Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - będą kolejne inwestycje
2021-05-13

Funkcjonowanie wspólnot samorządowych ziemi oświęcimskiej w otoczeniu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau to szczególne wyzwanie. Z jednej strony konieczne jest zabezpieczenie wszelkich form pamięci o dokonanej w tym miejscu zbrodni masowej zagłady. Z drugiej zaś należy tworzyć warunki dla właściwego rozwoju społeczności lokalnych. Godzenie tych dwóch celów legło u podstaw – powołanego w 1997 r. – Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawarł z samorządami ziemi oświęcimskiej umowy w ramach VI etapu programu, obejmującego lata 2021-2025. W wydarzeniu uczestniczyli również posłowie Rafał Bochenek i Krzysztof Kozik. Była obecna również Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Pamięć i rozwój
- Historia KL Auschwitz-Birkenau, jako miejsca masowej zagłady narodów w czasie II wojny światowej, jest trudna. W tym miejscu zginęło, jak szacują historycy, od 1 do 1,5 miliona ludzi. Brama Śmierci wciąż budzi przerażanie. Patrząc na bloki obozu, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek człowiekowi zgotował taki los. Nasza pamięć o tym, co się stało, nie zginie. Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca masowej zagłady. Musimy także pamiętać o potrzebach lokalnej społeczności i warunkach dla harmonijnego rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy to program, który ma bardzo dobrą i długą tradycję. Wiemy, że inicjatywa tego Programu powstała jeszcze w latach 90. Wtedy ten program był inicjowany, konstruowany, tworzony na płaszczyźnie międzynarodowej, następnie kontynuowany przez rządy.  To kolejne pieniądze dla powiatu oświęcimskiego i gmin z tego terenu. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę – mówi poseł Rafał Bochenek.

- Ziemia oświęcimska to symbol naszego męczeństwa. To rządowe wsparcie jest doceniane i przekłada się na to, że na ziemi oświęcimskiej żyje się normalnie, a Mieszkańcy mogą się rozwijać i funkcjonować zgodnie ze standardami XXI wieku – dodaje poseł Krzysztof Kozik.

- Obchodzimy właściwie ćwierćwiecze utworzenia tego, jakże ważnego, Programu dla ziemi oświęcimskiej. Założeniem tego programu było stworzenie godnych warunków do kultywowania pamięci pomordowanych więźniów w nazistowskim obozie niemieckim KL Auschwitz Birkenau. W imieniu zarządu powiatu chcę powiedzieć, że dokładamy wszelkich starań, aby realizować OSPR jak najlepiej dla mieszkańców całego powiatu oświęcimskiego – mówi wicestarosta oświęcimski Paweł Kobielusz.

- To samorządy od 25 lat tworzą ten program i ludzie wykreowali wiele świetnych projektów i pomysłów, które później otrzymały akceptację i finansowanie. 25 lat ten program funkcjonuje i wszystkie rządy obojętnie jakiego ugrupowania go wspierały – mówi prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Etap VI OSPR
Obecny program wieloletni pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025” stanowi kontynuację programu ustanowionego przez Radę Ministrów w 1997 roku. Dotychczas realizowany był w pięciu etapach (cztero-, pięcioletnich). W tym okresie wydatki budżetu państwa zamknęły się kwotą 122 288 tys. zł, przy udziale własnym beneficjentów w wysokości 97 767 tys. zł.

- Umowy, które dziś zawieramy, potwierdzają przyznanie z budżetu państwa blisko 13 mln złotych na szereg inwestycji służących Mieszkańcom ziemi oświęcimskiej. Każda z nich dowodzi efektywnego współdziałania samorządu terytorialnego i administracji rządowej. I każda z nich potwierdza wspólnotę naszych celów – od lat wpisaną w ideę Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Przebudowa dróg powiatowych w Babicach, Brzezince i Oświęcimiu; zagospodarowanie terenu zielonego w Oświęcimiu; nowy zespół szkolno-przedszkolny w Brzezince, rewitalizacja Parku Miejskiego w Brzeszczach czy zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku – każda z tych inwestycji ma wspólny mianownik: łączyć pamięć i rozwój. By czas nie stanął tu w miejscu, a historię Oświęcimia i jego otoczenia można było przekazać kolejnym pokoleniom - pamięć o tragicznej historii ziemi oświęcimskiej musi iść w parze z dbałością o rozwój społeczno-gospodarczy tego terenu – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

VI etap Programu, obejmujący lata 2021-2025, ustanowiony został uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. Zgodnie z jej postanowieniami beneficjentami są: Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Na realizację Programu zostaną przeznaczone całkowite nakłady w kwocie 92 013 000 zł, w tym wydatki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 61 600 000 zł, które zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata wyniosą odpowiednio w:

 1. 2021 r. – 12 896 000 zł,
 2. 2022 r. – 15 026 000 zł,
 3. 2023 r. – 16 202 000 zł,
 4. 2024 r. – 11 350 000 zł,
 5. 2025 r. – 6 126 000 zł.

Kolejne inwestycje na ziemi oświęcimskiej
Priorytety Programu to:

 1. uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w otoczeniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (priorytet 1);
 2. poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych (priorytet 2);
 3. rozwój działalności edukacyjnej w mieście i gminie Oświęcim (priorytet 3);
 4. poprawa atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów i infrastruktury o charakterze zabytkowym (priorytet 4);
 5. poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim (priorytet 5).

Zatwierdzony 18 marca 2021 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Plan rzeczowo-finansowy Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na 2021 r. uwzględnia realizację czterech zadań w ramach priorytetu 1, dwóch zadań w ramach priorytetu 2, jednego zadania w ramach priorytetu 3 oraz dwóch zadań w ramach priorytetu 5.

Pula 12 896 tys. zł zabezpieczonych w rezerwie celowej budżetu państwa na 2021 r. została rozdysponowana w następujący sposób:

 • Powiat Oświęcimski – kwota 4 356 tys. zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach, I etapu zadania wieloletniego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince, I etapu zadania wieloletniego Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu. Ponadto w ramach porozumienia Powiat Oświęcimski otrzyma 20 tys. zł na realizację wieloletniego zadania z zakresu kompetencji rządowych pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa;
 • Gmina Miasto Oświęcim – kwota 1 400 tys. zł na realizację drugiej części zadania pn. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową;
 • Gmina Oświęcim – kwota 2 000 tys. zł na realizację I etapu zadania wieloletniego Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince;
 • Gmina Brzeszcze – kwota 5 000 tys. zł na realizację I etapu zadania wieloletniego Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach;
 • Gmina Chełmek – kwota 120 tys. zł na realizację I etapu zadania wieloletniego pn. Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.

Planowany udział własny beneficjentów to 5 362,4 tys. zł. Realizacja w 2021 r. VI etapu OSPR zamknie się zatem wydatkowaniem 18 258 4 tys. zł.

- Cieszę się, że możecie dziś Państwo Samorządowcy podpisać nowe umowy w ramach Oświęcimskiego Programu. Będziemy mogli realizować kolejne zadania, które będą mogły upiększać powiat oświęcimski – podkreśla członek zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas.

Podsumowanie etapu V
W roku 2020 na zadania realizowane w ramach OSPR przeznaczono z budżetu państwa kwotę 9 210 769 zł. Łącznie z etapu V, realizowanego w latach 2016-2020, wykonano 31 zadań, a bilans wydatków na jego finansowanie zamknął się kwotą 45 711 782,26 zł z budżetu państwa i 23 714 914,62 zł z budżetu beneficjentów.

Oceniając efekty realizacji V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zauważyć należy, że przyniosły one wyraźnie zauważalną poprawę wizerunku nie tylko bezpośredniego otoczenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale także całego miasta Oświęcim, wsi takich jak Brzezinka, Babice czy Harmęże oraz miast lokalizacji podobozów byłego KL Auschwitz-Birkenau – zarówno w sensie stanu funkcjonalnego, jak i estetycznego.

Nie do porównania z okresem początku realizacji Programu jest obecna dostępność komunikacyjna dla osób odwiedzających miejsce pamięci masowej zagłady oraz społeczności lokalnych, a stworzona na bazie Programu baza noclegowa bursy odgrywa w środowisku oświęcimskim coraz istotniejszą rolę w kształtowaniu akademickiego charakteru miejsca. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że renowacja ulic o charakterze zabytkowym centrum Starego Miasta Oświęcimia przyczynia się do wzrostu zainteresowania wśród odwiedzających były KL Auschwitz również bogatą 800-letnią historyczną przeszłością miasta.

Najistotniejszy jest jednak powszechny spokój i zgoda panujące wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau, pozwalające uszanować pamięć jego ofiar, dobrze oceniać przez pielgrzymów i turystów obecnych gospodarzy tego miejsca i tym samym wyrażać pozytywne opinie na temat Polski.

20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy 20210513 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy OSPR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj