1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program „Rodzina 500 plus”. W ramach programu Rodzina 500+, rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł „netto” na osobę lub 1200 zł „netto” (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - mogą otrzymać je również na pierwsze lub jedyne dziecko. WAŻNE – podstawą jest dochód z roku 2014. To nawet 6000 zł rocznego wsparcia dla dziecka.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie mogą się ubiegać małżonkowie, rodzice nie będący w związku małżeńskim, samotni rodzice, rodziny patchworkowe.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. WAŻNE – Przy składaniu wniosku za pośrednictwem aplikacji bankowej należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Programem objęte są również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. O dodatek wychowawczy również w wysokości 500 zł. mogą ubiegać się w powiecie, w którym aktualnie otrzymują wsparcie.

Informacje o realizacji programu znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Film instruktażowy

500 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Wyjaśnienie do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego


500 

Raport podsumowujący trzy miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500 plus

Gdzie znaleźć informacje o programie Rodzina 500plus500 


wstecz    do góry     drukuj