Posiłek w szkole i domu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
wieloletni rządowy program na lata 2019-2023

Dotyczy organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe,
które podpisały z Wojewodą Małopolskim umowę o dotację
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”.Zgodnie z zapisami § 8 umowy – Rozliczenie dotacji i obowiązki sprawozdawcze Organu prowadzącego – zostaje Państwu udostępniony w formie e-formularza zbiorczy WZÓR SPRAWOZDANIA za 2019 r. (w formacie excel) z realizacji zadania w ramach ww. programu.

INSTRUKCJA
Wypełniony przez Państwa formularz winien zostać dołączony do pliku xml i podpisany elektronicznie oraz przesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez epaup.

TERMINY
Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) szkoły objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego. Następnie organy prowadzące składają wojewodzie zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Szanowni Państwo,

Zakończyła się pierwsza edycja rządowego programu Posiłek w szkole i w domu - moduł 3. Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Powołana w celu oceny wniosków Komisja przedstawiła wojewodzie ranking wnioskodawców. Zgodnie z warunkami naboru w roku bieżącym w województwie małopolskim do dyspozycji było 3.903.594 zł. Do dofinansowania zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski, których suma punktów oceny merytorycznej wynosiła ponad 16. Z wniosków ocenionych na 16 punktów (na kwotę 2.185.254,49) zostało wylosowanych 20 aplikacji na łączną sumę 1.082.379,64 zł. Pula ta wyczerpała cały dostępny limit na rok 2019 przyznany województwu małopolskiemu. Dziękuję za udział w tegorocznej edycji Programu i zapraszam do uczestnictwa w kolejnych latach.

Organom, które dostały dofinansowanie przypominam, że:
1) zgodnie z § 10 ust 3 Rozporządzenia, po opublikowaniu powyższego wykazu, organ prowadzący może podjąć decyzję o rezygnacji z wsparcia finansowego w danym roku, zawiadamiając o tym pisemnie wojewodę podając przyczynę rezygnacji;
2) wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym stanowią WYDATKI BIEŻĄCE organów prowadzących;
3) ponoszenie wydatków w ramach realizowanego zadania (z wyjątkiem zgłoszonego we wniosku o dofinansowanie wkładu własnego rzeczowego) możliwe jest po podpisaniu umowy z wojewodą.

Posiłek w szkole i w domu – moduł 3. Wykaz organów prowadzących wraz z udzieloną w 2019 r. kwotą wsparcia finansowego
Ranking

przypominam, że zbliża się termin przekazywania danych przez szkoły (15 kwietnia) oraz składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem (30 kwietnia) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3), przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości:
 • 80.000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,
 • 25.000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

W myśl cytowanego wyżej rozporządzenia, wydatki na zadania związane z realizacją Programu muszą stanowić wydatki bieżące organów prowadzących szkoły, a zatem nie mogą być środkami inwestycyjnymi.

Rada Ministrów, we wspomnianym na wstępie rozporządzeniu, ustaliła treść wniosku o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody. Wniosek ten musi zawierać:
 1. nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego,
 2. numery REGON i NIP organu prowadzącego,
 3. łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu,
 4. wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół,
 5. dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:
  a) nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,
  b) wskazanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
  c) liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
  d) informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,
  e) informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę,
  f) informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,
  g) przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,
  h) kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,
  i) wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia,
  j) informację o usługach, wyposażeniu lub wydatkach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczowego zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 lub 3 rozporządzenia, albo o braku takich usług, wyposażenia lub wydatków;
 6. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,
 7. imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego,
 8. dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, innego niż jednostki samorządu terytorialnego.

Niedotrzymanie przez organ prowadzący powyższych wymogów skutkuje, w myśl przyjętych zasad realizacji Programu, odrzuceniem wniosku bez wzywania o poprawę, czy uzupełnienie. Tym samym wnioski nieprawidłowe, niekompletne lub złożone po terminie nie podlegają ocenie pod względem merytorycznym.

Udzielając wsparcia organom prowadzącym szkoły, Wojewoda Małopolski opracował e-usługę na platformie ePUAP, która umożliwia prawidłowe (pod względem formalnym) przygotowanie wniosku i złożenie go drogą elektroniczną.
Wniosek elektroniczny zawiera formuły sprawdzające poprawność wypełnienia poszczególnych pozycji, a tym samym minimalizuje ryzyko jego odrzucenia ze względów proceduralnych.

Przedstawiając powyższe zachęcam do udziału w Programie i wyboru przez organy prowadzące szkoły wskazanej wyżej ścieżki składania wniosków, gdyż w istotny sposób zwiększa ona prawdopodobieństwo pozytywnego przejścia naboru i uzyskania stosownej dotacji na realizację tak ważnych dla naszych dzieci zadań.


W celu złożenia wniosku należy:
 1. najpierw zalogować się do platformy ePUAP,
 2. następnie przekopiować poniższy link do pola adresu przeglądarki internetowej
  https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=ag9300lhke&serviceId=SC:275920&formName=UG9zacWCZWsgdyBzemtvbGUgaSB3IGRvbXU=&kupName=V25pb3NlayBvIGRvdGFjasSZIG5hIHJlYWxpemFjasSZIHJ6xIVkb3dlZ28gcHJvZ3JhbXUgIlBvc2nFgmVrIHcgc3prb2xlIGkgdyBkb211IChtb2R1xYIgMyki.

Ponadto informuję, że umiejscowienie (ze względów technicznych) formularza wniosku w karcie usługi „Dotowanie szkół i placówek niepublicznych” pozostaje bez znaczenia.
Osoby do kontaktu:
 • Agnieszka Mikulska – tel.: 12 39 21 350,
 • Tomasz Turaj – tel.: 12 39 21 341.


Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

wstecz    do góry     drukuj