Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: INVEST DOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. (ul. Macieja Słomczyńskiego 19/69, 31-234 Kraków), którego reprezentuje pełnomocnik: Pan Zbigniew Kęsek (ul. Podłęska 7/43, 30-865 Kraków), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 529/1 obr. 42, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, którego reprezentuje pełnomocnik Pan Jacek Sempek, ul. Fertnera 1/19, 31-424 Kraków – wniosek złożony 22 września 2017 r., uzupełniony 11 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 Ø 323,9/450 w technologii rur preizolowanych na odcinku od osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 250 zlokalizowanej w rejonie ul. Jabłonkowskiej do sieci cieplnej 2 x DN 300 zlokalizowanej w rejonie ul. Katowickiej w Krakowie, na działce nr 453 obręb 6 Kraków-Krowodrza (teren zamknięty). (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Wadowice (pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Artur Kurdziel (adres do korespondencji: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa, ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia) - złożony 30 sierpnia 2017 r., uzupełniony 9 października 2017r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka przy ul. Wałowej w Wadowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową przejazdu i infrastruktury kolejowej na działce nr 11169/5, obręb 0011, m. Wadowice. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Brzesko (ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko), reprezentowanego przez pełnomocników: Pana Stanisława Dratwę (Okocim ul. Cesarski Gościniec 2, 32-800 Brzesko) oraz Pana Krystiana Ducha (Jasień, ul. Marii Konopnickiej 159, 32-800 Brzesko), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową na działce nr 211/5 obr. Brzesko, jedn. ewid. Brzesko M. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Jerzego Heidera - adres do korespondencji: GASENGINEERING Jerzy Heider, ul. gen. Hallera 20, 02-709 Ruda Śląska – wniosek złożony 18 sierpnia 2017 r., uzupełniony 14 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka gazociągu w/c DN500 relacji Oświęcim-Szopienice o długości 30,00 m oraz połączenie odcinkiem kabla drenażowego o długości ok. 100 m istniejącej stacji drenażu wzmocnionego z nowym gazociągiem dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa gazociągu DN 500 Oświęcim- Szopienice”, na działce nr 715/3, obręb 0001 Oświęcim, miasto Oświęcim. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 34/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.39.2017) z 3 października 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu nad rzeką Sztoła w ciągu linii kolejowej 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa w km 1,742 (w części położonej w terenie kolejowym zamkniętym), na działkach o nr: 2444 obręb Stare Bukowno i 4155 obręb Bór Biskupi położonych w gminie Bukowno, powiat olkuski - na wniosek złożony 20.07.2017 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez Panią Bożenę Matałyga i Panią Bożenę Grądziel. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 33/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.43.2017) z 29 września 2017 r. o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø300 kamionka w ul. Zarzyckiego i sieci wodociągowej ø150 żeliwo sferoidalne w ul. Jasieńskiego w Krakowie, na działkach nr 431/12 i 431/17 obr. 105, jedn. ewid. Podgórze, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), działającego przez pełnomocnika: Pana Stanisława Dzioba (ul. Braci Jamków 3, 30-898 Kraków) – złożony 11 sierpnia 2017 r. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw biegłych geodetów dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski Zarządzeniem nr 210/17 i nr 214/17 z dnia 30 maja 2017 r. ogłasza procedurę powoływania biegłych geodetów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 • Wojewoda Małopolski informuje o zmianie Zarządzeniem w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego
  1. Pismo informacja o zmianie zarządzenia _komunikat
  2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 18 maja 2017

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2017 (pobierz)

 • Wzory dokumentów dotyczące Programu SENIOR +, edycja 2017


  1. Program SENIOR +, edycja 2017, lista ofert przekazanych do MRPiPS, moduł I, moduł II.
   Brak ofert odrzuconych.


  2. Link do wyników

 • PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017 (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  Na realizację zadania objętego konkursem Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w łącznej wysokości 350 000 zł. Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 14 projektów.
  Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony został na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 • Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące I otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku (pobierz)

 • Wojewoda Małopolski ogłasza Listę biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. (pobierz)

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2017 roku (pobierz)

 • Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2017

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 • 20 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. Program polega na wsparciu placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
  Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
  http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-2017/
  Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej, tel.: 12 39 21 96, 12 39 21 594, 12 39 21 07.


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku. (pobierz)

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach IV otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (pobierz)

 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2017 roku.
  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2017 r. realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę osobiście w powyższym terminie.
  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

 • Konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła
  Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wszelkie szczegóły konkursu oraz informacje o Programie dostępne są w serwisie internetowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dedykowanej zakładce „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

wstecz    do góry     drukuj