Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Krzysztof Koguciuk, złożony 24 września 2020 r., uzupełniony 14 października 2020 r. oraz 28 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Płaszów, dz. nr 97, 98.101, obr. 54, j. ew. Podgórze. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.63.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39-21-653. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z 21 października 2020 r., znak: DOA.7110.317.2019.AFI o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wojewody Małopolskiego z 04.07.2019 r., Nr 4/BK/2019 znak: WI-XI.7840.1.44.2019.PZ w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działce o numerze ewidencyjnym 175/2 obręb Borek Szlachecki dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 16+100 do km 21+536 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Zachodnia w km 17+680 linii kolejowej nr 94 i przebudową stacji Podbory Skawińskie w km 19+420 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2020 r. została wydana decyzja Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową na odcinku nr 1 od km 1,242 do km 2,240, na odcinku nr 2 od km 3,748 do km 3,753, na odcinku nr 3 od km 5,330 do km 5,340, na odcinku nr 4 od km 11,440 do km 11,454 (wg projektowanego kilometrażu toru nr 1) linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ5.1-12.”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Damiana Sawko, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, Pana Andrzeja Szydło i Panią Katarzynę Głodek, z 23 lipca 2020 r., uzupełniony 31 sierpnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 26 października września 2020 r. znak: WI-IV.746.1.46.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 55/L/2020 r. (znak: WI-IV.746.1.46.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10416_L91_Stanisławice_104_4systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91; km 31,940, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1, obr. 0031 Stanisławice, j. ewid. Bochnia-obszar wiejski, wydanej na wniosek inwestora, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Bartłomiej Cygan. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 23 października 2020 r. decyzji Nr 55/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.46.2020), dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10416_L91_Stanisławice_104_4systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91; km 31,940, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1, obr. 0031 Stanisławice, j. ewid. Bochnia-obszar wiejski, na wniosek złożony 13 sierpnia 2020 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Bartłomiej Cygan. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 56/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.58.2020) z 26 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10471_LE91_Sterkowiec_108 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 323 obr. 0007 Sterkowiec, j. ew. Brzesko – obszar wiejski, dz. nr 15 obr. 0008 Maszkienice, j. ew. Dębno - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry – złożony 4 września 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 26 października 2020 r. znak: WI-IV.746.1.58.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 56/L/2020 z dnia 26 października 2020 r. (znak WI-IV.746.1.58.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10471_LE91_Sterkowiec_108 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 323 obr. 0007 Sterkowiec, j. ew. Brzesko – obszar wiejski, dz. nr 15 obr. 0008 Maszkienice, j. ew. Dębno na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry. obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 27 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o kwotę 135 316 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku, środki finansowe w łącznej wysokości: 280 056 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2020; – załącznik nr 1
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2020 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 54/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.57.2020) z 22 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej w ramach zadania: Budowa stacji transformatorowych SN/nN wraz z budową linii kablowych SN, linii kablowych nN oraz likwidacji stacji transformatorowych napowietrznych SN, nN i odcinka linii napowietrznej SN w Chrzanowie w celu ujednolicenia napięcia sieci elektroenergetycznej, dz. nr 3998/112, obr. 0001 Chrzanów, j. ew. Chrzanów Miasto - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, którego reprezentuje Pan Michał Błaut - złożonego 2 września 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 53/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2020) z 21 październik 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej ø 150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33, obr. 100 j. ew. Podgórze - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków którego reprezentuje Pan Stanisław Dziob - złożonego 1 września 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 52/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.48.2020) z 19 październik 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 52,400 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 151/4, obr. 0007 Wilczyska, j. ew. Bobowa oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego Pani Katarzyna Głodek i Pan Romuald Mądry - złożonego 20 sierpnia 2020 r, obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2020 r. decyzji Nr 51/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.21.2020), dla inwestycji pn.: Budowa przejścia gazociągiem niskiego ciśnienia DN300 w obrębie wiaduktu nad torami kolejowymi PKP linii Kraków – Łobzów w ciągu al. 29-go Listopada w Krakowie, na dz. nr 1 i 101 obr. 0007 oraz dz. nr 1001 obr. 0023 j. ewid. Śródmieście, na wniosek złożony 31 marca 2020 r. przez inwestora tj.: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa, 31-060 Kraków). obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 października 2020 r. została wydana decyzja Nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ5.1-12”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Damiana Sawko i Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, z 7 lipca 2020 r., uzupełniony 5 sierpnia 2020 r. obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Magdalenę Łuczak doręczony 09.07.2020 r. (uzupełniony 08.10.2020 r. na wezwanie z 21.07.2020 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2039K wraz z dojazdami na odcinku od km 12.166 do km 12.197 oraz od km 12.218 do km 12.254 linii kolejowej nr 91 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku 7 - Kraków Bieżanów do granicy projektu (od km 9.330 do km 16.371 LK 91; w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej. Zakres projektowanych robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji: • Przebudowa dróg serwisowych obsługujących autostradę A4 przy drodze powiatowej nr 2039K na odcinku od km 12.166 do km 12.197 oraz od km 12.218 do km 12.254 linii kolejowej nr 91, • Przebudowa linii kablowej i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej: - usunięcie kolizji istniejącego oświetlenia, - usunięcie kolizji linii zasilających. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Wieliczka, miejscowość Kokotów, działki ewidencyjne numer: 358/6, 375/1, 482/5 obręb 0013 Kokotów jednostka ewidencyjna Wieliczka-obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, złożony 3 września 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride na działkach nr 1, 280, 352, 363, obr. 21, jedn. ewid. Śródmieście; 1, 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 4, 9/22, 814/5, 879 obr. 22, jedn. ewid. Śródmieście; 86/1, 87, 189/1, 190, 191, 198/1, 199, 200, 240, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 259, 283, 286.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji z 7 sierpnia 2020 r., znak: WIIV. 747.7.4.2020 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 50/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2020) z 13 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") 10389_LE91_Bogumilowice_110_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 59/6 obr. 0002 Bogumiłowice - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), Pan Bartłomiej Cygan i Pan Damian Sawko, złożony 13 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 12 października 2020 r. znak: WI-IV.746.1.47.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 49/L/2020 z dnia 12 października 2020 r. (znak WI-IV.746.1.47.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Bartłomiej Cygan.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), złożony 3 września 2020 r., uzupełniony 30 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa pięciotorowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV od km 58,344 do km 58,347 z przejściem pod torami kolejowymi w km 58,345 linii nr 96 Tarnów – Leluchów, rozbiórka czterech elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN-15kV od km 58,317 do km 58,373 linii nr 96 Tarnów – Leluchów, budowa dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV od km 2,031 do km 2,034 z przejściem pod torami kolejowymi w km 2,033 linii nr 108 Stróże – Krościenko oraz rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN- 15kV w km 2,045 do km 2,056 linii nr 108 Stróże – Krościenko w związku z realizacją inwestycji pn. „Wyprowadzenie drugiego toru do odgałęzienia Brzana na linii 15 kV Grybów – Bobowa, projekt nr 3 – zadanie nr 16 (teren Nowy Sącz)”, na dz. nr 469 obr. Biała Niżna oraz 253/1 obr. 0001 Polna, j. ewid. Grybów – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 49/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2020) z 12 październik 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Bartłomiej Cygan - złożonego 13 sierpnia 2020 r.,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 48/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.40.2020) z 9 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej, dz. nr 747 i 749, obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Piotr Polut, dnia 6 lipca 2020 r. (uzupełniony 24 lipca 2020 r. i 31 lipca 2020 r., następnie zmieniony 2 września 2020 r.),
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 47/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.50.2020) z 7 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa parkingu dla samochodów typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich, dz. nr 20/5, obr. 0001 Biadoliny Szlacheckie, j. ew. Dębno - na wniosek złożony przez inwestora: Gminę Dębno (Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno), którego reprezentuje Pan Miłosz Sacha – złożony 21 sierpnia 2020 r., uzupełniony 24 Sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko oraz Krystyna Obajtek-Zajdel (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 21 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Rokiciny Podhalańskie (od km 3,165 do km 3,382 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 624 obr. 0006 Rokiciny Podhalańskie, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 17 września 2020 r. decyzji Nr 53/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.55.2020.PZ o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont infrastruktury towarzyszącej linii kolejowej nr 93 na odc.nr 1 od km 0,557 do km 1,242 od km 2,192 do km 11,850 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia- Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim”
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Bartosz Marszałek, złożony 26 sierpnia 2020 r., uzupełniony 1 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum" w ramach zadania „Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina”, na dz. nr 24/9 obr. 0012 Radziszów.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Adam Grabowski, złożony 11 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Modernizacja linii 110 kV relacji: Jaworzno 1 - Siersza, Siersza – Włodzimierz, Włodzimierz – Trzebinia i Jaworzno 1 – Trzebinia, na działkach o numerach 1570/2 obr. 0014 Trzebionka, j. ewid. Trzebinia – miasto, 2995/5 obr. 0002 Luszowice, j. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, 699 obr. 0015 Wodna, j. ewid. Trzebinia - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 6 października 2020 r. decyzji nr 119/B/2020 znak: WI-XI.7840.12.2.2020.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy¬szącą niezbędną do funk¬cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, w ramach inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków) – etap 2 – długość projektowanego światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) wynosi 5,8 m. Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat miechowski, gmina Gołcza, miejscowość Czaple Małe, jednostka ewidencyjna Gołcza, obręb ewidencyjny Czaple Małe, nr działki ewidencyjnej 407/3.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 29 września 2020 r. decyzji Nr 7/Z/2020, znak: WI-XI.7840.1.59.2020.EBu o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. nr 41/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.89.2017.AS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)” (…), na terenie województwa małopolskiego,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Jarosław Mucha, złożony 24 sierpnia 2020 r., uzupełniony 24 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu w zakresie: Budowa klatki schodowej z windą zewnętrzną, dz. nr 528, obr. 10 Żegiestów, j. ew. Muszyna – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Jarosław Mucha, złożony 24 sierpnia 2020 r., uzupełniony 24 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu w zakresie: Budowa dworca kolejowego w miejscowości Łomnica Zdrój, dz. nr 254/31, obr. 1 Piwniczna, j. ew. Piwniczna- Zdrój – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/Z/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.32.2020) z 30 września 2020 r. o zmianie ostatecznej decyzji nr 17/L/2020 z dnia 25 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, dz. nr 1875/5, obr. 0002 Barwałd Dolny, j. ew. Wadowice – obszar wiejski i dz. nr 1960/4, obr. 0008 Klecza Dolna, j. ew. Wadowice – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice), którego reprezentuje Pan Tomasz Nawieśniak – złożony 15 czerwca 2020 r., uzupełniony 21 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 46/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.43.2020) z 30 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przyłączenie w energię elektryczną zakładu produkcyjnego na działce nr 6/4 w Gorzkowie” obejmującą w swoim zakresie budowę sieci elektroenergetycznej, dz. nr 23, obr. Gorzków, j. ew. Bochnia – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Marek Wetula – złożony 4 sierpnia 2020 r., uzupełniony 26 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 45/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.49.2020) z 18 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR 10135_L8_Charsznica_517_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, na działce nr 288/45 obr. 0015 Uniejów-Rędziny, jedn. ewid. Charsznica - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), Pan Romuald Mądry i Katarzyna Głodek, adres do korespondencji: PUS Sarlej, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – złożony 20 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Jarosław Mucha, złożony 24 sierpnia 2020 r., uzupełniony 24 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu w zakresie: Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości Zubrzyk, 33-350 Zubrzyk, gmina Piwniczna Zdrój, dz. nr 87/1, obr. 12 Zubrzyk, j. ew. Piwniczna Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 września 2020 r. decyzji Nr 44/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.39.2020), dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 36,470 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 9/15, obr. Ciężkowice, j. ewid. Ciężkowice, na wniosek złożony 29 czerwca 2020 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 września 2020 r. znak: WI-IV.746.1.39.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 44/L/2020 r. (znak: WIIV. 746.1.39.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 36,470 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 9/15, obr. Ciężkowice, j. ewid. Ciężkowice, wydanej na wniosek inwestora, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 września 2020 r. decyzji Nr 43/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.38.2020), dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów, na wniosek złożony 29 czerwca 2020 r. przez inwestora tj. : PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 września 2020 r. znak: WI-IV.746.1.38.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 43/L/2020 r. (znak: WIIV. 746.1.38.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów, wydanej na wniosek inwestora, tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Jarosław Mucha, złożony 24 sierpnia 2020 r., uzupełniony 24 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu w zakresie: Przebudowa dworca kolejowego w miejscowości Piwniczna, ul. Węgierska 3, 33-350 Piwniczna Zdrój, dz. nr 254/38, obr. Piwniczna, j. ew. Piwniczna Zdrój – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pani Jolanta Glixelli, złożony 22 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej DN 150 mm z przyłączami w ciągu ul. Miodowej na działkach o numerach: 293/8, 293/10, 277/7 obr. 17 j. ewid. Śródmieście w obrębie obszaru zamkniętego PKP wraz z przekroczeniem w km 1+32 linii kolejowej nr E30.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 42/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.44.2020) z 25 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem, na dz. 317/12 obr. 0006 jedn. ewid. Zakopane - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Miasto Zakopane, którego reprezentuje Pan Krzysztof Faron, FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich – złożony 5 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 40/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2020) z 22 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa kładki wraz z tunelem oraz budową: instalacji oświetlenia, sieci oraz instalacji kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budową i przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieci teletechniczne i elektroenergetyczne) - w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika łączącego ul. Żabiniec z ul. Klemensiewicza w Krakowie, na dz. 1001 obr. 0023 jedn. ewid. Śródmieście, dz. 584/5 obr. 44, dz. 242/4 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Miejska Kraków, którego reprezentuje Pan Dominik Adamczyk – złożony 9 lipca 2020 r., uzupełniony 6 sierpnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 23 września 2020 r. decyzji Nr 41/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.36.2020), dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu pracy do 0,5 MPa, na działkach o numerach 10182/27, 10182/26 obr. 0001 Nowy Targ, na wniosek złożony 18 czerwca 2020 r. przez inwestora tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje pełnomocnik: Pan Stanisław Żmuda.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 22 września 2020 r. znak: WI-IV.746.1.42.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 39/L/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. (znak WI-IV.746.1.42.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) L108_Moszczenica_502 systemu GSMR na linii kolejowej nr 108, km 14,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 4343/1, obr. 0001 Moszczenica, j. ew. Moszczenica. na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 39/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.42.2020) z 22 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) L108_Moszczenica_502 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 14,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 4343/1, obr. 0001 Moszczenica, j. ew. Moszczenica. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry - złożonego 16 lipca 2020 r., uzupełnionego 29 lipca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków którego reprezentuje Pan Stanisław Dziob, złożony 1 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33, obr. 100 j. ew. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków którego reprezentuje Pan Michał Błaut, złożony 2 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej w ramach zadania: Budowa stacji transformatorowych SN/nN wraz z budową linii kablowych SN, nN i odcinka linii napowietrznej SN w Chrzanowie w celu ujednolicenia napięcia sieci elektroenergetycznej, dz. nr 3998/112, obr. 0001 Chrzanów, j. ew. Chrzanów Miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP PLK S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 4 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10417_LE91_Sterkowiec_108 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 323, obr. 0007 Sterkowiec, j. ew. Brzesko – obszar wiejski, dz nr. 15, obr. 0008 Maszkienice, j. ew. Dębno.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora t.j.: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa, 31- 060 Kraków), którego reprezentuje Pan Edward Zgoda, złożony 31 marca 2020 r. i uzupełniony 1 września br., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przejścia gazociągiem niskiego ciśnienia DN300 w obrębie wiaduktu nad torami kolejowymi PKP linii Kraków – Łobzów w ciągu al. 29-go Listopada w Krakowie, na dz. nr 1 i 101 obr. 0007 oraz dz. nr 1001 obr. 0023 j. ewid. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 31 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WIXI. 7840.1.59.2020), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Jolantę Kobylecką, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica - Sławków)”.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Marek Wentula, złożony 4 sierpnia 2020 r., uzupełniony 26 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przyłączenie w energię elektryczną zakładu produkcyjnego na działce nr 6/4 w Gorzkowie” obejmującą w swoim zakresie budowę sieci elektroenergetycznej, dz. nr 23, obr. Gorzków, j. ew. Bochnia – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego
  Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość Skarbu Państwa, położona w Balicach, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 537/10 o pow. 0,68 ha (użytek Tr – tereny różne), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00051437/1.

  wykaz nieruchomości do zbycia (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 02 września 2020 r. został zmieniony wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Piotr Polut, złożony 6 lipca 2020 r., uzupełniony 24 lipca 2020 r. i 31 lipca 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej, dz. nr 747, obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski poprzez zmianę granicy terenu objętego wnioskiem polegającej na rozszerzeniu zakresu wniosku o działkę nr 749 obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice), którego reprezentuje Pan Tomasz Nawieśniak, złożony 15 czerwca 2020 r., uzupełniony 20 września 2020 r., w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 17/L/2020 z 25 marca 2020 r. (znak WIIV. 746.1.2.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, dz. nr 1875/5, obr. 0002 Barwałd Dolny, j. ew. Wadowice – obszar wiejski i dz. nr 1960/4, obr. 0008 Klecza Dolna, j. ew. Wadowice – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Bartłomiej Cygan, złożony 13 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10416_L91_Stanisławice_104_4 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91; km 31,940, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1, obr. 0031 Stanisławice, j. ewid. Bochnia-obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 36/L/2020 z 11 sierpnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.34.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10140_L8_Miechów_518_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 184/2, obr. 9 Jaksice, jedn. ewid. Miechów – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje Pan Romuald Mądry i Katarzyna Głodek, adres do korespondencji: PUS Sarlej, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, złożony 13 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR 10135_L8_Charsznica_517_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, na działce nr 288/45 obr. 0015 Uniejów-Rędziny, jedn. ewid. Charsznica.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentuje Pan Damian Sawko, adres do korespondencji: PUS Sarlej, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, złożony 13 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 59/6 obr. 0002 Bogumiłowice.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Dębno, którego reprezentuje Miłosz Sacha, MMBUD Sp. z o.o. Tarnów, złożony 21 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingu dla samochodów typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich, działka nr 20/5 obr. 0001 Biadoliny Szlacheckie, jedn. ewid. Dębno.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek, Pan Romuald Mądry, złożony 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 52,400 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 151/4, obr. 0007 Wilczyska, j. ew. Bobowa.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Bartłomiej Cygan, złożony 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10444_L69_Bobowa_507 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96, km 47,443 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 395/10, obr. 0001 Bobowa, j. ew. Miasto Bobowa.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Miasta Zakopane, którego reprezentuje Pan Krzysztof Faron, FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich, złożony 5 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem, na dz. 317/12 obr. 0006 jedn. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 21 sierpnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.33.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 38/L/2020 r. (znak: WIIV. 746.1.33.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10387_LE91_Biadoliny_Radłowskie _109_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 390 obr. 0001 Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, wydanej na wniosek inwestora, tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa),
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji Nr 38/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.33.2020), dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10387_LE91_ Biadoliny_Radłowskie_109_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 390 obr. 0001 Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, na wniosek złożony 16 czerwca 2020 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa),
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, którego reprezentuje Pan Dominik Adamczyk, złożony 9 lipca 2020 r., uzupełniony 7 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kładki wraz z tunelem oraz budową: instalacji oświetlenia, sieci oraz instalacji kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budową i przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu (sieci teletechniczne i elektroenergetyczne) - w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika łączącego ul. Żabiniec z ul. Klemensiewicza w Krakowie na dz. 1001 obr. 0023 jedn. ewid. Śródmieście, dz. 584/5 obr. 44, dz. 242/4 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z 7 lipca 2020 r. znak: WI-IV.747.1.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 zasilającego SRP Gorzków od gazociągu źródłowego DN500 relacji Łukanowice-Śledziejowice na długości ok. 290, wraz z zespołem zaporowo-upustowym i monoblokiem izolacyjnym na terenie stacji na terenie województwa małopolskiego, powiat bocheński, Gmina Bochnia.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 36/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.23.2020) z 18 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych relacji GPZ Lubocza – RS Nowa Huta, na działkach nr 138, 133, 131, 130, 129, 128/1, 113, 121/1, 122, 114, 115/2, 96 obr. 19, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Wróblewski – złożony 15 kwietnia 2020 r., uzupełniony 21 maja 2020 r., zmieniony 20 lipca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Piotr Polut, złożony 6 lipca 2020 r., uzupełniony 24 lipca 2020 r. i 31 lipca 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej, dz. nr 747, obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 12 sierpnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.30.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 35/L/2020 z 11 sierpnia 2020 r. (znak WI-IV.746.1.30.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z 09.07.2020 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowę światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy-szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 12 sierpnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.34.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 36/L/2020 z 11 sierpnia 2020 r. (znak WI-IV.746.1.34.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10140_L8_Miechów_518_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 184/2, obr. 9 Jaksice, jedn. ewid. Miechów – obszar wiejski - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 35/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.30.2020) z 11 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry – złożony 5 czerwca 2020 r.,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 36/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.34.2020) z 11 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10140_L8_Miechów_518_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 184/2, obr. 9 Jaksice, jedn. ewid. Miechów – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry – złożony 16 czerwca 2020 r.,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Romuald Mądry, złożony 16 lipca 2020 r., uzupełniony 29 lipca 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) L108_Moszczenica_502 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 14,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 4343/1, obr. 0001 Moszczenica, j. ew. Moszczenica.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), złożony 18 czerwca br. i uzupełniony 27 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu pracy do 0,5 MPa, na działkach o numerach 10182/27, 10182/26 obr. 0001 Nowy Targ.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 29 czerwca br. i uzupełniony 21 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 29 czerwca br. i uzupełniony 21 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 36,470 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 9/15, obr. Ciężkowice, j. ewid. Ciężkowice.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 34/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.26.2020) z 23 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 297 i 296/29 obr. 32, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: DZMT DEVELOPMENT Sp. z o.o. sk. (ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Król – złożony 11 maja 2020 r., uzupełniony 1 czerwca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 23 lipca 2020 r. znak: WI-IV.746.1.28.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 33/L/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. (znak WI-IV.746.1.28.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10388_L91_Bochnia_105 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1519/28, obr. Bochnia-1, j. ew. Bochnia – miasto na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Bartłomiej Cygan i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.1.2020) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ul. Wrony wraz z dojazdami (Zadanie 1) oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków (pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, CE Project Group Sp. z o.o. spółka komandytowa (Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 12, 31-514 Kraków, 31-157 Kraków), złożony 22 czerwca 2020 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, uzupełniony 15 lipca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 33/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.28.2020) z 23 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10388_L91_Bochnia_105 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1519/28, obr. Bochnia-1, j. ew. Bochnia – miasto- na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Bartłomiej Cygan i Pan Romuald Mądry – złożony 28 maja 2020 r., uzupełniony 15 czerwca 2020 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.28.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39-21-653 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim – Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator – przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 maja 2020 r., uzupełniony: 26 czerwca 2020 r. oraz 10 lipca 2020 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 16 czerwca br. i uzupełniony 7 lipca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10387_LE91_Biadoliny_Radłowskie _109_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 390, obr. 0001 Biadoliny Radłowskie, j. ewid. Wojnicz – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 lipca 2020 r. decyzji nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy-szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2020 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 zasilającego SRP Gorzków od gazociągu źródłowego DN500 relacji Łukanowice-Śledziejowice na długości ok. 290 m, wraz z zespołem zaporowo-upustowym i monoblokiem izolacyjnym na terenie stacji, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 marca 2020 r., uzupełniony: 25 maja 2020 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 lipca 2020 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu w/c DN100 zasilającego SRP Gorzków od gazociągu źródłowego DN500 relacji Łukanowice-Śledziejowice na długości ok. 290 m, wraz z zespołem zaporowo-upustowym i monoblokiem izolacyjnym na terenie stacji, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 marca 2020 r., uzupełniony: 25 maja 2020 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 32/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2020) z 7 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przekroczenia liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV i rurociągiem światłowodowym torów kolejowych na linii 99 Chabówka – Zakopane w km 25,722 długości 14 m na działce ewid. nr 19303 obręb 001 Nowy Targ - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Robert Bednarczyk – złożony 7 maja 2020 r., uzupełniony 1 czerwca 2020 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39-21-653 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 czerwca 2020 r. decyzji Nr 31/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WIIV. 746.1.29.2020), dla inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej na terenie technicznym kompleksu wojskowego K-3300 w Kłaju. Przeznaczenie główne oraz funkcja zamierzenia inwestycyjnego: stacjonarne zasilanie magazynów środków bojowych oraz uzbrojenia dla potrzeb funkcjonowania Składu Kłaj. Jednostka wojskowa nr 1933 w Kłaju, na dz. nr 1975/1, 1976, 1977, 1978, 1981/1, 1982, 1983, 1984, 1987/1, 1988, 1989, 1990 obr. 0004 Kłaj, j. ewid. Kłaj, na wniosek złożony 29 maja 2020 r. przez inwestora tj. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, którego reprezentuje Pan Tomasz Ruszczak.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 czerwca 2020 r. wydał postanowienie znak: WI-IV.746.1.31.2020 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10422_LE91_Tarnów_Rzędzin_112 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 46/2, obr. 0207 Tarnów, gmina Miasto Tarnów, w związku z wnioskiem inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, złożony 5 czerwca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/2020 z 4 czerwca 2020 r. znak: WI-IV.746.1.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim - etap I i II. Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator – przekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 maja 2020 r., uzupełniony: 25 czerwca 2020 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcimskiego, w gminie Zator,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 5 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 20,378, dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 26/38, obr. Zagórzany-Kobylanka, j. ew. Miasto Gorlice.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10140_L8_Miechow_518_A systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 184/2, obr. 9 Jaksice, j. ew. Miechów – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko, Pan Bartłomiej Cygan, Pan Romuald Mądry, złożony 28 maja 2020 r., uzupełniony 15 czerwca 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10388_L91_Bochnia_105 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 1519/28, obr. Bochnia – 1, j. ew. Bochnia – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)

 • W dniu 17 czerwca 2020 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach dodatkowego naboru w Programie Wieloletnim Senior + edycja 2020. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/494

  Dofinansowanie we wnioskowanej wysokości zostało przyznane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, których oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie oraz rekomendowane do dofinansowania.

  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 26 marca 2020 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia iż w ślad za zawiadomieniem znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL o wszczęciu 27 kwietnia 2020 r., na wniosek z 27.04.2017 r. (uzupełniony 13 maja 2020 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działają¬cego przez pełnomocnika: Toma¬sza Krząstka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funk¬cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infra¬strukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało-polskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków), zawiadamia się o korekcie tabel zawierających wykaz działek zajętych pod planowaną inwestycję i podaje prawidłowe numery Ksiąg Wieczystych przypisanych do poszczególnych nieruchomości.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że postanowieniem Nr 92/W/2020 znak: WI-XI.7840.15.3.2020.EBu z 09.06.2020 r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia, w czterech egzemplarzach projektu budowlanego, wskazanych nieprawidłowości, w terminie do 20 lipca 2020 r., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Wróblewski, złożony 15 kwietnia 2020 r., uzupełniony 18 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych relacji GPZ Lubocza – RS Nowa Huta, na działkach nr 138, 133, 131, 130, 129, 128/1, 113, 121/1, 122, 114, 115/2, 96 obr. 19, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 29/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.24.2020) z 8 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Raba Wyżna (od km 5,485 do km 5,744 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, dz. nr 3624, obr. 0005 Raba Wyżna, j. ew. Raba Wyżna - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Mateusz Wanat (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Robert Bednarczyk, złożony 7 maja 2020 r., uzupełniony 1 czerwca 2020 r.. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przekroczenia liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV i rurociągiem światłowodowym torów kolejowych linii 99 Chabówka – Zakopane w km 25,722 długości 14 m na działce ewid. nr 19303 obręb 001 Nowy Targ.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2020 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przyłączenie Synthos Dwory 7 Oświęcim - etap I i II, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 kwietnia 2020 r., uzupełniony: 7 maja 2020 r.).
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: DZMT DEVELOPMENT Sp. z o.o. sk. (ul. Koletek 4/2, 31-069 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Król, złożony 11 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 297 i 296/29 obr. 32, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 maja 2020 r. przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Ruszczak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej na terenie technicznym kompleksu wojskowego K-3300 w Kłaju. Przeznaczenie główne oraz funkcja zamierzenia inwestycyjnego: stacjonarne zasilanie magazynów środków bojowych oraz uzbrojenia dla potrzeb funkcjonowania Składu Kłaj. Jednostka wojskowa nr 1933 w Kłaju, na dz. nr 1975/1, 1976, 1977, 1978, 1981/1, 1982, 1983, 1984, 1987/1, 1988, 1989, 1990 obr. 0004 Kłaj, j. ewid. Kłaj.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 28/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.22.2020) z 2 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 110 kV relacji PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 431/12, 431/18 obręb 105 Podgórze, gmina Miasto Kraków oraz na działce nr 302/12 obr. 13 Kokotów, gmina Wieliczka - na wniosek inwestora tj.: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – złożony 2 kwietnia 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o nadaniu na podstawie art. 108 Kpa rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 24/L/2020 znak: WI-IV.746.1.19.2020 z 11 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów, na działkach o numerach: 165, 177, 206/1, 206/2 obr. 54 oraz 413/1 obr. 56, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek inwestora tj.: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa – złożony 21 maja 2020 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22 (tylko w przypadkach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu terminu)
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, którego reprezentuje Pan Tomasz Stanisławczyk, złożony 3 lutego 2020 r., uzupełniony 15 maja 2020 r., skorygowany 28 maja 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, dz. nr 184/11, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 27 kwietnia 2020 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.26.2020.EL), na wniosek (uzupełniony 13 maja 2020 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Tomasza Krząstka, adres do korespondencji: Korbut Technologie Projekty Geodezja Zbigniew Halota, ul. Dąbska 18N/LU16, 31-572 Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego,
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 27/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.16.2020) z 18 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej i Farackiej w Jawiszowicach – przejście pod torami PKP, na dz. nr 3344/19 obr. 0001 Jawiszowice, j. ewid. Brzeszcze – obszar wiejski - na wniosek inwestora tj.: Agencji Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Kościelna 7, 32-600 Brzeszcze) – złożony 26 lutego 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 26/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.14.2020) z 18 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej na terenie gminy Wadowice, w ramach programu pn. Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszo-rowerowego, na działkach o numerach: 3053/58, 3053/52, 3053/30 obr. 0001 Wadowice j. ewid. Wadowice Miasto - na wniosek inwestora tj.: Gmina Wadowice (Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice) – złożony 17 lutego 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 24/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.19.2020) z 11 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów, na działkach o numerach: 165, 177, 206/1, 206/2 obr. 54 oraz 413/1 obr. 56, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa – złożony 24 marca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Polecenie Wojewody Małopolskiego organizacji i wykonywania dowozu pracowników szpitali COVID, przyjęte do wykonania przez Prezydenta Miasta Krakowa.
  polecenie potwierdzone przez PMK-1 (pobierz)
  schematy_tras (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 25/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.20.2020) z 11 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolejowym, w miejscowości Pisarzowa, dz. 823/1 obr. Pisarzowa, jedn. ewid. Limanowa – gmina - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków) którego reprezentuje Pan Henryk Jędrzejek – złożony 25 marca 2020 r.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2020 roku

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek i Pan Mateusz Wanat, złożony 28 kwietnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Raba Wyżna (od km 5,485 do km 5,744 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, dz. nr 3624, obr. 0005 Raba Wyżna, j. ew. Raba Wyżna.
  obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 23/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2020) z 27 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa, oraz remont obiektów inżynieryjnych linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12, na działkach o numerach: 3998/107, 3998/108, 3998/109, 3998/198 obr. 0001 Chrzanów, j. ewid. Chrzanów – miasto oraz na działce nr 1114/20 obr. 0001 Libiąż Mały, j. ewid. Libiąż-miasto oraz nadaniu ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Damian Sawko – złożony 29 stycznia 2020 r.
  obwieszczenie w wersja PDF (pobierz)
  decyzja zanonimizowana PDF (pobierz)

 • 24.04.2020

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać od 27 kwietnia 2020 r. do 21 maja 2020 r. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz na stronie http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/480

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowego i finansowego, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  - wzór programu inwestycji budowlanej i wzór harmonogramu rzeczowego oraz harmonogramu finansowego .

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 207, 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594

  Ogłoszenie

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 22 kwietnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.3.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 18/L/2020 z dnia 25 marca 2020 r. (znak WI-IV.746.1.3.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 341/11, obr. Podłęże, j. ew. Niepołomice G.- na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie w wersja PDF (pobierz)
  postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 22 kwietnia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.3.2020 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 18/L/2020 z dnia 25 marca 2020 r. (znak WI-IV.746.1.3.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 341/11, obr. Podłęże, j. ew. Niepołomice G.- na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie w wersja PDF (pobierz)
  postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 22/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.15.2020) z 20 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa ściany oporowej w km od ok. 33,203 do km ok. 33,301 (wg kilometracji projektowej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane oraz nadaniu ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 24 lutego 2020 r.
  obwieszczenie w wersja WORD (pobierz)
  tekst decyzji zanonimizowany w PDF (pobierz)
  załącznik graficzny PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa, złożony 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 110 kV relacji PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 431/12, 431/18 obręb 105 Podgórze, gmina Miasto Kraków oraz na działce nr 302/12 obr. 13 Kokotów, gmina Wieliczka. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 21/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.99.2019) z 14 kwietnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. w zakresie: budowy budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw, wiatą śmietnikową, kontenerowym agregatem prądotwórczym, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, na dz. nr 537/89, 537/91 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów - na wniosek inwestora tj.: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., (32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1), które reprezentuje Pan Wojciech Duliński – złożony 5 grudnia 2019 r. , uzupełniony 7 stycznia 2020 r. oraz skorygowany 24 lutego 2020 r. decyzja (pobierz), obwieszczenie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Mateusz Worwa, złożony 24 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów, na działkach o numerach: 165, 177, 206/1, 206/2 obr. 54 oraz 413/1 obr. 56, jedn. ewid. Podgórze, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Agencji Komunalnej Sp. z o.o. (ul. Kościelna 7, 32-600 Brzeszcze), w imieniu którego występuje pełnomocnik: Pan Łukasz Gorczowski, złożony 26 lutego 2020 r., uzupełniony 25 marca oraz 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej i Farackiej w Jawiszowicach – przejście pod torami PKP, na dz. nr 3344/19 obr. 0001 Jawiszowice, j. ewid. Brzeszcze – obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Wadowice (Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), którego reprezentuje Pani Agnieszka Buczek, złożony 17 lutego 2020 r., uzupełniony 20 marca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej na terenie gminy Wadowice, w ramach programu pn. Stworzenie zintegrowanego transportu miejskiego w Wadowicach poprzez budowę węzła przesiadkowego, parkingów Park&Ride oraz ciągu pieszorowerowego na działkach o numerach: 3053/58, 3053/52, 3053/30 obr. 0001 Wadowice j. ewid. Wadowice Miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 20/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.11.2020) z 31 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku 99 w kompleksie wojskowym Kraków – Balice dla potrzeb wyodrębnionego archiwum 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, dz. 537/90 obr. 2 Balice, jedn. ewid. Zabierzów - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, którego reprezentuje: Pan Sławomir Kozłowski, Kozłowski i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. – złożony 5 lutego 2020 r.
  obwieszczenie w wersja WORD (pobierz)
  tekst decyzji zanonimizowany w PDF (pobierz)
  załącznik graficzny PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków) którego reprezentuje Pan Henryk Jędrzejek, złożony 25 marca 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolejowym, w miejscowości Pisarzowa, dz. 823/1 obr. Pisarzowa, jedn. ewid. Limanowa – gmina.
  (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 35 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 26 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 9 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 26 projektów na łączną kwotę 500 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Jednocześnie informuję, że w świetle obowiązującego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), wykluczona została możliwość dofinansowania organizacji śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych, realizowanego w formie spotkania, w którym nie uczestniczą wyłącznie stali mieszkańcy placówki pomocowej.

  Zaproponowane kwoty dotacji uwzględniają pominięcie realizacji powyższych spotkań integracyjnych i ustalone zostały na odpowiednio niższym poziomie, niż kwota wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent będzie proporcjonalnie zmniejszał zakres rzeczowy zadania konkursowego przedstawiając niezwłocznie, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, odpowiednio:
  - korektę opisu poszczególnych działań,
  - korektę harmonogramu,
  - korektę kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

  Uzgodnione ze zleceniobiorcami aktualizacje będą stanowić załączniki do zawieranych umów o realizację zadania publicznego. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

  wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2020;

  wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2020 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 19/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.13.2020) z 25 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1 w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 3650/1 obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko – złożony 10 lutego 2020 r.
  obwieszczenie w wersja WORD (pobierz)
  tekst decyzji zanonimizowany w PDF (pobierz)
  załącznik graficzny PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 18/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2020) z 25 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 341/11, obr. Podłęże, j. ew. Niepołomice G. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko – złożony 10 lutego 2020 r.
  obwieszczenie w wersja WORD (pobierz)
  tekst decyzji zanonimizowany w PDF (pobierz)
  załącznik graficzny PDF (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 17/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2020) z 25 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, dz. nr 1875/5, obr. 0002 Barwałd Dolny, j. ew. Wadowice – obszar wiejski i dz. nr 1960/4, obr. 0008 Klecza Dolna, j. ew. Wadowice – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice), którego reprezentuje Pan Tomasz Nawieśniak i Pan Milos Vuckovic – złożony 10 stycznia 2020 r., uzupełniony 04 lutego 2020 r., skorygowany i uzupełniony pismem 11 lutego 2020 r.
  obwieszczenie w wersja WORD (pobierz)
  tekst decyzji zanonimizowany w PDF (pobierz)
  załącznik graficzny PDF (pobierz)

 • Apel do seniorów

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 19/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.13.2020) z 25 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1 w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 3650/1 obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko – złożony 10 lutego 2020 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 24 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ściany oporowej w km od ok. 33,203 do km ok. 33,301 (wg kilometracji projektowej toru nr 1 linii kolejowej nr 98) w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 16/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.6.2020) z 4 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Wykonanie dodatkowych drzwi w ramach zadania pn.: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w miejscowości Oświęcim, oś. rtm. Pileckiego 37, na działce nr 2576/13, obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim - miasto - na wniosek złożony przez inwestora: 8 Baza Lotnictwa Transportowego (ul. kpt. Medweckiego 10, 30-083 Balice), którego reprezentuje Maciej Wójtowicz – złożony 3 lutego 2020 r., uzupełniony 7 lutego 2020 r. (pobierz)

 • W dniu 3 marca 2020 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2020. Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej:

  http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/466
  Dofinansowanie we wnioskowanej wysokości zostało przyznane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, których oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie oraz rekomendowane do dofinansowania.

  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 13 marca 2020 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie dodatkowego naboru otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020. Po dokonaniu analizy potrzeb w zakresie uruchamiania ośrodków wsparcia dla osób starszych będzie możliwe złożenie wniosku w ramach dodatkowego naboru, po jego opublikowaniu na stronach internetowych Ministerstwa: http://senior.gov.pl/.

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r., opublikowanym w dniu 25 listopada 2019 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020
  oraz
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/451

  Wojewoda Małopolski ogłasza wzory:
  umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące
  umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone
  umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II
  umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko, złożony 29 stycznia 2020 r., uzupełniony 24 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórce i budowie, oraz remoncie obiektów inżynieryjnych linii kolejowej nr 93, w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. Obiekty będące przedmiotem wniosku umiejscowione są w km 2,685 oraz 9,599 linii nr 93, na działkach o numerach: 3998/107, 3998/108, 3998/109, 3998/198 obr. Chrzanów, j. ewid. Chrzanów oraz na działce numer 1114/20 obr. Libiąż Mały j. ewid. Libiąż – Miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Sławomir Kozłowski, Kozłowski i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p., złożony 5 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku 99 w kompleksie wojskowym Kraków – Balice dla potrzeb wyodrębnionego archiwum 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, dz. 537/90 obr. 2, jedn. ewid. Balice, Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 15/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.98.2019) z 27 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) - złożonego 4 grudnia 2019 r., uzupełnionego 24 grudnia 2019 r., skorygowany pismem z 28 stycznia 2020 r. (data wpływu do MUW 04.02.2020 r.) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 14/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2020) z 24 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowejw ul. Ks. Józefa Meiera, na działce nr 269, obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Pana Janusza Morawskiego, którego reprezentuje Pani Małgorzata Rosół, Pracownia Architektury – złożony 9 stycznia 2020 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 lutego 2020 r. decyzji Nr 13/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.101.2019), dla inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrznokablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 99/1, 99/2, 101 obręb 54 j. ewid. Podgórze, Miasto Kraków, na wniosek złożony 19 grudnia 2019 r. przez inwestora tj. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do 1,242 oraz od km 2,192 do km 11,850 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Kraków), którego reprezentuje Pan Andrzej Szydło, złożony 10 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Sieniawa (od km 10,800 do km 11,040 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1 w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane na działce nr 3650/1 obr. 0007 Sieniawa, jedn. ewid. Raba Wyżna, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 27 stycznia 2020 r., uzupełniony 11 lutego 2020 r., skorygowany i uzupełniony 12 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 341/11, obr. Podłęże, j. ew. Niepołomice G. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., którego reprezentuje Pan Tomasz Nawieśniak i Pan Milos Vuckovic, złożony 14 stycznia 2020 r., uzupełniony 4 lutego 2020 r., skorygowany i uzupełniony 11 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon: Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, dz. nr 1875/5, obr. 0002 Barwałd Dolny, j. ew. Wadowice – obszar wiejski i dz. nr 1960/4, obr. 0008 Klecza Dolna, j. ew. Wadowice – obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 12 lutego 2020 r. decyzji Nr 11/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.92.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, na dz. nr 1960/4 obr. 0008 Klecza dolna, jedn. ewid. Wadowice – obszar wiejski, na wniosek złożony 20 listopada 2019 r. przez inwestora tj. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, które reprezentuje Pan Tomasz Nawieśniak. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2020 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 10/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.94.2019) z 11 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budową ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź, na działce nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Piotr Tumidajski – złożony 22 listopada 2019 r., uzupełnionego 8 stycznia 2020 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 8 Baza Lotnictwa Transportowego (ul. kpt. Medweckiego 10, 30-083 Balice), którego reprezentuje Maciej Wójtowicz, al. Sosnowa 3a, 30-224 Kraków, złożony 3 lutego 2020 r., uzupełniony 7 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Wykonanie dodatkowych drzwi w ramach zadania pn.: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w miejscowości Oświęcim, oś. rtm. Pileckiego 37, na działce nr 2576/13, obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim - miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 lutego 2020 r. decyzji Nr 9/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.86.2019), dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 29,834 do km 38,591, w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice, realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, na działkach o numerach: 3453/13, 3453/14, 1536/18, 4472 obr. Brzeszcze j. ewid. Brzeszcze – miasto oraz na działkach o numerach: 3344/19, 3344/10, 2964 obr. Jawiszowice j. ewid. Brzeszcze - obszar wiejski, na wniosek złożony 4 listopada 2019 r. przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Damian Sawko. (pobierz)

 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że 4 lutego 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020 r. br />
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 21 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2020

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Pana Janusza Morawskiego (ul. Korabnicka 9F, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pani Małgorzata Rosół, Pracownia Architektury, ul. Grzegórzecka 8/4, 31-530 Kraków, złożony9 stycznia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Józefa Meiera, na działce nr 269, obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Intercity S.A., którego reprezentuje Pan Adam Pochylski, złożony 4 grudnia 2019 r., uzupełniony 24 grudnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantowej wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze. (pobierz)

 • 28.01.2020 Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Jednostki samorządu terytorialnego z terenu Małopolski

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  W ramach modułu I zostały złożone dwie oferty nie spełniające wymogów formalnych. Oferenci na etapie dokonywania oceny ofert przez Małopolski Urząd Wojewódzki nie uzupełnili braków formalnych oraz zrezygnowali z ubiegania się o dotację. Oferty te nie zostały uwzględnione w załączonym zestawieniu. Powyższe oferty zostały złożone przez:
  - Gminę Limanowa;
  - Centrum Kultury i Rekreacji w Zielonkach.

  Ponadto Gmina Bobowa zrezygnowała z ubiegania się o dotację w ramach modułu I Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

 • Jednocześnie z uwagi na błąd w OBWIESZCZENIU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO – zawiadamiającego strony o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 8/L/2020 z 28 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym proszę o zdjęcie ze strony internetowej obwieszczenia przekazanego 28 stycznia 2019 r.. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 stycznia 2020 r. znak: WI-IV.746.1.88.2019 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 8/L/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. (znak WI-IV.746.1.88.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 943 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 94, obr. 19, j. ew. Nowa Huta, Kraków - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 8/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.88.2019) z 28 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 943 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 94, obr. 19, j. ew. Nowa Huta, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry - złożonego 8 listopada 2019 r., uzupełnionego 10 grudnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej. Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2020 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 lutego 2020 roku.

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 stycznia 2020 r. decyzji Nr 7/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.91.2019), dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 80 wraz z przyłączami cieplnymi 2 x DN 40 do budynków przy ul. Dworzec 5 i ul. Dworzec 6 w Krakowie, na dz. 288, 1/45 obr. 52 j. ewid. Podgórze, na wniosek złożony 14 listopada 2019 r. przez inwestora tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków), które reprezentuje Pan Jerzy Króll. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski, złożony 22 listopada 2019 r., uzupełniony 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynków rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, budowa ciągów pieszo-jezdnych i placów manewrowych na terenie Kompleksu Wojskowego Niedźwiedź, na działce nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 stycznia 2020 r. decyzji Nr 6/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.82.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działkach o numerach: 1996/2, 1996/3, 1996/6, 1996/7, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1995/4, 1995/6 obr. Kłaj, j. ewid. Kłaj, na wniosek złożony 10 października 2019 r. przez inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Jacek Skrzyniarz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 5 grudnia 2019 r., uzupełniony 7 stycznia 2020 r., przez inwestora tj. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., (32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1), w którego imieniu występuje Pan Wojciech Duliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. w zakresie: budowy budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw, wiatą śmietnikową, kontenerowym agregatem prądotwórczym, wewnętrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną, na dz. nr 537/89, 537/91 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Mateusz Worwa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch linii kablowych 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 99/1, 99/2, 101 obręb 54 Podgórze, gmina Miasto Kraków. (pobierz)

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Tomasza Powęskiego, Wojewoda Małopolski w dniu 10 stycznia 2020 r. wydał decyzję znak: WS-II.7570.8.23.2019.BS zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 85/1, obr. 0002 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: „Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim – Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zatorprzekładka Przeciszów – opracowanie dokumentacji projektowej”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 5/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.93.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Pyzówka (od km 15,000 do km 15,215 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) wraz z rozbiórką i budową przepustu (w km 15,198 wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” na działce nr 5402, obręb Lasek, jedn. ewid. Nowy Targ oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel – złożony 20 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 20 listopada 2019 r., uzupełniony 18 grudnia 2019 r., przez inwestora tj. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, w którego imieniu występuje Pan Tomasz Nawieśniak, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kleczy Dolnej w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice rejon Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny” w obrębie terenów zamkniętych PKP, na dz. nr 1960/4 obr. 0008 Klecza dolna, jedn. ewid. Wadowice – obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 4/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.90.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Zagórnickiej w Inwałdzie – skrzyżowanie z torami linii nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna w km 28+138,5 (teren zamknięty), na działce nr 3467/4 obr. Inwałd, jedn. ewid. Andrychów – obszar wiejski - na wniosek złożony przez inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie (ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów), reprezentowany przez: Pana Jana Bliźniaka i Panią Agnieszkę Curzydło – złożony 8 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 3/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.95.2019) z 8 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy al. 29 Listopada na dz. nr 236/1, obr. 43, j. ew. Krowodrza w Krakowie – w rejonie torów kolejowych linii nr 8 Warszawa – Kraków (teren zamknięty) - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Cisowski - złożonego 25 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.85.2019) z 7 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 2 w stacji Nowy Targ (od km 22,525 do km 22,880 wg kilometrażu projektowanego toru nr 1) wraz z rozbudową kładki, tj. budową szybów windowych, rozbiórką i budową biegu schodowego oraz rozbiórką i budową kanalizacji deszczowej w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na działce nr 10240/11 obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel – złożony 30 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 7 stycznia 2020 r. decyzji Nr 2/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.79.2019), dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15kV na dz. nr 1544/3, obr. 0012 Stawy Monowskie, j. ewid. Oświęcim – obszar wiejski oraz dz. nr 693/1, obr. 0003 Przeciszów, na wniosek złożony 30 września 2019 r. przez inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Szymon Józefowski. (pobierz)

 • W związku ze zbliżającym się etapem składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w generatorze ofert udostępniło możliwość wypełnienia sprawozdania końcowego za rok 2019 oraz sprawozdania z trwałości realizacji zadania.

  W celu prawidłowego wypełnienia sprawozdań należy zalogować się na stronę https://das.mpips.gov.pl/

  Małopolski Urząd Wojewódzki potrzebuje w celu rozliczenia dotacji dodatkowych informacji nie zawartych w ww. sprawozdaniu dostępnym na stronie https://das.mpips.gov.pl/ . W związku z tym opublikowano sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej o nazwie „Senior + M1 Rozliczenie 2019” oraz „Senior + M2 Rozliczenie 2019”. Wojewoda Małopolski ogłasza wzór ww. sprawozdań:
  Sprawozdania Senior+ Moduł I (pobierz)
  Sprawozdania Senior+ Moduł II (pobierz)

  Jednostki samorządu terytorialnego zostały zawiadomione o ww. sposobie składania sprawozdania pismem znak WP-III.9421.3.28.2019.

  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 207

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak sprawy: WS-II.7570.8.22.2019.RG, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości: Gmina Trzebinia, obręb 0014 Trzebionka: dz. ewid. nr 1200/4 (KW nr KR1C/00077917/3) (pobierz)

 • Kasa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 303) w dniu 24 grudnia 2019 r. będzie czynna w godzinach od 9.00-11.00, natomiast w ostatnim dniu roku tj. 31 grudnia 2019 r. będzie nieczynna.

 • Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Adama Rachwała, Wojewoda Małopolski w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał decyzję znak:

  • WS-II.7570.8.20.2019.WJ zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 935/22, obr. Grojec, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie;
  • WS-II.7570.8.21.2019.AP zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 344/18, obr. Zaborze, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie;
  w celu wykonania pomiarów na istniejącym gazociągu w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów - Komorowice – Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 16 grudnia 2019 r. decyzji Nr 72/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.83.2019), dla inwestycji pn.: Budowa zewnętrznej centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przy budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (działka nr 184/11 obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza), na wniosek złożony 11 października 2019 r. przez inwestora tj. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Piotr Tumidajski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek złożony 4 listopada 2019 r., uzupełniony 3 grudnia 2019 r., przez inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Damian Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 29,834 do km 38,591, w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””, na działkach o numerach: 3453/13, 3453/14, 1536/18, 4472 obr. Brzeszcze j. ewid. Brzeszcze – miasto oraz na działkach o numerach: 3344/19, 3344/10, 2964 obr. Jawiszowice j. ewid. Brzeszcze - obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pan Romuald Mądry, złożony 8 listopada 2019 r., uzupełniony 10 grudnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 943 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 94, obr. 19, j. ew. Nowa Huta, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pan Damian Sawko, złożony 5 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do 1,242 oraz od km 2,192 do km 11,850 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POliŚ 5.1-12. Inwestycja realizowana będzie na działkach:
  -- gmina Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto:
  -obr. 0014 Trzebionka, dz. nr: 1897/5, 1568/1, 1582/1, 1570/1, 1581;
  -obr. 0015 Wodna, dz. nr: 652;
  -- gmina Chrzanów, j. ew. Chrzanów - obszar wiejski:
  -obr. 0002 Luszowice, dz. nr: 3028/3
  -- gmina Chrzanów, j. ew. Chrzanów - miasto:
  -obr. 0001 Chrzanów, dz. nr: 3998/109, 3998/108, 3998/107, 3998/198, 3998/179,
  3998/112, 4344, 4338, 1114/2
  -- gmina Libiąż, j. ew. Libiąż – miasto:
  -obr. 0001 Libiąż Mały, dz. nr: 1114/20, 1114/11, 1114/12, 944/8.
  (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Kraków), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków, złożony 20 listopada 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 na przystanku osobowym Pyzówka (od km 15,000 do km 15,215 – wg kilometracji projektowanego toru nr 1) wraz z rozbiórką i budową przepustu (w km 15,198 wg kilometracji projektowanego toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” na działce nr 5402, obręb Lasek, jedn. ewid. Nowy Targ. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 85/1 o pow. 0,2419 ha (KW nr KR1E/00067079/5), obr. 2 jedn. ewid. Zator - miasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu przeprowadzenia prac geologicznych, w tym wykonania odwiertów w ramach zadania: Przebudowa odcinka gazociągu relacji Oświęcim-Zelczyna DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 540 m, odcinek: przekładka Zator-przekładka Przeciszów-opracowanie dokumentacji projektowej. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 10 października 2019 r., uzupełniony 6 listopada oraz 6 grudnia 2019 r., przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Jacek Skrzyniarz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działkach o numerach: 1996/2, 1996/3, 1996/6, 1996/7, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1995/4, 1995/6 obr. Kłaj, j. ewid. Kłaj. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że na wniosek strony, została wydana decyzja nr 2/U/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.45.2019) z 10 grudnia 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elewacji Hali Zachodniej, przebudowa przesuwnicy kolejowej łączącej hale Wschodnią i Zachodnią, budowa drogi pożarowej oraz zewnętrznej sieci hydrantową wraz z instalacją nadziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, stanowiących roboty wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach terenów zamkniętych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa Hali Wschodniej i Zachodniej w zakresie przebudowy kanałów naprawczych, wnętrza hal i pomieszczeń oraz wymiana okien i świetlików dachowych na stacji Kraków Prokocim” realizowana w całości na terenie zamkniętym, dz. nr 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191/2, 193, 194/2, 195/2, 202/2, obr. 54, j. ew. Podgórze, wszczętego na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A. (Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje Pan Adam Pochylski, złożony 28 czerwca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 grudnia 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IV.746.1.97.2019 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu nr 2 z wyposażeniem i dojściami, przebudowa peronu nr 1 wraz z wyposażeniem i dojściami, przebudowa peronu nr 1 wraz z wyposażeniem i dojściem oraz budowa kładki nad torami na stacji kolejowej Zastów w km od 307,370 do 307,952 linii kolejowej nr 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, mających na celu rewitalizację wybranych obiektów obsługi pasażerskiej na docinku Tunel – Raciborowice linii nr 8, w ramach projektu: „Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II”” na dz. nr 311 obr. Zastów i 347/7 obr. Maciejowice, j. ewid. Kocmyrzów-Luborzyca, w związku z wnioskiem inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez Pana Andrzeja Łodzianę, złożonym 29 listopada 2019 r. (pobierz)

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022

  Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022.

  Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa małopolskiego w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz systematyczne wzmacnianie współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym.

  Wieloletni program współpracy będzie istotnym narzędziem kształtowania długofalowej, partnerskiej współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiającym aktywne zaangażowanie tych instytucji w realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, a także ułatwiającym wpływ sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim. Przyjęty dokument będzie miał również znaczący wpływ na wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, można składać osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu, a także przesłać pocztą lub e-mailem na adres:

  Wydział Organizacji i Kontroli
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków
  e-mail: ngo@malopolska.uw.gov.pl

  Ostateczny termin na wyrażenie opinii upływa 18 grudnia 2019 roku
  (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Projekt Zarządzenia Wojewody Małopolskiego - Wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Załącznik do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego - Wieloletni Program współpracy na lata 2020-2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołania do Ministra Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 5/2019 z 23 października 2019 r. znak: WI-IV.747.2.2.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony“ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT), na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków. Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Rozwoju. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 71/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.80.2019) z 2 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza – Elektrorafinacja – Trzebinia i Siersza – Trzebinia, dz. nr 1369/26 i 1465/4, obr. Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Zielonka - złożonego 1 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 70/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.84.2019) z 2 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolei, w miejscowości Limanowa, ul. Tarnowska, dz. nr 139, obr. 3 - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje: Pan Henryk Jędrzejek - złożony 25 października 2019 r. (pobierz)

 • 02.12.2019
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/451

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  - wzór programu inwestycji budowlanej i wzór programu inwestycji dla zakupów inwestycyjnych

  - wzór harmonogramu rzeczowego inwestycji i wzór harmonogramu finansowego inwestycji

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594

  Ogłoszenie

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, którego reprezentuje Pan Maciej Cisowski, złożony 25 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy al. 29 Listopada na dz. nr 236/1, obr. 43, j. ew. Krowodrza w Krakowie – w rejonie torów kolejowych linii nr 8 Warszawa – Kraków (teren zamknięty). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęta jest nieruchomość oznaczona działką ewid. nr 1200/4, obr. 0014 Trzebionka, jedn. ewid. Trzebinia (KW nr KR1C/00077917/3) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 1/Z/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.69.2019) z 27 listopada 2019 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 529/1 obr. 42, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: INWEST DOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (ul. Macieja Słomczyńskiego 19/69, 31-234 Kraków), reprezentowany przez: Pana Zbigniewa Kęska – złożony 13 sierpnia 2019 r., uzupełniony 20 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod linię kolejową na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 5/2019 z 23 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony“ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 69/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.78.2019) z 26 listopada 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia celem zasilenia urządzeń medycznych w budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski – złożony 18 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 listopada 2019 r. decyzji Nr 68/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.76.2019), dla inwestycji pn.: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamłynie w Krakowie na dz. nr 547/25 i 547/20 obr. 100 j. ewid. Podgórze w Krakowie, na wniosek złożony 12 września 2019 r. przez inwestora tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pani Beata Kaczor. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej:
  - działką ewid. nr 344/18 (KW nr KR1E/00015322/5), obr. Zaborze, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie,
  - działką ewid. nr 935/22 (KW nr KR1E/00017761/8), obr. Grojec, jedn. ewid. Oświęcim, powiat oświęcimski, woj. małopolskie,
  w celu wykonania pomiarów na istniejącym gazociągu w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski wydał decyzję w dniu 20 listopada 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.19.2019.SA o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: Gmina Trzebinia, obręb Wodna: dz. nr 540/12 (nr KW: KR1C/00034935/2). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie (ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów), którego reprezentuje Pan Jan Bliźniak, złożony 8 listopada 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Zagórnickiej w Inwałdzie – skrzyżowanie z torami kolejowymi linii Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Białą Główny w km 28+138,5 (teren zamkniety), na działce nr 3467/4 obr. Inwałd, jedn. ewid. Andrychów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Kraków), którego reprezentuje Pan Damian Sawko i Pani Krystyna Obajtek-Sajdel, złożony 30 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 2 w stacji Nowy Targ (od km 22,525 do km 22,880 wg kilometrażu projektowanego toru nr 1) wraz z rozbudową kładki, tj. budową szybów windowych, rozbiórką i budową biegu schodowego oraz rozbiórką i budową kanalizacji deszczowej w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, na działce nr 10240/11 obr. 0001 Nowy Targ, jedn. ewid. Nowy Targ, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, którego reprezentuje Pan Henryk Jędrzejek, złożony 25 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w terenie zamkniętym kolei, w miejscowości Limanowa, ul. Tarnowska, dz. nr 139, obr. 3. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski wydał decyzje w dniu 22 października 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.17.2019.KB oraz w dniu 5 listopada 2019 r. znak sprawy: WS-II.7570.8.18.2019.KM o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: Gmina Bukowno, obręb Stare Bukowno: dz. nr 2262/2 (brak KW), dz. nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3); Gmina Trzebinia, obręb Siersza: dz. nr 67/3 (AWZ 263/76), dz. nr 876 (brak KW); Gmina Trzebinia, obręb Trzebionka: dz. nr 1176/4 i nr 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6); Gmina Trzebinia, obręb Wodna: dz. nr 192/1 (brak KW), dz. nr 523/3 (nr KW: KR1C/00024338/4). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 5 listopada 2019 r. postanowienia o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 63/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.67.2019) z 8 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa kablowej linii 110 kV relacji Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działce nr 547/25 obręb 100 Podgórze, gmina Miasto Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski, złożony 18 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia celem zasilenia urządzeń medycznych w budynku nr 45 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie, na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 31 października 2019 r. o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych), z 8 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 31 października 2019 r. o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 59/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.62.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 26/2 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych), z 8 października 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski w dniu 24 października 2019 r. wydał decyzję znak WS-II.7570.8.16.2019.JB zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej dz. ewid. nr 493, obr. Bielany jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice – Oświęcim, na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 11 października 2019 r. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji znak DLI-VII.4618.8.2018.KW utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 10 października 2018 r. znak WS-II.7570.2.6.2015.JB orzekającą o ustaleniu i wypłacie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 251/2 o pow. 0,0357 ha, położonej w obr. 6 Libusza, jedn. ewid. Biecz, powiat gorlicki, woj. małopolskie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 65/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.77.2019) z 22 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV SE Gorzków – SE Carbon, dz. nr 301, obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje: Pani Paulina Lemańczyk i Pani Elżbieta Milewicz - złożony 18 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 25.09.2019 r. decyzji Nr 107/B/2019 znak: WI-XI.7840.14.10.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosiańskim /Łosie/ w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75. Zakres zamierzenia budowlanego: - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego w km 88+866 DK 75; - budowa nowego obiektu mostowego w km 88+866 DK 75 wraz z przebudową drogi krajowej nr 75 w km 88+847 – 88+893 oraz umocnieniem obustronnym brzegów potoku Łosiańskiego /Łosie/ opaską brzegową w postaci narzutu kamiennego na lewym brzegu w km 0+001 i na prawym brzegu w km 0+004 – 0+027; - budowa kanału technologicznego zlokalizowanego po lewej stronie drogi krajowej nr 75 w ramach przebudowy drogi w km 88+847 - 88+893; - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1522K w km 88+880,30 DK 75 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1522K w km 0+000 - 0+020; - budowa i rozbiórka drogi tymczasowej w km 88+813 – 88+916 względem drogi krajowej nr 75 wraz z mostem tymczasowym. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 10.09.2019 r. decyzji Nr 98/B/2019 znak: WI-XI.7840.14.11.2019.EJ o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia (budowa odc. G1-G2 sieci gazowej) na dz. ewid. nr 117, 121, 123, obręb Nowa Wieś i nr 450/2, obręb Łabowa dla zadania: Rozbiórka i budowa mostu na potoku Kotowskim w miejscowości Nowa Wieś i Łabowa w km 84+573 DK nr 75 wraz z przebudową dojazdów, budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budową i rozbiórką objazdu tymczasowego (Zaprojektowanie i budowa mostu na potoku Kotowski w miejscowości Nowa Wieś w km 84+573 DK nr 75). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 64/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2019) z 17 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim - na wniosek złożony przez inwestora: Miasto Oświęcim (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim), którego reprezentuje: Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim - złożony 22 sierpnia 2019 r., uzupełniony 10 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Znak sprawy: WS-II.7570.8.1.2019.RG. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 21 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 19 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 2 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 19 projektów na łączną kwotę 239 488 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019;
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne.


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

  Gmina Trzebinia, obręb Siersza: nr 67/3 (AWZ 263/76), nr 876 (brak KW);
  Gmina Trzebinia, obr. Trzebionka: nr 1176/4, 1253/15 (nr KW: KR1C/00088488/6);
  Gmina Trzebinia, obr. Wodna: nr 192/1 (brak KW), 523/3 (nr KW: KR1C/00024338/4)

  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 261, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 265. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 8 października 2019 r. znak: WI-IV.746.1.71.2019 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów, prowadzonego na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Maciej Zielonka (SPIE Elbud Gdańsk S.A, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk), złożony 1 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Modernizacja dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Siersza – Elektrorafinacja – Trzebinia i Siersza – Trzebinia, dz. nr 1369/26 i 1465/4, obr. Trzebinia, j. ew. Trzebinia – miasto. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 62/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.53.2019) z 7 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 58/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.61.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 243/32 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych) – złożony 22 lipca 2019 r., uzupełniony 4 września 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 57/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.56.2019) z 3 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej SN 15 kV na działce nr 3998/198 obr. Chrzanów, jedn. ewid. Chrzanów M., w ramach realizacji zadania: Powiązanie ciągu 15 kV PZ Matylda (docelowo RS Matylda) – Balin z ciągiem RS Stella – Trzebińska 5 wraz z przebudową odgałęzienia do stacji Północ 13 w celu zmniejszenia awaryjności ciągów, na terenie Miasta Chrzanów przy ul. Żmudnej – inwestycja liniowa - na wniosek złożony przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Małobądzką 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Artur Cywiński, P.P. Omega-Projekt, A. Cywiński, K. Baron Sp. j. (ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy) – złożonego 15 lipca 2019 r., uzupełniony 12 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 55/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2019) z 1 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa przejścia dla pieszych (wraz z przyłączem energetycznym, oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, systemem odprowadzania wód deszczowych, dojściami, klatkami schodowymi, szybami windowymi i monitoringiem) zlokalizowanego pod torami linii 133 w km 50,918 z ulicy na Skarpie do ul. Akacjowej w Rudawie na działce nr 340/1 obr. Rudawa, jedn. ewid. Zabierzów, w ramach zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują Pan Mateusz Wanat i Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożonego 13 czerwca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Inwestycją objęte są poniższe nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno: nr 2262/2 (brak KW), nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 54/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2019) z 30 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, dz. nr 312/25, obr. 1 Miechów, j. ew. Miechów miasto, na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin), którego reprezentuje: Pan Maciej Dzik - złożony 27 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku PERN S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Małopolski w dniu 26 września 2019 r. wydał decyzje znak sprawy: WSII. 7570.8.1.2019.RG, WS-II.7570.8.2.2019.RG, WS-II.7570.8.3.2019.RG, WS-II.7570.8.4.2019.RG, WS-II.7570.8.5.2019.RG, WS-II.7570.8.6.2019.RG, WS-II.7570.8.7.2019.RG, WS-II.7570.8.8.2019.RG, WS-II.7570.8.9.2019.RG, WS-II.7570.8.10.2019.RG, WS-II.7570.8.11.2019.RG, WSII. 7570.8.12.2019.RG, WS-II.7570.8.13.2019.KB, WS-II.7570.8.14.2019.KB, WS-II.7570.8.15.2019.KB o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionych nieruchomości: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pani Paulina Lemańczyk i Pani Elżbieta Milewicz (ELTEL Network Energetyka S.A., Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn), złożony 18 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii napowietrznej 110 kV SE Gorzków – SE Carbon, dz. nr 301, obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 493 o pow. 0,5500 ha (KW nr KR2E/00010965/6), obr. Bielany jedn. ewid. Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, o średnicy DN500 relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 53/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.68.2019) z 25 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia w m. Przysieka, gmina Kozłów, działka nr 356, obr. ew. Przysieka - na wniosek złożony przez inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko Kamienna (Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-100 Skarżysko Kamienna), którego reprezentuje: Pani Agata Woźniak - złożony 12 sierpnia 2019 r., (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 52/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.54.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa istniejącej sieci gazowej SN DN350 stal na sieć gazową DN400 PE100 RC SDR17 (17,6), L=44,42 m, odcinek P2-P3, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków w km 314,583 oraz linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże w km 9,450 w Krakowie, dz. 240 obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza - na wniosek złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie / Oddział Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Grosicki – złożonego 11 lipca 2019 r., uzupełnionego 23 lipca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 51/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.52.2019) z 23 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa i remont budynku nr 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części oraz przebudową i remontem związanej z obiektem infrastruktury technicznej i drogowej w Oświęcimiu na działkach nr 2576/14 i 2576/13 obr. Brzezinka, jedn. ewid. Oświęcim – miasto - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Maciej Wójtowicz, z 4 lipca 2019 r., uzupełnionego 5 sierpnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Mateusz Pająk, złożony 21 sierpnia 2019 r., uzupełniony 16 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej w K 6007 Kraków – Balice, dz. nr 537/90, 537/51, obr. 2 Balice, j. ew. Zabierzów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Miasto Oświęcim (ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim), którego reprezentuje Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim, złożony 22 sierpnia 2019 r., uzupełniony 10 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 48/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.59.2019) z 16 września 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Skawina (Rynek 1, 32-050 Skawina), którego reprezentuje Pan Bartosz Marszałek, GPDT Sp. z o.o. (ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków), dla inwestycji pn.: Przebudowa przejazdu drogowo-kolejowego przez linię kolejową nr 97 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w km 5,507 w miejscowości Radziszów, Gmina Skawina w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1939K - ul. Zawodzie oraz przebudowy drogi gminnej nr 601108K - ul. Lenieckiej w ramach budowy ciągu pieszo - rowerowego, przebudowy / remontu jezdni, przebudowy/remontu poboczy, przebudowy/remontu zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów, przebudowy/remontu/budowy urządzeń odwadniających drogę, przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, wycinki drzew kolidujących z inwestycją na działce nr 24/9 obr. Radziszów, jedn. ewid. Skawina - obszar wiejski, w ramach zadania pn.: Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym w zakresie: Budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o II otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019”.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj