Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 19 kwietnia 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.54.2019.EJ), na wniosek złożony 19.04.2019 r., uzupełniony 13 maja 2019 r. na wezwanie z 26.04.2019 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Macieja Hujara (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-100/17 z 31.07.2017 r.), w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowej nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna realizowane w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 20 maja 2019 r. decyzji Nr 2/BK/2019 znak: WI-XI.7840.1.50.2019.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 12+290 do km 14+175 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Jagielnia w km 13+971 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 22 marca 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.44.2019.PZ), na wniosek złożony 22.03.2019 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-89/17 z 29.06.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 16+100 do km 21+536 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Zachodnia w km 17+680 linii kolejowej nr 94 i przebudową stacji Podbory Skawińskie w km 19+420 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, podjęto zawieszone postępowanie administracyjne, postanowieniem Nr 9/P/2019 znak: WI-XI.7840.1.34.2019.PZ z 15 maja 2019 r., w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 2+720 do km 4+750 wraz z przebudową stacji Kraków Bonarka w km 3+128 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków), reprezentowanego przez Pana Mariusza Gajewskiego, ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy – uzupełniony 23 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali garażowo-warsztatowo-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1/16, 1/42 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje: Pan Jacek Skrzyniarz - złożony 26 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną, na dz. nr 158, obr. 0012 Śródmieście, przy ul. Podgórskiej w Krakowie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2019 z 24 kwietnia 2019 r. znak: WI-IV.747.2.7.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km ok. 16+100 do km ok. 21+536 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Zachodnia w km ok. 17+680 linii kolejowej nr94 i przebudową stacji Podbory Skawińskie w km 19+420 linii kolejowej nr 94, oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 24/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.13.2019) z 13 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce 122/1, obręb 0014 Wielkie Drogi, gm. Skawina - na wniosek inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina), którego reprezentuje: Przemysław Kluba - złożony 26 lutego 2019 r., uzupełniony 8 kwietnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków), reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Marca i Pana Marcina Szewczyka – uzupełniony 18 kwietnia oraz 30 kwietnia 2019 r., w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa wiaty garażowej na potrzeby maszyn bazy elektroenergetycznej na dz. nr 306 obr. 104 j. ewid. Podgórze. (pobierz)

 • 09.05.2019r.
  W dniu 9 maja r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019.
  Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/432
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-dodatkowego-naboru-ofert-edycja-2019
  Dofinansowanie we wnioskowanej wysokości zostało przyznane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, których oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 19 maja 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 23/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.16.2019) z 9 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu ul. Głębokiej w Tarnowie do przepustu pod torami kolejowymi linii nr 91 Kraków - Medyka, na dz. nr 1 obr. 257 i nr 54 obr. 268, jedn, ewid. Miasto Tarnów - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Stefan Piotrowski, Urząd Miasta Tarnowa – złożony 11 marca 2019 r., uzupełniony 3 kwietnia 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 maja 2019 r. została wydana decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km ok. 4+750 do km ok. 12+290 wraz z budową przystanku osobowego Kraków Opatkowice w km ok. 9+750 linii kolejowej nr 94 i przebudową przystanku osobowego Kraków Sidzina w km ok. 11+591 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Pana Mateusza Wanata oraz Pana Damiana Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 11 lutego 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 8 maja 2019 r. decyzji Nr 2/Z/2019 znak: WI-XI.7840.1.47.2019.BS o zmianie ostatecznej decyzji nr 1/BK/2018 z dnia 16.04.2018 r., znak: WI-XI.7840.1.43.2018.KS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT), w zakresie • zmiany wymiarów miejsc parkingowych budowanego parkingu „Park & Ride”. Projektowane wymiary pojedynczego miejsca parkingowego wynoszą: - dla osób niepełnosprawnych 3,90m x 5,40m - pozostałe 2,50m x min. 5,00m • zmiany szerokości chodników zlokalizowanych przy miejscach postojowych, nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z szerokości 2,00m do szerokości 1,60m • zmiany lokalizacji trzech studzienek ściekowych wraz ze zmianą długości przykanalików • zmiany przebiegu trasy linii kablowych średniego oraz niskiego napięcia • zmiany lokalizacji siedmiu słupów elektroenergetycznych oświetleniowych na działkach nr 1144, 342/1 obręb 67, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 22/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.7.2019) z 7 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu budowlanego - zespołu obiektów radiokomunikacyjnych ("ORD") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 8, na działkach: nr 2366, obręb Kępie, jednostka ewidencyjna Kozłów i nr 288/45, obręb Uniejów Rędziny, jednostka ewidencyjna Charsznica - na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje: Pan Romuald Mądry i Pan Damian Sawko - złożony 8 lutego 2019 r., uzupełniony 13 marca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-89/17 z 29.06.2017 r.) złożonego 15.02.2019 r., postanowieniem nr 3/Z/2019 znak: WI-XI.7840.1.34.2019.PZ z 26 kwietnia 2019 r. na żądanie strony zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 2+720 do km 4+750 wraz z przebudową stacji Kraków Bonarka w km 3+128 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 21/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.6.2019) z 7 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji Wolbrom na działce nr 4642/63 obr. Wolbrom, jedn. ewid. Wolbrom M. