Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w dniu 25 marca 2017 r. zostały wydane decyzje stwierdzające nabycie nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.: (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 marca 2017 r. decyzji Nr 2/BK/2017 (znak: WI-XI.7840.1.141.2016.KS) o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek (uzupełniony 9 stycznia 2017 r. oraz 14 marca 2017 r.) złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Panią Annę Tomaszewską, adres do korespondencji: 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 461, dla inwestycji pn.: Budowę z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74, (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie (ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Jarosława Sokołowskiego (ul. Rycerska 3, 26-065 Piekoszów), złożony 9 marca 2016 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 18,8 m2, budowa przyłącza kablowego SN 15 kV o długości 54 m, budowa sieci kablowych NN zasilających istniejące budynki przy ulicy Rakowickiej 22 w Krakowie zlokalizowanych na terenie Kompleksu Wojskowego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 22 na działce nr 219/8 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: SUPER KRAK S.A. (ul. Bociana 6, 31-231 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Jarosława Lesiewicza (ul. Rozdroże 21D/17, 30-361 Kraków), złożony 9 lutego 2016 r. (wniosek uzupełniony 6 marca 2017 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 236/1 obr. 43, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia
  - o wydaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. decyzji Nr 1/BK/2017 znak: WI-XI.7840.1.121.2016.JC o pozwoleniu na budowę inwestycji, pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na stacji Wola Rzędzińska – Budowa oświetlenia wiaduktu drogowego w km 84.994 wraz z oświetleniem dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1378”, po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Macieja Adamczaka, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań z 25 października 2016 r. (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 27 października 2016 r.), uzupełnionego i skorygowanego za pismem z 1 grudnia 2016 r. (wpływ 5 grudnia 2016 r.) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  - o wydaniu w dniu 13 lutego 2017 r. postanowienia znak: WI-XI.7840.1.121.2016.JC nadającego powyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.


 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)

 • „Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku” (pobierz)


 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku (pobierz)

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj