Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Bednarczyka, MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. (ul. Pienińska 40, 34-436 Maniowy), złożony 10 lutego 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przekroczenia liniami kablowymi średniego napięcia 15kV torów kolejowych na linii 99 Chabówka – Zakopane w km 29,925 długości 16 m na działce nr 6285/1 obr. Bańska Niżna, jedn. ewid. Szaflary, w ramach zamierzenia budowlanego pn.: Gmina Bukowina Tatrzańska Zadanie A III /pewność zasilania/ modernizacja linii napowietrznej SN 15kV słup C36 – słup C41, budowa linii kablowej SN 15kV oraz złącza ZK/SN. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów-Komorowice-Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Jacka Januchowskiego - MGGP S.A., 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6. (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 lutego 2017 r.). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 grudnia 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.162.2016.PZ), na wniosek (uzupełniony 12 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 7 – Kraków Bieżanów do granicy projektu (od km 9.330 do km 16.371 linii kolejowej nr 91); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów, w zakresie projektowanych robót budowlanych: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 grudnia 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.161.2016.AS), na wniosek (uzupełniony 07 lutego 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: BBF sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 6 – szlak Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów wraz ze stacją Kraków Bieżanów (od km 5.260 do km 9.330 linii kolejowej nr 91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIS 7.1-74. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 grudnia 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.166.2016.MP), na wniosek z 29.12.20167 r. (uzupełniony 07 lutego 2017 r.), złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Annę Tomaszewską (adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań), w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu w km 12.201 wraz z przebudową infrastruktury linii kolejowej nr 91; w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 4/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2017) z 17 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (budynek nr 84) na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na działce nr 184/11 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ (ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków), działającego przez pełnomocnika - Pana Jana Pocieja (ul. Moniuszki 10/8, 31-518 Kraków), z 23 stycznia 2017 r. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty psychiatry oraz specjalisty chirurga w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski Zarządzeniem nr 32 i 33 z 7.02.2017 ogłasza procedurę powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w zakresie ustalenia i wypłaty odszkodowań, prowadzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 grudnia 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.165.2016.MP), na wniosek z 29.12.20167 r. (uzupełniony 06 lutego 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Annę Tomaszewską (adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań), w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przejścia pod torami w km 11.415 wraz z przebudową infrastruktury linii kolejowej nr 91 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, w zakresie projektowanych robót budowlanych: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 3/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.6.2016) z 10 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki, w ramach zadania pn.: „Remont dróg wewnętrznych w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu” - na wniosek złożony przez inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (30-901 Kraków, ul. Mogilska 85), działającego przez pełnomocnika - Pana Piotra Urbańskiego (adres do korespondencji: ul. Złota 20, 80-297 Banino), z 24 listopada 2016 r., uzupełniony 21 grudnia 2016 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 30 grudnia 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.164.2016.EL), na wniosek (uzupełniony 25 stycznia 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Annę Tomaszewską (adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań), w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa przyczółków wiaduktu pod tor dodatkowy w km 13.971 wraz z przebudową infrastruktury linii kolejowej nr 91, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74; (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze powołania członka Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Członek Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie (zwany dalej członkiem Rady Oddziału) wyłoniony zostanie spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.


 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj