INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
   • informacje: znacznemu ograniczeniu uległa obsługa stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń. Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu możliwy jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 12 430-29-73 (podczas rozmowy zostanie wskazany adres)
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego: https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp,
   • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: Infolinia dla klientów (12) 430-29-73. Czynna:
    - w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30
    - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

  • w sprawach dotyczących resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 „MALUCH+”:
   • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą realizowanego Programu należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka),
   • Informacja e-mail: maluch@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 179, 12 39 21 448,

  • w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności:
   • informacje: Kontakt osobisty z pracownikami obsługującymi Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie możliwy jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia niepełnosprawności należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka). Podjęte decyzje orzecznicze będą wysyłane na adres korespondencyjny podany przez stronę postępowania (brak możliwości odbioru osobistego).
   • Informacja e-mail: zn@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 380, 12 39 21 290, 12 39 21 396, 12 39 21 397.

  • w sprawach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020:
   • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą Programu integracji na 2020 rok należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
   • Informacja e-mail:
    wp@malopolska.uw.gov.pl
    JNaw@malopolska.uw.gov.pl
    kstopka@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 187, 12 39 21 415.

  • w sprawach dotyczących specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych i specjalizacji w pozostałych zawodach (farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia):
  • w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  • w sprawach dotyczących rejestru podmiotów leczniczych
   • informacje: wniosek o wpis do rejestru, zmianę w rejestrze i wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego. Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru odbywa się poprzez aplikację dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępną na stronie rpwdl.csioz.gov.pl
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego na stronie: rpwdl.csioz.gov.pl
   • Informacja e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 353, 18 54 02 312, 14 69 63 219, 12 39 21 943, 12 39 21 944.

  • w sprawach realizowanych przez Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich, utworzone i współfinansowane w ramach projektu FAMI:
   • informacje: Kontakt z pracownikami Punktów Informacyjno-Doradczych dla obywateli państw trzecich możliwy jest tylko drogą telefoniczną bądź mailową. Nr telefonów czynne są w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Zarówno infolinia jak i e-mail obsługiwane są przez pracowników Punktów Informacyjno-Doradczych dla obywateli państw trzecich w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
   • Informacja e-mail:
    fami@malopolska.uw.gov.pl(język polski, ukraiński, rosyjski i angielski),dodatkowo:
    pbednarz@malopolska.uw.gov.pl(język polski i angielski)
    ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(język polski i ukraiński)
    ekruk@malopolska.uw.gov.pl(język polski i rosyjski)
    akurowska@malopolska.uw.gov.pl(język polski i angielski)
    mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(język polski i ukraiński)
   • telefon:
    język polski, angielski, rosyjski i ukraiński:
    12 42 69 001
    12 39 21 186
    język polski, angielski i ukraiński:
    18 54 02 326

  • in matters implemented by Information and Advisory Points for third-country citizens, created and co-financed under the FAMI project
   • Information: Contact with employees of Information and Advisory Points for third-country citizens is possible only by phone or email. Telephone numbers are open on Mondays from 10.00 to 18.00, Tuesday to Friday from 7.30 to 15.30. Both the helpline and e-mail are served by employees of Information and Advisory Points for third-country nationals in Polish, English, Ukrainian and Russian.
   • E-mail:
    fami@malopolska.uw.gov.pl(Polish, Ukrainian, Russian and English languages)
   • Additionally:
    pbednarz@malopolska.uw.gov.pl(Polish and English)
    ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(Polish and Ukrainian)
    ekruk@malopolska.uw.gov.pl(Polish and Russian)
    akurowska@malopolska.uw.gov.pl(Polish and English)
    mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(Polish and Ukrainian)
   • Phone:
    Polish, English, Russian and Ukrainian:
    (12) 426 90 01
    Polish, English:
    511 930 274
    Russian and Ukrainian:
    511 930 141
    Polish, English and Ukrainian:
    (18) 540 23 26

  • по вопросам, реализуемым Информационно-консультационными центрами для граждан третьих стран, созданных и финансированных в рамках проекта FAMI
   • информация: контакт с сотрудниками Информационно-консультационных пунктов для граждан третьих стран возможен только по телефону или электронной почте. Телефонные номера доступны по понедельникам с 10.00 до 18.00, со вторника по пятницу с 7.30 до 15.30. Как инфолиния, так и электронная почта обслуживаются сотрудниками Информационно-консультационных пунктов для граждан третьих стран на польском, английском, украинском и русском языках.
   • E-mail:
    fami@malopolska.uw.gov.pl(польский, украинский, русский и английский языки)
   • дополнительно:
    pbednarz@malopolska.uw.gov.pl(польский и английский языки)
    ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(польский и украинский языки)
    ekruk@malopolska.uw.gov.pl(польский и русский языки)
    akurowska@malopolska.uw.gov.pl(польский и английский языки)
    mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(польский и украинский языки)
   • телефон:
    польский, английский, русский и украинский языки:
    (12) 426 90 01
    польский и английский языки:
    511 930 274
    русский и украинский языки:
    511 930 141
    польский, английский и украинский языки:
    (18) 540 23 26

  • з питань, що реалізуються Інформаційно-консультаційними пунктами для громадян третіх країн, створених та співфінансованих в рамках проекту FAMI
   • інформація:контакт з працівниками Інформаційно-консультаційних пунктів для громадян третіх країн можливий лише по телефону або електронною поштою. Номери телефонів доступні в понеділки з 10.00 до 18.00, з вівторка по п’ятницю з 7.30 до 15.30. Інформаційну лінію та електронну пошту обслуговують працівники Інформаційно-консультаційних пунктів для громадян третіх країн польською, англійською, українською та російською мовами.
   • e-mail:
    fami@malopolska.uw.gov.pl(польська, українська, російська та англійська мови)
   • додатково:
    pbednarz@malopolska.uw.gov.pl(польська та англійська мови)
    ibonkowska@malopolska.uw.gov.pl(польська та українська мови)
    ekruk@malopolska.uw.gov.pl(польська та російська мови)
    akurowska@malopolska.uw.gov.pl(польська та англійська мови)
    mchomyn@malopolska.uw.gov.pl(польська та українська мови)
   • телефон:
    польська, англійська, російська та українська мови:
    (12) 426 90 01
    польська та англійська мови:
    511 930 274
    російська та українська мови:
    511 930 141
    польська, англійська та українська мови:
    (18) 540 23 26

  • w sprawach dotyczących Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej:
   • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
   • Informacja e-mail: inow@malopolska.uw.gov.pl,
    mjezak@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska
    12 39 21 570 – Magdalena Jeżak

  • w sprawach dotyczących statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej:
   • informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
   • Informacja e-mail: inow@malopolska.uw.gov.pl,
    mjezak@malopolska.uw.gov.pl,
    mprz3@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 573 – Izabela Nowaczyńska
    12 39 21 570 – Magdalena Jeżak
    12 39 21 571 – Michał Przybylski

  • w sprawach dotyczących administrowania systemami informatycznymi jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (systemy: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia):
   • informacje: kontakt bezpośredni z osobami pełniącymi funkcję administratora wojewódzkiego SI JOPS jest możliwy jedynie w formie telefonicznej bądź mailowej. Dokumentacja potwierdzająca złożenie wniosku o nowe konto lub zmiany na kontach w systemach: CAS, RJPS, CSIZS Emp@tia powinna być przekazywana za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka) bądź bezpośrednio na adresy e-mail wskazane poniżej. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny,
   • Informacja e-mail: mprz3@malopolska.uw.gov.pl- Michał Przybylski
    pgrzaba@malopolska.uw.gov.pl- Przemysław Grząba
   • telefon: 12 39 21 571

  • w sprawach dotyczących odwołań osób bezrobotnych/poszukujących pracy od decyzji powiatowych urzędów pracy:
   • Strona może uzyskać informacje na temat prowadzonych postępowanie jedynie w formie telefonicznej bądź mailowej. Dodatkowe dokumenty bądź oświadczenia przekazać do Urzędu można przesyłką pocztową (na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22), bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /ag9300lhke/skrytka). Podjęte decyzje orzecznicze będą wysyłane na adres podany przez stronę postępowania (brak możliwości odbioru osobistego)
   • Informacja e-mail: MLuc@malopolska.uw.gov.pl
    IRom@malopolska.uw.gov.pl
    bmro@malopolska.uw.gov.pl
    pgrzaba@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 571 – Przemysław Grząba
    12 39 21 575 – Beata Mroczkowska
    12 39 21 576 – Iwona Romanowska

  • w sprawach dotyczących: nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
   • informacje: pisma należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).
   • Informacja e-mail: elib@malopolska.uw.gov.pl
    kkolodziejczyk@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 572

wstecz    do góry     drukuj