Seria niezgodnych z prawem uchwał Rady Miasta Krakowa
2020-02-11

Kolejne uchwały kierunkowe Rady Miasta Krakowa powielają błędy, które już wielokrotnie zmuszały nas do wydawania rozstrzygnięć nadzorczych. Rada Miasta Krakowa znów przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań.

Tak formułować uchwał kierunkowych nie można. Potwierdzają to choćby ostatnie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące krakowskich uchwał kierunkowych.

Dziś wydaliśmy rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność następujących uchwał Rady Miasta Krakowa z 8 stycznia 2020 roku:
- nr XXXIII/862/20 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku miejskiego pod roboczą nazwą „Park Centralny”,
- nr XXXIII/863/20 w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa, na ulicach znajdujących się na obszarze Dzielnicy IV Prądnik Biały, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej, niż 12 ton,
- nr XXXIII/861/20 w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie miasta Krakowa.

Aby powstał park, nie jest potrzebna uchwała kierunkowa
Wydaje się, że znaczenie uchwał kierunkowych jest w pewnym sensie przeceniane. Żeby powstał nowy park lub „przydrożne ogrody deszczowe”, w ogóle nie jest bowiem potrzebna uchwała kierunkowa. Jeśli Prezydent Miasta Krakowa uzna, że budżet miejski dysponuje środkami, a dane rozwiązanie jest możliwe ze względów formalnych – po prostu może je wdrożyć. Nie mają na to wpływu również ewentualne rozstrzygnięcia nadzorcze, które niestety w ostatnim czasie coraz częściej jesteśmy zmuszeni wydawać. W niczym nie zmieniają one faktu, że Prezydent cały czas może zdecydować np. o rozpoczęciu prac nad nowym parkiem, jeśli oczywiście uzna to za słuszne.

Nie będzie zatem prawdą twierdzenie, że rozstrzygnięcia nadzorcze uniemożliwiają zrealizowanie inicjatyw, których dotyczą uchwały kierunkowe.

Kompetencje Prezydenta
Jak wskazują tytuły unieważnionych dziś uchwał, odnoszą się one do takich obszarów jak:
- zarządzanie ruchem drogowym na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- tworzenie i wykonywanie budżetu.

Wszystkie te obszary należą do kompetencji organu wykonawczego (Prezydenta). Nieuprawnione jest takie działanie Rady Miasta Krakowa, które wkracza w zakres zadań innych podmiotów.

Kierunki – tak, formy – nie
W ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia kierunków działania Prezydenta nie mieści się wydawanie wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy. Między tymi organami nie ma bowiem hierarchicznej zwierzchności. Prezydent nie jest podwładnym Rady. Rada Miasta nie ma zatem kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich wykonania Prezydentowi Miasta. W uchwale kierunkowej można określać – jak wskazuje nazwa – kierunki, ale nie można określać konkretnych form działań.

Apelujemy
Podkreślamy, że w rozstrzygnięciach nadzorczych kwestionujemy wyłącznie formę prawną działań Rady Miasta, nie zaś ideę utworzenia parku miejskiego czy „przydrożnych ogrodów deszczowych”. Gdyby działania Rady Miasta Krakowa przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa, wówczas rozważylibyśmy uznanie takich działań za prawnie dopuszczalnych. Uchwały kierunkowe w dotychczasowym kształcie nie spełniają charakteru przypisanego do tego typu uchwał.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie uchwały kierunkowej RMK Nr XXXIII/861/20 z dnia 8 stycznia 2020 dot. tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie miasta Krakowa

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws uchwały kierunkowej RMK Nr XXXIII/862/20 z dnia 8 stycznia 2020 dot. utworzenia parku miejskiego pod roboczą nazwą "Park Centralny"

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws uchwały kierunkowej RMK Nr XXXIII/863/20 z dnia 8 stycznia 2020 dot. wprowadzenia czasowego zakazu wjeżdżania do miasta Krakowa na ulicach Dzielnicy IV Prądnik Biały, samochodów ciężarowych o masie całkowitej większej, niż 12 ton

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj