Dlaczego pomieszano dwie różne inwestycje?
2020-02-26

Niedawno w „Dzienniku Polskim” oraz "Gazecie Krakowskiej" ukazał się artykuł dotyczący inwestycji drogowych w Wieliczce (https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-wojewoda-wstrzymal-przebudowe-skrzyzowania-mieszkancy-szykuja-sie-do-blokady-drogi/ar/c1-14789256 oraz https://gazetakrakowska.pl/wieliczka-wojewoda-wstrzymal-przebudowe-skrzyzowania-mieszkancy-szykuja-sie-do-blokady-drogi/ar/c1-14789256). Zawiera on nieścisłości, które mogą wprowadzać czytelników w błąd. Dlatego przedstawiamy fakty i pełny obraz sytuacji.

Dwie różne, niezależne inwestycje

W rejonie ulicy Reformackiej w Wieliczce realizowane są dwie inwestycje:

1. Przebudowa drogi krajowej nr 94 – skrzyżowania z ulicą Reformacką.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K – ul. Reformackiej.

To dwie różne, niezależne od siebie inwestycje, czego potwierdzeniem jest choćby to, że dotyczą ich dwie różne, niezależne od siebie procedury:

- przebudowa drogi krajowej nr 94 – zgłoszenie robót budowlanych do Wojewody Małopolskiego,

- rozbudowa drogi gminnej nr 560810K – decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej („zrid”) wydana przez Starostę Wielickiego.

Dwie różne sytuacje 

Ponieważ są to dwie różne inwestycje, terminy ich realizacji oraz zakres robót też są niezależne. Krótko mówiąc, ani przebudowa drogi krajowej nie musi „czekać” na zakończenie rozbudowy drogi gminnej, ani rozbudowa drogi gminnej nie musi „czekać” na przebudowę drogi krajowej.

Przebudowa drogi krajowej nr 94 

Przebudowę drogi krajowej nr 94 inwestor rozpoczął 30.10.2019 r. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez GDDKiA, termin zrealizowania etapu I początkowo został określony na 16.12.2019 r. Inwestor wystąpił jednak o przesunięcie tego terminu. Wyznaczono go na 24.01.2020 r. W tym terminie inwestorowi udało się zakończyć prace przewidziane w I etapie.

Porozumienie dotyczące etapu II zostało podpisane z terminem obowiązywania do 30.04.2020 r. Nie ma przeszkód, aby prace były cały czas prowadzone. Jedyne opóźnienie może wynikać z tempa realizacji inwestycji i mobilizacji inwestora, co potwierdził zarządca drogi krajowej GDDKiA.

Na mocy porozumień z GDDKiA inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. To te podmioty ustaliły termin 30.04.2020 r. jako datę zakończenia robót. Wojewoda nie miał na to wpływu!!!

Rozbudowa drogi gminnej nr 560810K 

„Zrid” dla rozbudowy drogi gminnej nr 560810K Starosta Wielicki wydał 4 września 2019 r., nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor mógł od razu przystąpić do jej realizacji. Termin realizacji inwestycji został ustalony na 14 lutego 2020 r.

Decyzja nie była jednak ostateczna – w ustawowym terminie wpłynęło od niej odwołanie. Organem odwoławczym jest w tym przypadku Wojewoda Małopolski. 

Rozpatrując to odwołanie oraz analizując akta sprawy, oceniliśmy, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż „zrid” został wydany z naruszeniem prawa. Chodzi głównie o kwestię niezawarcia w decyzji wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich związanych z zapewnieniem dostępu do przebudowywanej ulicy.

Wobec takiego ryzyka musieliśmy wydać postanowienie wstrzymujące rygor natychmiastowej wykonalności. Dodajmy, że takie sytuacje się zdarzają. Nie jest to żaden ewenement. Gdy są wątpliwości, trzeba je rozwiać. To dlatego od każdej decyzji można się odwołać. Dzięki temu organ wyższego rzędu może sprawdzić daną decyzję jeszcze raz. 

Całość decyzji aktualnie analizujemy, sprawdzając jej prawidłowość i zasadność argumentów podniesionych w odwołaniu. Przewidujemy, że postępowanie odwoławcze zakończymy do 28 lutego.  

Toczące się postępowanie odwoławcze dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 560810K nie ma jednak i nie miało wpływu na przebudowę drogi krajowej nr 94.  

Dlaczego pomieszano dwie inwestycje? 

W artykułach, które przywołaliśmy, pojawiają się jednak stwierdzenia, jakoby opóźnienia przy przebudowie drogi krajowej nr 94 były związane z postępowaniem odwoławczym w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 560810K. Wydaje się, że może to być próba odwrócenia uwagi od przesunięcia terminu pierwotnie ustalonego w harmonogramie realizacji przebudowy drogi krajowej nr 94 bądź przeniesienia odpowiedzialności za postęp prac.

Wojewoda wstrzymał rozbudowę drogi gminnej nr 560810K, a nie przebudowę skrzyżowania. Przebudowa skrzyżowania może być cały czas realizowana. Inwestor sam wyznaczył sobie termin na jej zrealizowanie na 30 kwietnia.  


sprostowanie-grafika
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj