Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy w roku 2022
2022-05-30

- Ziemia oświęcimska – nasiąknięta bólem, cierpieniem i wreszcie śmiercią nawet, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 miliona osób… Jednocześnie jest to obecnie dom dla wspólnot lokalnych, które chcą się rozwijać i realizować różnorodne inwestycje ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Naszą wspólną troską – rządu i samorządu – pozostaje połączenie tych dwóch najważniejszych wątków. I z tą myślą kolejny już rok wspólnie realizujemy Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawarł z samorządami ziemi oświęcimskiej umowy na rok 2022 w ramach VI etapu programu, obejmującego lata 2021-2025. W wydarzeniu uczestniczyli również posłowie Rafał Bochenek oraz Krzysztof Kozik.

- OSPR to program, który został utworzony jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i ma służyć wsparciu tych terenów, które funkcjonują wokół byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj jest tam Muzeum, o które oczywiście bardzo dbamy, natomiast niezwykle istotne jest to, aby również te tereny, które są wokół tego obszaru, mogły liczyć na wsparcie i były zadbane, aby w sposób odpowiedni udrożniona była również komunikacja i zrewitalizowane zostały te tereny, które naznaczone są niechlubną historią. Chcemy, aby te warunki funkcjonowania nie tylko turystów, którzy przyjeżdżają do Muzeum, ale również mieszkańców, którzy na co dzień tam żyją – były z każdym rokiem coraz lepsze - mówi poseł Rafał Bochenek.

Cieszę się, bo to szósta kontynuacja bardzo ważnego projektu. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy realizuje pewne zadania, które pozwalają poprawić komfort życia na oświęcimskiej ziemi. Ziemi, która jest naznaczona krwią i cierpieniem ofiar nazizmu. Pamięć jest bardzo ważna, ale ludzie muszą mieć szanse rozwoju. Zadania są realizowane również dzięki Państwu, konsultacjom z Mieszkańcami. Cieszę się, że możemy Państwu pomagać. Gratuluję pozyskania środków – mówi poseł Krzysztof Kozik.

Etap VI OSPR – rok drugi

Rok 2022 jest drugim rokiem realizacji VI etapu programu. Tegoroczne założenia dotyczą wykonania dziesięć zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym, który 15 kwietnia 2022 roku został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sześć z tych zadań stanowi kontynuację przedsięwzięć z 2021 r., natomiast cztery to nowe projekty. Plan zakłada, że spośród wszystkich dziesięciu zadań dwa zostaną ukończone w tym roku.

Środki budżetu państwa zabezpieczone na 2022 r. w celu realizacji tegorocznego etapu OSPR to 15 026 000 . Wkład własny beneficjentów wynosi 6 239 000 zł. Tym samym planowana łączna kwota na realizację zadań w tym roku to 21 265 000 zł.

Tegoroczna lista inwestycji

Dotacja z budżetu państwa została w tym roku podzielona następująco:

• powiat oświęcimski – kwota 3 836 000 zł – na realizację 3 zadań:

     drugi etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”,

     drugi etap zadania wieloletniego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”,

     pierwszy etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” 

oraz 20 000 zł w ramach oddzielnego porozumienia na realizację zadania pn. „Utrzymanie terenów Skarbu Państwa”;

• miasto Oświęcim – kwota 2 000 000 zł – na realizację pierwszego etapu zadania wieloletniego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”;

• gmina Oświęcim – kwota 4 400 000 zł – na realizację 2 zadań:

     pierwszy etap zadania wieloletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince”,

     drugi etap zadania wieloletniego „Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince”;

• gmina Brzeszcze – kwota 2 700 000 zł – na realizację drugiego etapu zadania wieloletniego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”;

• gmina Chełmek – kwota 2 070 000 zł – na realizację dwóch zadań:

     drugi etap zadania wieloletniego pn. „Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia”,

     pierwszy etap zadania wieloletniego pn. „Najodważniejszy z odważnych – budowa wieży widokowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała”.

- Wspólnie realizując te zadania, osiągamy efekt synergii. Synergii, która przekłada się na konkretne inicjatywy i efekty – zarówno dotyczące modernizacji sieci dróg lokalnych, jak i budowy zespołu szkolno-przedszkolnego, rewitalizacji parku czy budowy wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspólnym mianownikiem projektów realizowanych w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego jest wspieranie oświęcimskich samorządów w rozwoju małych ojczyzn, z zachowaniem tożsamości kulturowej i historycznej ziemi oświęcimskiej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podpisane dzisiaj umowy zawarli przedstawiciele powiatu oświęcimskiego oraz gmin: Oświęcim, Brzeszcze i Chełmek. Umowy te opiewają na kwotę 13 026 000 zł. Uwzględniając wkład własny beneficjentów w wysokości 5 239 000 zł, wartość zadań, których dotyczą, wynosi 18 265 000 zł.

Podsumowanie inwestycji z roku 2021

W minionym roku do realizacji wyznaczonych było 9 zadań, z czego 3 – zgodnie z założeniami – zostały w pełni ukończone: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach”, „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”.

Na realizację etapu VI w 2021 r. zarezerwowano w budżecie państwa 12 896 000 zł. Ostatecznie, biorąc pod uwagę zmiany wynikające m.in. z postępowań przetargowych, wydatkowano 11 537 136,80 zł.

Już od 1997 roku

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy powołany został w 1997 r. Tworzy warunki do zapewnienia pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau i godnego upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady. Jest to także miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

VI etap Programu, obejmujący lata 2021-2025, ustanowiony został uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. Zgodnie z jej postanowieniami beneficjentami są: powiat oświęcimski, gmina miasto Oświęcim, gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Na realizację Programu zostaną przeznaczone całkowite nakłady w kwocie 92 013 000 zł, w tym wydatki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 61 600 000 zł, które zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata wyniosą odpowiednio w:

1. 2021 r. – 12 896 000 zł,

2. 2022 r. – 15 026 000 zł,

3. 2023 r. – 16 202 000 zł,

4. 2024 r. – 11 350 000 zł,

5. 2025 r. – 6 126 000 zł.

Priorytety Programu to:

1. uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (priorytet 1);

2. poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych (priorytet 2);

3. rozwój działalności edukacyjnej w mieście i gminie Oświęcim (priorytet 3);

4. poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów i infrastruktury o charakterze zabytkowym (priorytet 4);

5. poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim (priorytet 5).


20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 20220530 Konferencja Oświęcim 1 1 1 1 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj