logoMałopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wartość projektu: 4 208 000,00 zł
Kwota dofinansowania z FAMI: 3 156 000,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 052 000,00 zł
Okres realizacji projektu:
01.07.2018 r. - 28.02.2022 r.


Cele projektu

Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest poszerzenie zakresu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów województwa, w których koncentrują się liczne skupiska cudzoziemców.

Celami szczegółowymi są:

 1. Wypracowanie koncepcji umożliwiającej stworzenie wspólnej strategii integracyjnej na terenie województwa, poprzez utworzenie platformy współpracy w zakresie wymiany informacji, diagnozowania barier i mocnych stron procesu integracji cudzoziemców.
 2. Przygotowanie personelu instytucji publicznych obsługujących obywateli państw trzecich do szybszej identyfikacji problemów integracyjnych cudzoziemców oraz udzielania im odpowiednich porad i kierowania do odpowiednich jednostek.
 3. Zwiększenie wykorzystania struktur pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji w celu integracji cudzoziemców.
 4. Zapewnianie informacji, doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, pomocy socjalnej i informacji dot. służby zdrowia, możliwości aktywizacji zawodowej i podejmowania działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, łączenia rodzin, znalezienia mieszkania, w znalezienia szkoły/przedszkola/innej opieki nad dzieckiem, rekrutacji na studia, innych spraw administracyjnych i prawnych, z zakresu działania instytucji publicznych, oraz obowiązujących w Polsce wartości.
 5. Zwiększenie świadomości cudzoziemców w zakresie przysługujących im praw i obowiązków, możliwości aktywizacji zawodowej, zwyczajów kulturowych oraz integracja cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.
 6. Zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców, w szczególności zamieszkujących w województwie małopolskim.
 7. Zapewnienie wsparcia dla szkół oraz podniesienie kompetencji ich pracowników w zakresie pracy z uczniem cudzoziemskim i rodzicami dzieci cudzoziemskich.


 8. Adresaci Projektu

  Uczestnikami projektu mogą być cudzoziemcy - obywatele państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz bezpaństwowcy i osoby o nieokreślonym obywatelstwie, posiadający dokumenty poświadczające legalny pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwania projektu, w którym uczestniczą oraz obywatele Polscy, jako obywatele państwa przyjmującego.

  Obywatelami państw trzecich, którzy mogą być uczestnikami projektu są:

  1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206), zwanej dalej ustawą o cudzoziemcach:

    - na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach, w celu:

   • prowadzenia działalności gospodarczej;
   • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
   • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
   • wykonywania pracy innej niż ww.;
   • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
   • szkolenia zawodowego;
   • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
   • dydaktycznym;
   • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
   • dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
   • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
   • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
   • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
   • repatriacji;
   • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
   • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
   • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
   • innym niż wymienione zostały w przepisie.


   • - na podstawie zezwolenia na:
   • pobyt czasowy
   • pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, tj. cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 211 ustawy o cudzoziemcach)
   • - na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach),
    - na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

  2. dzieci ww. osób (nie będące obywatelami Unii Europejskiej) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z pkt a), c), d), e) i g).
  3. cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy:

   • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach) ,
   • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach),
   • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1, pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
   • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach).
  4. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego.
  5. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce - wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu.
  6. małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. a-d i g, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.
  7. osoby, nie będące obywatelami Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

   • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ustawy o cudzoziemcach),
   • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ustawy o cudzoziemcach),
   • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223 ustawy o cudzoziemcach),
   • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
   • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ustawy o cudzoziemcach)

    i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia,


  8. uczestnikami projektu mogą być również:
   • osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE
   • osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
   • osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

  9. Z grupy docelowej wyłączeni są obywatele kraju trzeciego posiadający również obywatelstwo jednego z krajów UE.

   Działania w projekcie (ZAKOŃCZONE)

   Dla instytucji

   1. UTWORZENIE PLATFORMY WSPÓŁPRACY
    W spotkaniach platformy współpracy będą brać udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się sprawami cudzoziemców na terenie województwa małopolskiego celem spotkań jest:
    • wypracowanie koncepcji umożliwiającej stworzenie wspólnej strategii integracyjnej na terenie woj. małopolskiego, poprzez diagnozowanie barier i mocnych stron procesu integracji cudzoziemców, wymianę informacji na temat dostępnych form wsparcia dla cudzoziemców oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz pomocy cudzoziemcom, a w rezultacie opracowanie materiałów, w tym w zakresie diagnozy potrzeb integracyjnych i założeń dla działań integracyjnych na różne obszary związane z problematyką integracji obywateli państw trzecich oraz analiz umożliwiających stworzenie i rozwijanie spójnej, dostosowanej do bieżących potrzeb strategii integracyjnej na terenie woj. Małopolskiego
    • ukierunkowanie procesu integracji
    • weryfikacja skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu


   2. W SPOTKANIACH UCZESTNICZYĆ BĘDĄ RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI IMIGRANCKICH

   3. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
    Szkolenia przeznaczone są dla personelu obsługującego obywateli państw trzecich, m.in. dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW, pracowników powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Celem szkoleń jest:
    • profesjonalne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników obsługujących cudzoziemców do szybszej identyfikacji problemów integracyjnych
    • przygotowanie pracowników do udzielenia cudzoziemcom stosownego wsparcia


   4. SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
    Na spotkania zapraszamy w szczególności pracowników powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie - działających na terenie województwa małopolskiego Celem spotkań jest:
    • zacieśnienie współpracy w zakresie kwestii dotyczących pracy z klientem cudzoziemskim,
    • stworzenie i rozpowszechnienie wspólnych procedur pracy z klientami – obywatelami państw trzecich


   5. SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ZAKRESIE MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA NARZĘDZI PRACY Z DZIEĆMI CUDZOZIEMSKIMI
    Celem szkoleń jest:
    • poniesienie wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych
    • wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi


   6. SZKOŁA PILOTAŻOWA – CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI PROWADZONYCH W DWÓCH WYBRANYCH W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
    Celem szkoły pilotażowej jest:
    • podniesienie wiedzy z zakresu kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych
    • przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne do efektywnej pracy z uczniem cudzoziemskim


   UDZIAŁ WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH I SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY
   DZIAŁANIA OBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CYKLICZNIE   Dla cudzoziemców

   1. PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE W KRAKOWIE I W NOWYM SĄCZU

    Od 22 października 2018 r. możesz w nich uzyskać informacje dotyczące:

    • kwestii administracyjnych i prawnych, np. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, zakresu działania instytucji publicznych
    • kultury i wartości obowiązujących w Polsce
    • innych działań realizowanych w ramach Projektu
    W Punkcie Informacyjno-Doradczym lub za jego pośrednictwem możesz również:
    • zgłosić chęć udziału w kursach adaptacyjnych i językowych,
    • skorzystać z poradnictwa prawnego
    • uzyskać informację, pomoc i wsparcie w zakresie np. łączenia rodzin, znalezienia mieszkania, szkoły/przedszkola/innej opieki nad dzieckiem, rekrutacji na studia
    • uzyskać pomoc pracownika Punktu w innych urzędach i instytucjach, szkołach,
    • uzyskać pomoc w wypełnieniu dokumentów urzędowych

    Działalność Punktów zostanie wsparta poprzez uruchomienie infolinii informacyjno-doradczej obsługiwanej przez pracowników Punktów

    NR INFOLINII INFORMACYJNO-DORADCZEJ
    +48 12 426 90 01

    INFORMACJE W PUNKTACH UDZIELANE BĘDĄ W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM, ROSYJSKIM I UKRAIŃSKIM

    Godziny otwarcia Punktów:
    Poniedziałek 10.00-18.00
    Wtorek-piątek 7.30-15.30

    Lokalizacja:
    Kraków – ul. Basztowa 22
    Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 52

   2. KURSY JĘZYKOWE DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (ZAKOŃCZONE)

    Jeśli nie znasz jeszcze języka polskiego lub chcesz kontynuować naukę na wyższym poziomie od października możesz uczęszczać na profesjonalne kursy języka polskiego. Kursy prowadzone będą w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie również w trybie wieczorowym i weekendowym. Czas trwania jednego kursu – 3 miesiące

   3. KURSY ADAPTACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

    • chcesz dowiedzieć się więcej na temat Twoich praw i obowiązków, chcesz założyć własną firmę, zdobyć informacje dotyczące dostępu do edukacji, służby zdrowia itp. – koniecznie skorzystaj z możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących tej tematyki.
     Szkolenia prowadzone będą w 3 modułach językowych: rosyjskim, angielskim i ukraińskim
    • jeśli Ty lub Twoje dziecko chcecie poznać lepiej polską kulturę, tradycje i ciekawe miejsca w Małopolsce, weź udział w warsztatach i eventach, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę o Małopolsce, spędzisz miło czas i poznasz ciekawych ludzi
    Szczegółowe informacje dotyczące tematyki kursów adaptacyjnych, ich terminów i modułów językowych zamieszczane będą na bieżąco w zakładce HARMONOGRAM WYDARZEŃ oraz na fecebooku

   4. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

    Odwiedź nas również na naszym profilu na facebooku. Znajdziesz tam informacje o aktualnych wydarzeniach, planowanych działaniach, informacje o pracy Punktów Informacyjno-Doradczych a także fotogalerie ze spotkań, szkoleń, eventów i warsztatów

   WSZYSTKIE DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE. WYSTARCZY TYLKO WYPEŁNIĆ ZGODĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU