O nowelizacji ustawy pomocowej
2024-06-12

7 czerwca 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. O zasadach, które wchodzą w życie na mocy tych przepisów, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar rozmawiał dziś z kierownictwem Wydziału Spraw Cudzoziemców – dyrektorem Adamem Spyrą i jego zastępczynią Beatą Dziedzic oraz pełnomocniczką do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Pauliną Dziób.

- Nowelizacja wprowadziła szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców. Jesteśmy już w zupełnie innym miejscu niż rok czy dwa lata temu. Zależy nam na jak najszerszym usamodzielnianiu się obywateli Ukrainy – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Nowelizacja precyzuje m.in. zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez wojewodów. Pomoc ta może polegać na zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego. Uznaje się za nie zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób.
Wprowadzone zostały także nowe mechanizmy partycypacji i zwalniania z opłat za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania powyżej odpowiednio 120 dni i 180 dni.

Ponadto z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Nowelizacja uzależnia też przyznanie i wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry Start” od tego, czy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.


Więcej o wprowadzonych zmianach:
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2024/6/10/df5abf75a372ac6a635940e76759695c/Informacja%20prasowa%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20pomocy%20obywatelom%20Ukrainy%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20konfliktem%20zbrojnym.pdf
https://www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta


0G0A44370G0A4444
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj