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną w sposób zapewniający zabezpieczenie przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych podmiotowi który przejął jego zadania.
  W przypadku braku takiego podmiotu, (przejmującego zadania podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej) za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada:

  • podmiot tworzący albo sprawujący nadzór – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej albo instytutu badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U.2010, nr 96, poz. 618),
  • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej - w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt a.

  W przypadkach, wykreśleń wpisów z rejestru, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wzywa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych podlegający wykreśleniu do wskazania, w wyznaczonym terminie, nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej, a w razie bezskutecznego upływu terminu, organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą określa sposób postępowania z dokumentacją medyczną, na koszt podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych podlegającego wykreśleniu. Do należności z tytułu kosztów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 • Komunikat dla Podmiotów Leczniczych

  W dniu 30 czerwca 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

  Z zapisów przedmiotowej ustawy wynika:

  • zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”,
  • rezygnacja z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych,
  • uproszczenie wykonywania działalności leczniczej poprzez:

   - odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów leczniczych opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zwolnienie z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   Jednocześnie informuję, że potwierdzeniem:

  • spełnienia wymagań w zakresie:

   - warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

  jest składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

 • W dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów; finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  Celem programu jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia.

  W ramach projektu możliwe będzie finansowanie m.in. działań związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów, zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.

  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:

  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.

  Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 19 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. na warunkach opisanych w rozdziale IV regulaminu konkursu. Projekty mogą być składane w partnerstwie celem spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://power.zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne_wykrywanie_reumatoidalnego.html
  lub można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.


 • Ministerstwo Zdrowia informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego dla Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ). Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Komunikat w sprawie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm niepodpisanych pism z prośbą o uregulowanie fakultatywnej opłaty rejestracyjnej za ogłoszenie wpisu w tej ewidencji informuję, że Centralna Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym i nie jest w żaden sposób związana z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl, a wpis do tego rejestru dokonywany jest po uprzedniej, obowiązkowej rejestracji podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są rejestrami o charakterze publicznoprawnym, państwowym.


 • Informacja w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych sp. z o.o. niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” informujemy, że: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego a nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 grudnia 2014 r., a jego działalność ma charakter komercyjny. W związku z powyższym pismo z prośbą o dokonanie opłaty należy traktować jako ofertę zawarcia umowy polegającej na „możliwości zarejestrowania podstawowych danych dotyczących (…) firmy (…) w „Rejestrze” na okres 6 miesięcy. Z powyższych względów należy zachować ostrożność w tej sprawie i dokładnie rozważyć zasadność zawierania umowy ze spółką Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.

  Obowiązującym rejestrem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez:

  • Wojewodę - w przypadku podmiotów leczniczych,
  • Okręgowe Rady Lekarskie – w przypadku praktyk zawodowych lekarskich,
  • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych - w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl

  Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.).

wstecz    do góry     drukuj