Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 73/B/2019 z 18.07.2019 r., znak: WI-XI.7840.5.3.2019.JF na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Nowy Wiśnicz, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, działającego przez pełnomocnika: Pana Jerzego Radlińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy wodociągowych na działce nr 35 stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej nr 965, ul. Kazimierza Wielkiego w Nowym Wiśniczu, gmina Nowy Wiśnicz na działce nr 35, obręb 0001 Nowy Wiśnicz – Miasto, jednostka ewidencyjna 120106_4 Nowy Wiśnicz, gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, województwo małopolskie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 31/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.28.2019) z 18 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa linii SN (budowa słupa nr: 45A) wraz z wymianą przewodów linii napowietrznej SN w miejscowości Wielkie Drogi dla zadania „Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic, linia kolejowa nr 94”, dz. ewid. nr 122/1 obręb 14 Wielkie Drogi - na wniosek złożony przez inwestora: PKP ENERGETYKA S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Bartłomiej Kozaczka - złożony 29 maja 2019 r., uzupełniony 13 czerwca 2019 r., skorygowany 21 czerwca 2019 r. (pobierz)

 • „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019”.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 2/WZ2019 (znak sprawy: WI-IV.746.2.2.2019) z 17 lipca 2019 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali garażowo-warsztatowo-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 1/16 obr. 15 i nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. (ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków), reprezentowanego przez Pana Mariusza Gajewskiego – złożony 14 marca 2019 r., uzupełniony 23 kwietnia i 21 czerwca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Marcin Fijoł, złożony 11 czerwca 2019 r., uzupełniony 12 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 800mm w obszarze kolejowym działki nr 288, obr. 52, j. ew. Podgórze w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Krzysztof Filipak (ul. Dalsza 20, 33-113 Zbylitowska Góra), złożony 12 czerwca 2019 r., uzupełniony 4 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci napowietrzno-kablowej średniego napięcia na dz. nr 1/14 oraz 1/15, obr. 0015, jedn. ewid. Podgórze w terenie zamkniętym PKP w km 12,104 – 12,416 LK 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów, w związku z przyłączeniem do sieci energetycznej szafy REOR1-złącze ZKP1 w km 2,835 oraz szafy REOR2-złącze ZKP2 w km 3,115 w ramach remontu LK 91 Kraków Gł. Os. – Medyka, w ramach zadania pn. „Budowa nowej stacji transformatorowej ST Powstańców Wielkopolskich, linia kolejowa 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działają: Pan Wojciech Zachwieja oraz Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Rozbiórka i budowa przepustu w km 17,819 (17,832 wg PFU); rozbiórka i budowa przepustu w km 17,931 (17,943 wg PFU); rozbudowa przepustu w km 20,888 (20,901 wg PFU) wykonywane w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działkach: nr 5403, obręb: 0010 Lasek, jedn. ewidencyjna: Nowy Targ; nr 423, obręb: 0001 Nowy Targ, jedn. ewidencyjna: Nowy Targ. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 lipca 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IV.746.1.4.2019 o zwrocie podania, z 6 czerwca 2019 r., złożonego przez: GALINVEST GŁOWACKIEGO Sp. z o.o. (30-324 Kraków, ul. Szwedzka 25/2), którego reprezentuje: Pan Łukasz Pilch, w sprawie wydania zaświadczenia o ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego nr 15/L/2019 z 15 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej oraz przebudowa i budowa linii kablowych oraz przebudowa i budowa instalacji kanalizacji ogólnospławnej w celu rozwiązania kolizji z osiedlową siecią cieplną na działkach nr 77/3 i 77/4 przy ul. Lucjana Rydla / Zaczarowane Koło / Głowackiego, obr. 3, j. ewid. Krowodrza w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 lipca 2019 r. wydał postanowienie znak: WI-IV.746.1.41.2019 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na dz. nr 46/2, obr. ewid. 0207, j. ewid. Miasto Tarnów, w związku z wnioskiem inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, złożony 27 czerwca 2019 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Krzysztof Filipak (ul. Dalsza 20, 33-113 Zbylitowska Góra), złożony 12 czerwca 2019 r., uzupełniony 4 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci napowietrznej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków linii kablowej niskiego napięcia zakończonych zestawami złączowo – pomiarowymi ZZP w km: 10,7 – 10,76 LK 91 dla szaf REOR1-ZKP4 oraz REOR2-ZKP5 w związku z remontem LK 91 Kraków Główny Os. – Medyka, w ramach zadania pn. „Budowa nowej stacji transformatorowej STS – 41, linia kolejowa 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice, dz. nr 431/12, obr. 105 j. ew. Podgórze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 04 lipca 2019 r. decyzji Nr 4/BK/2019 znak: WI-XI.7840.1.44.2019.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 16+100 do km 21+536 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Zachodnia w km 17+680 linii kolejowej nr 94 i przebudową stacji Podbory Skawińskie w km 19+420 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowana w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), którego reprezentuje Pan Wiesław Jan Parafiniuk (Tytan Systemy Bezpieczeństwa Spółka z o.o., ul. Depowa 9B, 15–381 Białystok), złożony 11 czerwca 2019 r., uzupełniony 2 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa doziemnej instalacji oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Rakowickiej 29 w Krakowie, dz. nr 233/2, 234, 236/3, 236/5, obr. 8 j. ew. Śródmieście. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Katarzyna Głodek oraz Pan Mateusz Wanat (PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 2 kwietnia 2019 r., uzupełniony 19 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 2 od km 11,850 do km 24,053, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty psychiatry w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (pobierz)
  Klauzula informacyjna

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działają: Pan Andrzej Szydło oraz Pan Damian Sawko (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków) - złożony 10 czerwca 2019 r., uzupełniony 21 czerwca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 27,587 do km 29,840, w ramach zadania inwestycyjnego: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice”, realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-12: „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice”, na działkach o numerach: 1999 obręb 0001 Oświęcim j. ewid. Oświęcim – miasto, 753/5 obr. 0011 Rajsko j. ewid. Oświęcim – obszar wiejski. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Stanisław Dziob - złożony 29 maja 2019 r., uzupełniony 17 czerwca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej ø 150 żeliwo sferoidalne w ul. Korepty w Krakowie, na dz. nr 547/25 obr. 100, j. ewid. Podgórze. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Magdalenę Łuczak (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-72/17 z 19.06.2017 r.) doręczony 28 czerwca 2019 r., postanowieniem nr 7/Z/2019 znak: WI-XI.7840.1.49.2019.PZ z 01 lipca 2019 r. na żądanie strony zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianę pozwolenia na budowę nr 2/BK/2017 z dnia 22.03.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.141.2016.KS dla inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek inwestora: Miasto Limanowa (ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa), w imieniu którego występuje Pan Tadeusz Szafrański - złożony 22 maja 2019 r., uzupełniony 12 czerwca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji opadowej przy ul. Bednarzy w Limanowej, na dz. nr 124/4, obr. 1, j. ewid. Limanowa. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Damian Sawko oraz Pan Wojciech Zachwieja (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Plac Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony 14 maja 2019 r., uzupełniony 13 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa peronu nr 1 w stacji Lasek (kilometr stacji 18,098) w ciągu linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na dz. ewid. nr 5403, obręb 10 Lasek, j. ew. Nowy Targ – gmina. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Energetyka S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Bartłomiej Kozaczka (ul. Sabały 52, 43-382 Bielsko – Biała), złożony 29 maja 2019 r., uzupełniony 13 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa linii SN (budowa słupa nr: 45A) wraz z wymianą przewodów linii napowietrznej SN w miejscowości Wielkie Drogi dla zadania „Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic, linia kolejowa nr 94”, dz. ewid. nr 122/1 obręb 14 Wielkie Drogi. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 maja 2019 r. została wydana na wniosek inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, decyzja Nr 2/Z/2019 (znak: WI-XI.7840.1.47.2019.BS zmianie ostatecznej decyzji nr 1/BK/2018 z dnia 16.04.2018 r., znak: WI-XI.7840.1. 43.2018.KS o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) i zatwierdzeniu projektu zamiennego sporządzonego w zakresie:
  • zmiany wymiarów miejsc parkingowych budowanego parkingu „Park & Ride”. Projektowane wymiary pojedynczego miejsca parkingowego wynoszą:
  - dla osób niepełnosprawnych 3,90m x 5,40m
  - pozostałe 2,50m x min. 5,00m
  • zmiany szerokości chodników zlokalizowanych przy miejscach postojowych, nieprzeznaczonych dla osób niepełnosprawnych z szerokości 2,00m do szerokości 1,60m
  • zmiany lokalizacji trzech studzienek ściekowych wraz ze zmianą długości przykanalików
  • zmiany przebiegu trasy linii kablowych średniego oraz niskiego napięcia
  • zmiany lokalizacji siedmiu słupów elektroenergetycznych oświetleniowych na działkach nr 1144, 342/1 obręb 67, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.
  (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 13 maja 2019 r. decyzji Nr 48/B/2019 znak: WI-XI.7840.5.1.2019.JF o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 08.03.2019 r. (uzupełniony 1 kwietnia 2019 r.) złożony przez pełnomocnika Łukasza Musioła, w imieniu inwestora: Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, o pozwolenie na budowę inwestycji pn.: Budowa obiektu mostowego M2 w km 1+479,44 odc. ref. 010 drogi wojewódzkiej nr 965 w ramach zadania: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa Etap I i II”. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 27/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.23.2019) z 10 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, budowa słupa SN-15kV, budowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa sieci kablowej nN-0,4kV oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych na dz. nr 236/30, obr. 47, j. ew. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP ENERGETYKA S.A. (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pan Bartłomiej Kozaczka - złożony 10 kwietnia 2019 r. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.23.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 25 marca 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.46.2019.PZ), na wniosek złożony 25.03.2019 r. (uzupełniony 21.05.2019 r. na wezwanie z 04.04.2019 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Piotra Szumowicza (pełnomocnictwo substytucyjne nr IREOR3a-028-43/19 z 09.04.2019 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 11/BK/2017 z dnia 04.05.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS dla inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 28 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22 oferty spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 6 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymały 22 projekty na łączną kwotę 490 000 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019; – załącznik nr 1
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2019 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne. – załącznik nr 2

 • Kupuj świadomie

 • Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., opublikowanym w dniu 26 listopada 2018 roku i dostępnym na stronach internetowych

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza ostateczne wzory:
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki bieżące (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne i bieżące - łączone (pobierz)
  • umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu II (pobierz)
  • harmonogram rzeczowy i finansowy (pobierz)

  Integralną częścią umowy o udzielenie dotacji w ramach modułu I na wydatki inwestycyjne oraz umowy łączonej są:
  1) program inwestycji budowlanej
      1a) Harmonogram rzeczowy
      1b) harmonogram finansowy
      1c) program inwestycji dla zakupów inwestycyjnych,
  2) wzór opisu faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,
  3) wzór sprawozdania z trwałości realizacji zadania,
  4) wzór wniosku o uruchomienie dotacji,
  5) wzór rozliczenia inwestycji,
  - które stanowią załączniki do umowy.

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • W dniu 12 lutego r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego Senior + edycja 2019. Wyniki konkursu znajdują się na stronie MRPiPS, link:
  http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/418
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-edycja-2019
  W celu otrzymania dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, to jest do 22 lutego 2019 roku, dostarczyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oświadczenie o przyjęciu dotacji. Zgodnie z Programem Wieloletnim Senior+ „za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu wojewódzkiego”.
  W oświadczeniu dotyczącym modułu I należy określić wysokość środków na wydatki inwestycyjne, zdefiniowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) oraz wydatki bieżące.
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł I (pobierz)
  oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł II (pobierz)

 • Spotkanie informacyjne

 • Wojewoda Małopolski dokonał oceny ofert zgłoszonych w związku z ogłoszeniem o naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

  Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

  Gminy Kamionka Wielka oraz Ryglice złożyły oferty jedynie w generatorze i nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wersji papierowej. Gmina Tarnów oraz Miasto Tarnów nie złożyły ofert w generatorze. Wnioski przekazane zostały jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Powyższe oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.

  Zgodnie z punktem V.9 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w brzmieniu nadanym załącznikiem do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254) kryteriami formalnymi oceny są m. in.
  1) złożenie oferty przez uprawniony podmiot w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2) złożenie oferty na odpowiednim formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie, (...)
  6) spełnienie innych wymogów formalnych określonych w programie lub ogłoszeniu konkursowym.

  W Ogłoszeniu o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 opublikowanym 26 listopada 2018 r. pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019
  stwierdzono, że oferty należało złożyć w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godziny 16. Ofertę należało wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl.

  Po uzupełnieniu formularza oferty, system zapisuje ofertę w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Podpisaną papierową lub elektroniczną wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należało przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ błąd formalny polegający na niezłożeniu oferty w terminie przy zachowaniu prawidłowej procedury jest niemożliwy do usunięcia, oferentów nie wzywano do poprawienia oferty zgodnie z punktem V.7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniającym nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich. Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16.00. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl/ zgodnie z instrukcją dostępną w generatorze. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

  Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz na stronie http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

  Wojewoda Małopolski ogłasza jednocześnie ostateczny wzór formularza programu inwestycji oraz będący załącznikiem do niego wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy, obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie małopolskim w module 1:

  formularz programu inwestycji
  harmonogram rzeczowo-finansowy

  Wzory umów oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej: tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594
  Ogłoszenie


 • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.
  Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
  Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 31 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-edycja-20192018


ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj