Komunikaty


 • Komunikat dla Podmiotów Leczniczych

  W dniu 30 czerwca 2016 r. została ogłoszona ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

  Z zapisów przedmiotowej ustawy wynika:

  • zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”,
  • rezygnacja z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych,
  • uproszczenie wykonywania działalności leczniczej poprzez:

   - odstąpienie od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów leczniczych opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zwolnienie z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   Jednocześnie informuję, że potwierdzeniem:

  • spełnienia wymagań w zakresie:

   - warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,

   - zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego

  jest składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

 • W dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów; finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  Celem programu jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia.

  W ramach projektu możliwe będzie finansowanie m.in. działań związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania Ogólnopolski program Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów, zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.

  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.

  Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 19 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. na warunkach opisanych w rozdziale IV regulaminu konkursu. Projekty mogą być składane w partnerstwie celem spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://power.zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne_wykrywanie_reumatoidalnego.html
  lub można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.


 • Ministerstwo Zdrowia informuje o ogłoszeniu postępowania konkursowego dla Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ). Szczegółowe informacje w załączniku.



 • Komunikat w sprawie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm niepodpisanych pism z prośbą o uregulowanie fakultatywnej opłaty rejestracyjnej za ogłoszenie wpisu w tej ewidencji informuję, że Centralna Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF) nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym i nie jest w żaden sposób związana z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl, a wpis do tego rejestru dokonywany jest po uprzedniej, obowiązkowej rejestracji podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są rejestrami o charakterze publicznoprawnym, państwowym.



 • Informacja w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

  W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o otrzymywaniu przez podmioty lecznicze od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych sp. z o.o. niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” informujemy, że: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest spółką prawa handlowego a nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 grudnia 2014 r., a jego działalność ma charakter komercyjny. W związku z powyższym pismo z prośbą o dokonanie opłaty należy traktować jako ofertę zawarcia umowy polegającej na „możliwości zarejestrowania podstawowych danych dotyczących (…) firmy (…) w „Rejestrze” na okres 6 miesięcy. Z powyższych względów należy zachować ostrożność w tej sprawie i dokładnie rozważyć zasadność zawierania umowy ze spółką Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.

  Obowiązującym rejestrem dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez:

  • Wojewodę - w przypadku podmiotów leczniczych,
  • Okręgowe Rady Lekarskie – w przypadku praktyk zawodowych lekarskich,
  • Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych - w przypadku praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony jest w systemie teleinformatycznym na portalu http://rpwdl.csioz.gov.pl

  Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.).

wstecz    do góry     drukuj