INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej oraz osobiście w siedzibach Wydziału.

  UWAGA: wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa.
  Jednakże
  celem zwiększenia bezpieczeństwa, uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się wcześniejsze ustalenie terminu wizyty, gdyż osoba dokonująca rezerwacji uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.

  W sprawach:

  • paszportowych,
  • obywatelstwa polskiego,
  • świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,
  • repatriacji,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
  • nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

  bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

  • Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
  • Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi odpowiada liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
  • Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej:
   - osoby małoletniej,
   - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie,
   - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
   - osoby wymagającej pomocy tłumacza.
  • Prosimy klientów o przybycie nie wcześniej niż kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie jest możliwe).
  • Klienci powinni pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
  • Klienci są proszeni o dezynfekcję rąk – przy wejściu na salę obsługi.
  • Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość: 2 m).
  • Prosimy również klientów o zabranie własnych przyborów do pisania, wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej/ skarbowej oraz o przygotowanie wymaganych dokumentów.
  • Wizyty ograniczane są do niezbędnego minimum.
  • Pracownicy wyposażeni są w maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące.
  • Po wyjściu klienta, a przed przywołaniem kolejnej osoby pracownik dezynfekuje czytnik linii papilarnych oraz powierzchnie, z którymi stykał się klient (np. blaty, klamki).
  • Na salach obsługi włączane są lampy bakteriobójcze (odkażające).
  • Sale obsługi i części wspólne są dezynfekowane.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:


Wniosek paszportowy można złożyć w:

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
  poniedziałek: 9.00-17.00
  wtorek-piątek: 8.00-15.00

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy wcześniej pobrać od pracownika ochrony bloczek z systemu kolejkowego.
  W celu odebrania paszportu należy wcześniej pobrać bloczek z systemu kolejkowego.
  Wydawanie numerów z systemu kolejkowego zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Oddziału Paszportowego
 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
  poniedziałek: 9.00-17.00
  wtorek-piątek: 8.00-15.00
 • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
  poniedziałek: 9.00-17.00
  wtorek-piątek: 8.00-15.00
w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

 • w Chrzanowie(32-500), ul. Partyzantów 2
 • tel. 32 62 57 983, 32 62 57 990
  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek - czwartek 7.15-14.30
  • piątek 7.15-12.30
 • w Olkuszu(32-300), ul. Mickiewicza 2
 • tel. 32 64 78 835
  • poniedziałek 9.00-16.30
  • wtorek - piątek 7.30-14.30
 • w Nowym Targu (34-400), ul. Bolesława Wstydliwego 14
  tel. 18 26 10 788, 18 26 10 789
  • poniedziałek - piątek 7.30-14.30
 • w Oświęcimiu (32-600), ul. Wyspiańskiego 10
  tel. 33 84 49 742
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-15.00
  • wtorek 8.00-16.30
  • piątek 8.00-14.00
  • Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Wadowicach (34-100), ul. Batorego 2
  tel. 33 87 34 212
  • poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.45
  • wtorek 7.30-15.45
  • piątek 7.30-13.45

 • w Limanowej (34-600), ul. Józefa Marka 9
  tel. 18 33 37 998
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Gorlicach (38-300), ul. Michalusa 18
  tel. 18 35 48 754
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Brzesku (32-800), ul. Głowackiego 51
  tel. 14 66 32 180
  • poniedziałek – piątek 8.00-14.45
 • w Bochni (32-700), ul. Kazimierza Wielkiego 31
  tel. 14 61 53 751
  • poniedziałek – 8.00-15.15
  • wtorek-piątek 8.00-14.45
   wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
Informujemy, że rezerwacja terminu wizyty w celu złożenia wniosku lub odbioru paszportu jest obowiązkowa w Terenowych Punktach Paszportowych mieszczących się w siedzibach Starostw Powiatowych, które wprowadziły ograniczenia w obsłudze stron, tj. w TPP w Oświęcimiu, Bochni.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w Punktach Paszportowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji terminu wizyty.

W Oddziale Paszportowym w Krakowie rezerwacji terminu można dokonać jedynie internetowo.

Osoby zgłaszające się do Punktów Paszportowych, które nie posiadają wyznaczonego terminu wizyty, mogą załatwić sprawę w godzinach pracy poszczególnych Punktów i będą przyjmowane w kolejności zgłoszenia się, przy zachowaniu limitu osób wchodzących do Urzędu.

Rezerwacja terminu wizyty w poniższych Punktach Paszportowych odbywa się w godzinach pracy Punktów w następujący sposób:

w Krakowie
 • w Oświęcimiu
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 84 49 742
 • w Bochni
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 615 37 51

O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

- w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, repatriacji:

 • Kraków, ul. Św. Sebastiana 9
 • ewentualna rezerwacja terminu wizyty: telefon +48 516 248 343

  Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
 • informacje:

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka i repatriacji można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
 • osobiście w siedzibie Wydziału
  w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:

  - poniedziałek: 9.00 -16.00
  - wtorek-piątek: 8.00-14.00

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriacji można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

- w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” , kontroli tłumaczy przysięgłych oraz w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk:

 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
  • ewentualna rezerwacja terminu wizyty : 12 448 3 417
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w Wydziale nie jest obowiązkowa, jednakże osoba korzystająca z tego rozwiązania uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
  • informacja telefoniczna:
   • przyznanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 12 448 3 404;
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych – ewidencja ludności i dowody osobiste: 12 448 3 403
   • nadzór nad realizacją zadań zleconych –rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk: 12 44 8 3 405
  • e-mail: mszcz@malopolska.uw.gov.pl

Wnioski w sprawach dotyczących przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dokumenty w sprawach dotyczących nadzoru Wojewody Małopolskiego nad realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich można składać:

 • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
 • korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej);
 • elektronicznie przez e-PUAP
 • osobiście w siedzibie Wydziału w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:
  - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00

Wnioski w sprawach przyznania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” mogą być również składane pocztą elektroniczną (e-mail).

- w sprawach dotyczących przyjmowania powiadomień o zmianach dot. kościelnych jednostek organizacyjnych:
 • Kraków, ul. św. Sebastiana 9
 • informacje:
 • Podania (dokumenty) w ww. sprawach można także składać:
  • do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy urzędu,
  • korespondencyjnie(za pośrednictwem Poczty Polskiej)*
  • elektronicznieprzez e-PUAP
  • osobiściew siedzibie Wydziału - w Krakowie, ul. Św. Sebastiana 9 w godz.:
   - poniedziałek: 9.00 -17.00 - wtorek-piątek: 8.00-15.00
  • Uwaga: rezerwacja terminu wizyty w ww. sprawach nie jest wymagana.wstecz    do góry     drukuj