Ptasia grypa w Krakowie
2023-05-25

24 maja 2023 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka na terenie Krakowa, w dzielnicy Podgórze.

W związku z wykryciem kolejnego już ogniska grypy ptaków w tym roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego wysłuchał raportu od służb działających na rzecz zwalczenia choroby. W posiedzeniu uczestniczyli też wicewojewodowie Ryszard Pagacz oraz Mateusz Małodziński.

– To już szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego w 2023 roku w naszym województwie i pierwsze od 2017 roku w Krakowie. Apelujemy do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Należy dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypę ptaków stwierdzono na terenie województwa małopolskiego wyłącznie u ptaków dzikich – mówi wojewoda Łukasz Kmita, który w tym roku wydał cztery rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W rozporządzeniach ujęte są zakazy i nakazy dotyczące zwalczania rozprzestrzeniania się HPAI, takie jak np. utrzymywanie drobiu lub ptaków w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Nakazuje się również oznakować strefę objętą zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem”. Rozporządzenia obejmują m.in. takie tereny jak powiat ziemski krakowski i miasto Kraków (część), powiat wielicki czy myślenicki.

– Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą: pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu. Należy pamiętać o stosowaniu środków higieny, w tym myciu rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków. Konieczne jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Pamiętajmy, że nie należy dotykać dzikich padłych ptaków. Wirus ginie w obróbce termicznej, a człowieka chronią przed nim zwykłe środki dezynfekcji – mówi małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta.

– Na chwilę obecną brak jest zagrożeń w zakresie grypy ptasiej, niemniej jednak zalecam zachowanie daleko posuniętej ostrożności. Inspekcja sanitarna dokładnie monitoruje sytuację na terenie Małopolski i całego kraju oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić – mówi zastępca państwowego małopolskiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

– Polecam, aby wszystkie służby dokładnie monitorowały, czy na określonych terenach nie występują padłe ptaki. Należy niezwłocznie reagować na wszelkie pojawiające się sygnały – podkreśla wojewoda Kmita.

Stwierdzenie 24 maja 2023 roku ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiczną w wielu krajach, zarówno UE, jak i państw trzecich.
W Polsce:
   •    w 2022 roku stwierdzono 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których łącznie utrzymywane było ponad 2 mln sztuk drobiu;
   •    w okresie od 1 stycznia do 24 maja 2023 roku stwierdzono 58 ognisk u drobiu i 108 ognisk u ptaków dzikich.


Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z grypą ptaków publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai; https://www.wiw.krakow.pl/


20230525_wzzk 20230525_wzzk 20230525_wzzk 20230525_wzzk
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj