INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego
   • Informacje: strona internetowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - zakładka Dla Samorządów/Zasady Postępowania po Wystąpieniu Szkód w Infrastrukturze Komunalnej,
  • usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego e-mail i/lub telefon kontaktowy:
  • usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego e-mail i/telefon kontaktowy:
  • w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o płatność przedłożonych w systemie SL 2014 przez beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
  • w sprawach dotyczących szacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkód w rolnictwie
   • informacje: strona internetowa BIP MUW w Krakowie - menu przedmiotowe /zakładka Rolnictwo,
   • e-mail: akawa@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 898,

  • w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
   • informacje: strona internetowa BIP MUW w Krakowie - menu przedmiotowe /zakładka Rolnictwo,
   • e-mail: aorm1@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 897,

  • w sprawach dotyczących dotacji podmiotowej dla spółek wodnych i ZSW
  • w sprawach dotyczących ustanawiania w drodze aktów prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
wstecz    do góry     drukuj