Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 20 marca 2019 r. decyzji Nr 1/Z/2019 znak: WI-XI.7840.1.8.2019.PZ o zmianie ostatecznej decyzji nr 11/BK/2017 z dnia 04.05.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia celem zasilania aparatury medycznej w budynku nr 4 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (działka nr 184/11 obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Chrząstowice Olkuskie w km od 30,286 do 30,517 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”” na działkach ewidencyjnych 32/4 i 88/3, obręb Gołaczewy, jedn. ewid. Wolbrom-G. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Jeżówka w km od 17,183 do 17,411 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”” na działce ewidencyjnej 751/46, obręb Jeżówka, jedn. ewid. Wolbrom-G. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Romuald Mądry i Pan Damian Sawko - złożony 8 lutego 2019 r., uzupełniony 13 marca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu budowlanego - zespołu obiektów radiokomunikacyjnych ("ORD") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, na działkach: nr 2366, obręb Kępie, jednostka ewidencyjna Kozłów i nr 288/45, obręb Uniejów Rędziny, jednostka ewidencyjna Charsznica. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, złożony 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 14+175 do km 16+100 wraz z przebudową stacji Skawina w km 15+472 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją” w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim na działkach nr: 1830/1, 1847/2, 2051/24, 2051/30, 2286/2, 2287, 2288/1, 2289/2, 2289/4, 2289/5, 2289/6, 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2289/13, 2289/14, 2289/15, 2289/16, 2289/17, 2289/18, 2289/19, 2289/20, 2289/27, 2289/31, 2289/32, 2289/33, 2289/40, 2289/42, 2289/36, 2289/38, 2289/39, 2292/2, 2431, 2443/45, 2443/58, 2443/60, 2443/69, 5652/3 obręb Skawina [120611_4.0017], jednostka ewidencyjna Skawina-miasto. (pobierz)

 • Kupuj świadomie

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju (ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój), którego reprezentuje: Pan Szymon Majcherczyk - złożony 15 lutego 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego zadaszenia i budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych, na działce nr 1570, obręb 0001 Krynica-Zdrój, przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdroju. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.1.2019) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km ok. 4+750 do km ok. 12+290 wraz z przebudową przystanku osobowego Kraków Opatkowice w km ok. 9+750 linii kolejowej nr 94 i przebudową przystanku osobowego Kraków Sidzina w km ok. 11+591 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Pana Mateusza Wanata i Pana Damiana Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.57.2018) z 7 marca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV relacji MSTW Stróże - ST Hospicjum na działkach nr 218/17, 218/18, 218/19, 218/22, 218/39, 1093, obręb 0016 Stróże, gm. Grybów - na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Piotr Wróblewski - złożony 14 grudnia 2018 r., uzupełniony 21 stycznia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: GALINVEST GŁOWACKIEGO Sp. z o.o. (30-324 Kraków, ul. Szwedzka 25/2), którego reprezentuje: Pan Łukasz Pilch – złożony 24 stycznia 2019 r. i uzupełniony 20 lutego oraz 5 marca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przebudowa i budowa linii kablowych oraz przebudowa i budowa instalacji kanalizacji ogólnospławnej w celu rozwiązania kolizji z osiedlową siecią cieplną na działkach nr 77/3 i 77/4 przy ul. Lucjana Rydla / Zaczarowane Koło / Głowackiego, obr. 3, j. ewid. Krowodrza w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 15 lutego 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.34.2019.PZ), na wniosek złożony 15.02.2019 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-89/17 z 29.06.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 2+720 do km 4+750 wraz z przebudową stacji Kraków Bonarka w km 3+128 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Jarosław Szaturski - złożony 12 lutego 2019 r., uzupełniony 28 lutego 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wagi statycznej kolejowo-samochodowej na torze nr 2, budowa kontenera do obsługi wagi wraz z infrastrukturą techniczną, w tym instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej; oraz utwardzeniem fragmentów torów dojazdowych do wagi/rampy, na działkach nr 314/5, 314/10, obr. 0016 Ratajów, j. ewid. Słomniki. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 04 marca 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.35.2019.MT), na wniosek złożony 20.02.2019 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-89/17 z 29.06.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa (przebudowa) gazociągu średniego ciśnienia krzyżującego się z linią kolejową nr 94 w km 14+948 wchodząca w zakres inwestycji: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 14+175 do km 16+100 wraz z przebudową stacji Skawina w km 15+472 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”, na działkach nr: 1738/1, 2289/15, 2289/16, 2289/17, 2289/18, 2289/33, 2443/69 obr. 17, jedn. ewid. Skawina-miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 11/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2018) z 1 marca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów – miasto, w ramach zadania pn.: Powiązanie ciągu 15kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Artur Cywiński, P.P. Omega-Projekt, A. Cywiński, K. Baron Sp. j. – złożony 10 grudnia 2018 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 16 stycznia 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.8.2019.PZ), na wniosek złożony 16.01.2019 r. (uzupełniony 14.02.2019 r. na wezwanie z 24.01.2019 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Bogusław Pilujski (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-69/17 z 12.06.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianę pozwolenia na budowę nr 11/BK/2017 z dnia 04.05.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS dla inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74. (pobierz)

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj