ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

 • 2020

  • GRUDZIEŃ

  • LISTOPAD

  • PAŹDZIERNIK

  • WRZESIEŃ

  • SIERPIEŃ

  • LIPIEC

  • CZERWIEC

  • MAJ

  • KWIECIEŃ

  • MARZEC

  • LUTY

  • STYCZEŃ

 • 2019

  • GRUDZIEŃ

  • LISTOPAD

  • PAŹDZIERNIK

  • WRZESIEŃ

  • SIERPIEŃ

  • LIPIEC

  • CZERWIEC

  • MAJ

  • KWIECIEŃ

  • MARZEC

  • LUTY

  • STYCZEŃ

 • 2018

  • GRUDZIEŃ

  • LISTOPAD

  • PAŻDZIERNIK

  • WRZESIEŃ

  • SIERPIEŃ

  • LIPIEC

  • CZERWIEC

  • MAJ

  • KWIECIEŃ

  • Polityka Surowcowa Państwa konsultowana w Szczecinie

   W Szczecinie 18 kwietnia eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować o polityce surowcowej. Spotkanie w Uniwersytecie Szczecińskim (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych, ul. Adama Mickiewicza 16, godz. 10:30 – 16:00) odbędzie się w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie w Szczecinie dotyczyć będzie IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców drogą importu i współpraca międzynarodowa”. Projekt PSP składa się z dziewięciu filarów.
   Komunikat prasowy(pobierz)
   Plakat(pobierz)
   Reklama(pobierz)
   Polityka Surowcowa Państwa (pobierz)
   Filar 4 ulotka(pobierz)

  • Wojewoda Małopolski dokonał oceny złożonych ofert w związku z ogłoszeniem o dodatkowym naborze w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. Zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister dokona wyboru ofert na podstawie ocen ofert przeprowadzonych przez wojewodów, wskazując wysokość przyznanej dotacji.

   Zgodnie z Programem, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zamieszcza na stronie internetowej urzędu wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

   Ze względów formalnych odrzucono jedną ofertę, zgłoszoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” ul. Krakowska 7, 33-350 Piwniczna-Zdrój. Ofertę odrzucono, ponieważ zgodnie z dokumentem „Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020” (M.P. z 2016 r. poz. 1254) oraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert edycja w 2018 r., o dotację mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

   Ponadto Gmina Wierzchosławice wycofała złożoną ofertę.
   Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
   https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
   BIP:
   https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/
   oraz stronie Senior +
   http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/354

   Informacji o programie udzielają pracownicy Oddziału Pomocy Stacjonarnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
   tel.: 12 39 21 565, 12 39 21 296, 12 39 21 594.

  • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (adres do korespondencji: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), którego reprezentuje Pan Markus Giemsa, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. (ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie) - złożony 19 marca 2018 r., (pobierz)

  • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.81.2017) z 9 kwietnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa stacji telefonii komórkowej „52730_Chrapy” w skład której wejdzie: 2 x wieża o wysokości do 11 m wraz z odgromnikiem i systemem antenowym, 2 x rama stalowa wraz z urządzeniami sterującymi; okablowanie techniczne; przyłącze energetyczne; utwardzenie terenu oraz ogrodzenie terenu, na działkach nr 288/45 obr. Uniejów Rędziny, gm. Charsznica i nr 2366 obr. Kępie, gm. Kozłów - na wniosek złożony przez inwestora: T-Mobile Polska S.A. (ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa), którego reprezentuje Pan Łukasz Gałka, SEMIX (ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry) – złożony 13 grudnia 2017 r., uzupełniony 30 stycznia i 20 lutego 2018 r. (pobierz)

  • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 marca 2018 r. została wydana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzja znak: DOA.7110.83.2018.KKRA utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego z 10 stycznia 2018 r. nr 7/B/2018 znak: WI-XI.7840.2.42.2017.KS o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x2x400 kV do SE Skawina na odcinku od projektowanych słupów nr 8(T1/T2) i nr 8(T3/T4) do wcięcia w istniejące linie elektroenergetyczne 400 kV relacji Tucznawa (Byczyna) – Tarnów oraz Tarnów – Rzeszów, realizowana w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów –Tucznawa", realizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z dnia 10 sierpnia 2017 nr WI-IV.747.4.6.2017, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działce o nr ew. 645/1, obręb 0013 Rzozów, jedn. ew. 120611_5 Skawina. (pobierz)

  • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 11/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2018) z 4 kwietnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu kolejowego MK-11 w km 33,739 linii kolejowej nr 62, na działce nr 840, obr. 0008 Kolbark, jedn. ewid. gm. Klucze - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje: Pani Bożena Matałyga i Pani Bożena Grądziel (adres do korespondencji: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożony 30 stycznia 2018 r. (pobierz)

  • MARZEC

  • LUTY

  • STYCZEŃ

wstecz    do góry     drukuj