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 5 lutego 2019 r., uzupełniony 22 marca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 kwietnia 2019 r. decyzji 20/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.11.2019), dla inwestycji pn.: Budowa wagi statycznej kolejowo-samochodowej na torze nr 2, budowa kontenera do obsługi wagi wraz z infrastrukturą techniczną, w tym instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej; oraz utwardzeniem fragmentów torów dojazdowych do wagi/rampy, na działkach nr 314/5, 314/10, obr. 0016 Ratajów, j. ewid. Słomniki, na wniosek złożony 12 lutego 2019 r. przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Jarosław Szaturski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP ENERGETYKA S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Bartłomiej Kozaczka (ul. Sabały 52, 43-382 Bielsko – Biała), złożony 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, budowa słupa SN-15kV, budowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa sieci kablowej nN-0,4kV oraz dwóch złączy kablowopomiarowych na dz. nr 236/30, obr. 47, j. ew. Podgórze, Kraków . (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 19/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2019) z 26 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Chrząstowice Olkuskie w km od 30,286 do 30,517 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.””, na działkach ewidencyjnych 32/4 i 88/3, obręb Gołaczewy, jedn. ewid. Wolbrom-G. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Romuald Mądry (adres do korespondencji: Bartłomiej Sarlej PUS SARLEJ, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź), złożony 25 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu budowlanego – zespołu obiektów radiokomunikacyjnych („ORD”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na działkach nr 139 obr. 0001 Andrzejówka oraz nr 751 obr. 0010 Żegiestów, jedn. ewid. Muszyna – wieś. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 2/2019 z 2 kwietnia 2019 r. znak: WI-IV.747.2.6.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim od km ok. 12,290 do km ok. 14,175 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Jagielnia w km ok. 13,971 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim. Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego zostało przesłane w celu rozpatrzenia do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 18/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.8.2019) z 17 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Jeżówka w km od 17,183 do 17,411 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.””, na działce ewidencyjnej 751/46, obręb Jeżówka, jedn. ewid. Wolbrom-G. - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polskie Koleje Państwowe S.A. (al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa), którego reprezentuje: Pani Katarzyna Łakoma-Polek - złożony 29 marca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa budynku dworca kolejowego w Sterkowcu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynków istniejącego dworca - na działce nr 323, obręb Sterkowiec, jedn. ewid. Brzesko – obszar wiejski (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 17/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.14.2019) z 16 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia celem zasilania aparatury medycznej w budynku nr 4 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (działka nr 184/11 obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza) - na wniosek złożony przez inwestora: 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje: Pan Piotr Tumidajski - złożony 27 lutego 2019 r., uzupełniony 8 marca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 kwietnia 2019 r. decyzji 15/L/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2019), dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przebudowa i budowa linii kablowych oraz przebudowa i budowa instalacji kanalizacji ogólnospławnej w celu rozwiązania kolizji z osiedlową siecią cieplną na działkach nr 77/3 i 77/4 przy ul. Lucjana Rydla / Zaczarowane Koło / Głowackiego, obr. 3, j. ewid. Krowodrza w Krakowie, na wniosek złożony 24 stycznia 2019 r. przez inwestora: GALINVEST GŁOWACKIEGO Sp. z o.o. (30-324 Kraków, ul. Szwedzka 25/2), działającego przez pełnomocnika: Pana Łukasza Pilcha. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gminy Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Stefan Piotrowski, Urząd Miasta Tarnowa, złożony 11 marca 2019 r., uzupełniony 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rejonu ul. Głębokiej w Tarnowie do przepustu pod torami kolejowymi linii nr 91 Kraków - Medyka, na dz. nr 1 obr. 257 i nr 54 obr. 268, jedn, ewid. Miasto Tarnów. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 26 marca 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.47.2019.BS), na wniosek złożony 26.03.2019 r. przez inwestora: Gmina Miejska Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka (pełnomocnictwo nr 139/2016 z 12 sierpnia 2016 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 1/BK/2018 z 16 kwietnia 2018 r., znak: WI-XI.7840.1.43.2018 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2019 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 5 lutego 2019 r., uzupełniony 22 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji Wolbrom na działce nr 4642/63 obr. Wolbrom, jedn. ewid. Wolbrom M. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 13/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2019) z 2 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Olesno, na działce ewidencyjnej nr 474/3, obręb Olesno - na wniosek złożony przez inwestora: Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleśnie (ul. Władysława Jagiełły 1, 33-210 Olesno), którego reprezentuje Pan Ryszard Kolano, Kierownik GZGK w Oleśnie – złożony 14 stycznia 2019 r., uzupełniony 18 lutego 2019 r. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Piotr Tumidajski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia celem zasilania aparatury medycznej w budynku nr 4 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie (działka nr 184/11 obręb 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza) (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Chrząstowice Olkuskie w km od 30,286 do 30,517 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”” na działkach ewidencyjnych 32/4 i 88/3, obręb Gołaczewy, jedn. ewid. Wolbrom-G. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Bożena Matałyga oraz Pan Damian Sawko (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 11 lutego 2019 r., uzupełniony 7 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 na przystanku kolejowym Jeżówka w km od 17,183 do 17,411 linii kolejowej nr 62 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Charsznica – Wolbrom – Jaroszowiec Olkuski w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”” na działce ewidencyjnej 751/46, obręb Jeżówka, jedn. ewid. Wolbrom-G. (pobierz)

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj