Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce – etap II

Oś 2 Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Wartość całkowita projektu 21 525 420,00 zł
Wartość dofinansowania 16 144 065,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Opis projektu

Projekt Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zakłada podniesienie standardów instytucji administracji rządowej w zakresie informatyzacji procedur wewnętrznych w urzędach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją poprzez rozbudowę istniejącego systemu udostępniania e-usług publicznych oraz wdrożenie systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD PUW) w kolejnych jednostkach administracji publicznej w Województwie Małopolskim. Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej, platformy ePUAP, poprzez wykorzystanie technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla mieszkańców Małopolski.

Do osiągnięcia pełnej efektywności wykorzystania systemu niezbędna jest jego rozbudowa o dodatkowe elementy pozwalające na umożliwienie dostępu podmiotom zespolonej administracji rządowej do usług świadczonych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej administracji zespolonej. Obecna niewystarczająca baza sprzętowa nie pozwala na pełne wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji z interesantami oraz zmianę sposobu realizacji związanych z nimi procesów.

W zakresie technologii projekt stanowiąc kontynuację etapu I - przewiduje rozbudowę już posiadanych zasobów teleinformatycznych, z uwzględnieniem konieczności ich skalowania do potrzeb wynikających z wdrożenia systemu EZD PUW w kolejnych jednostkach administracji publicznej oraz zwiększenia dostępności do centralnych zasobów serwerowych poprzez zwiększenie przepustowości dla użytkowników zewnętrznych, a także poprawę warunków składowania, archiwizacji i zabezpieczania danych w sektorze publicznym poprzez redundancję zasobów serwerowych w zapasowej lokalizacji Urzędu.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane następujące działania:

 1. Rozbudowa centralnej architektury, sieci i systemów bezpieczeństwa
  1. Rozbudowa centralnej architektury oraz infrastruktury sieciowej
  2. Rozbudowa systemów bezpieczeństwa
 2. Wyposażenie punktów kancelaryjnych i sprzętu stanowiskowego
  1. Wyposażenie punktów kancelaryjnych
  2. Rozbudowa sprzętu stanowiskowego
  3. Montaż i wdrożenie systemów

Realizacja działań jest związana z uruchomieniem wszystkich e-usług w projekcie.

Cele projektu

CEL OGÓLNY: Przyczynienie się do rozwoju świadomego i aktywnego społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim poprzez szerokie wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach e – administracji, co przyczyni się do gospodarczego i obywatelskiego rozwoju Regionu.

CEL BEZPOŚREDNI PROJEKTU: zwiększenie dostępności społeczeństwa do elektronicznych usług realizowanych przez administrację rządową w Małopolsce poprzez rozbudowę istniejącego systemu udostępniania usług publicznych który zostanie osiągnięty przez:

 • pełne wdrożenie w jednostkach administracji zespolonej uczestniczących w Projekcie oraz u Partnera systemu elektronicznego obiegu dokumentów pn.: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD PUW),
 • rozbudowa i udostępnienie wybranych usług elektronicznych Beneficjenta i Partnerów dla ich klientów;
 • wprowadzenie elektronicznej wymiany korespondencji przez e-PUAP, jako podstawowego sposobu komunikacji między jednostkami administracji publicznej;
 • rozbudowa zasobów sprzętowych i infrastruktury sieci Beneficjenta i Partnerów;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej, pozwalających na korzystanie z technologii internetowych.