Komunikaty


 • Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 22 gminy i 6 powiatów, w ramach których przyznano środki w wysokości 987 477,50 zł, w tym:

  Na realizację Modułu I. - 632 232,00 zł
  Na realizację Modułu II. – 98 784,00 zł
  Na realizację Modułu III. – 247 104,00 zł
  Na obsługę programu - 9 357,50 zł

  Wyniki naboru opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,913,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych

  Zgodnie z wymogami Programu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina/powiat obowiązana/y jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  1. Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  2. Zał. nr 7 – oświadczenie o przyjęciu środków


 • Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  W ramach ogłoszonego programu w województwie małopolskim minister zatwierdził wnioski złożone przez 9 gmin, w ramach których przyznano środki w wysokości 346 074 zł, w tym 313 048 zł na usługi opiekuńcze i 33 026 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

  Wyniki opublikowano na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/art,910,wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-finansowanego-z-solidarnosciowego-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych


  Zgodnie z wymogami Programu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru gmina obowiązana jest złożyć Wojewodzie oświadczenie o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Programu, a także przekazać informację o numerze rachunku bankowego utworzonego na potrzeby Programu.

  Pliki do pobrania:
  Wyniki naboru wniosków do Programu w woj. małopolskim
  Zał. nr 6 – oświadczenie o przyjęciu środków

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2019 roku.

  Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja, wraz z wnioskiem do pobrania, znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-pomocy-spolecznej

  Załączniki:
  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej
  Wniosek o przyznanie nagrody 2019

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

  W dniu 2 kwietnia 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

  Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
     a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
     b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

  Gminy i Powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

  Szczegóły dotyczące programu wraz z załącznikami, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,891,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
  Zał. 1A wniosek – pobyt dzienny
  Zał. 1B wniosek – pobyt całodobowy
  Zał.1C wniosek – specjalistyczne poradnictwo

 • Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

  W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.
  W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

  Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

  Wnioski składać można w terminie do 29 marca 2019 r.

  Wniosek – usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Wniosek – specjalistyczne usługi opiekuńcze – narzędzie do wypełniania
  Objaśnienia do wniosku

  Szczegóły dotyczące programu oraz załączniki są dostępne pod linkiem:
  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1571959,solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-nabory-wnioskow.html
 • Wykaz złożonych ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019.
  Wykaz

 • OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność.
  Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

  W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:
  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
  MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2019

  Organizacje pozarządowe powinny przesłać swoje oferty (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty konkursowe składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 1 marca 2019 r. należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

  Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

  Szczegóły konkursu w załącznikach:

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019
  Zał.1 – oświadczenie (charakter prowadzonej placówki)
  Zał. 2 – oświadczenie (tytuł prawny do nieruchomości)
  Zał.3 – oświadczenie (sposób użytkowania placówki)


 • Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie w 2019 r. projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r., który to zastępuje Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.


  Uprawnione podmioty nadsyłają listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” (liczy się data stempla pocztowego) swoje oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

  W załączeniu:
  Treść ogłoszenia
  Oświadczenie do ogłoszenia Od zależności ku samodzielności

 • NAGRODY SPECJALNE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2018

  W Dniu Pracownika Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

  Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016, poz. 930 z późn. zm.).

  Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

  Zasady przyznawania nagród specjalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

  Wnioski o przyznanie nagrody, wg dostępnego na stronie wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22 w terminie do 31 lipca 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagród.

  Niniejsza informacja wraz z wnioskiem do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/rada-pomocy-spolecznej/

  Rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (pobierz)

  Wniosek o przyznanie nagrody 2018 (pobierz)wstecz    do góry     drukuj