styczeń - marzec 2020 r.

We wszystkich jednostkach związanych z realizacją projektu system został wdrożony wraz z uruchomieniem e-korespondencji za pomocą platformy e-PUAP.
Za zgodą IZ RPOWM planowany termin zakończenia realizacji projektu przesunięty zostanie do 31 sierpnia 2020 roku.
Trwają dalsze prace związane z publikacją przygotowanych formularzy e-usług na platformie e-PUAP.
Sporządzenie 7 wniosku sprawozdawczego.

czerwiec - grudzień 2019 r.

W ramach zadania kontynuowano prace związane z uruchomieniem instalacji wersji testowych i produkcyjnych systemu EZD dla poszczególnych jednostek objętych projektem zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym.
System został wdrożony we wszystkich jednostkach wraz z uruchomieniem e-korespondencji za pomocą platformy e-PUAP.
Trwają prace związane z opracowywaniem kolejnych formularzy dot. e-usług.
W dniu 4.10.2019 r. zawarto Aneks nr 4 do Porozumienia o dofinansowanie projektu umożliwiający wykorzystanie wygenerowanych w postępowaniu przetargowym oszczędności oraz przesunięcie zakończenia realizacji projektu do dnia 30.04.2020 r.
Sporządzenie 5 i 6 wniosku sprawozdawczego.

maj 2019 r.

W ramach „Dni otwartych Funduszy Europejskich” w dniu 10.05.2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzki w Krakowie odbyło się seminarium pn. #Zmieniamyadministrację. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele powiatów na terenie województwa małopolskiego, Uczelnie państwowe, służby zespolone Wojewody Małopolskiego oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Podczas trwania seminarium zaprezentowano cele i korzyści płynące z realizacji projektu oraz system Elektronicznego Zarządzania dokumentacją funkcjonujący w MUW w Krakowie.

PREZENTACJA DNI OTWARTE
Prezentacja wdrożenie EZD w RDOŚ

Trwały prace związane z uruchomieniem instalacji wersji testowych i produkcyjnych systemu EZD dla poszczególnych jednostek objętych projektem zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym. Sporządzenie 4 wniosku sprawozdawczego.

marzec – kwiecień 2019 r.

Trwają prace wdrożeniowe w jednostkach objętych projektem.
Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na dostawę przełącznika modularnego wraz z modułami liniowymi oraz na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.
Dokonano odbioru licencji na oprogramowania z funkcjonalnością OCR do przetwarzania zeskanowanych dokumentów dla punktów kancelaryjnych zlokalizowanych w jednostkach uczestniczących w projekcie.

grudzień 2018 r. – luty 2019 r.

Sporządzenie 3 wniosku sprawozdawczego.
Nadal trwają prace nad konfiguracją systemu, uruchomieniem wersji testowych i produkcyjnych systemu EZD dla poszczególnych jednostek objętych projektem.
Zgodnie z założonym harmonogramem wdrożeniowym przeprowadzono szkolenia w 2 jednostkach objętych projektem.
Opublikowane zostały ogłoszenia o zamówieniu na dostawę przełącznika modularnego wraz z modułami liniowymi oraz na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.
Ponadto przeprowadzono postępowanie zgodnie z art. 4 p 8 PZP na zakup 19 szt oprogramowania z funkcjonalnością OCR do przetwarzania zeskanowanych dokumentów dla punktów kancelaryjnych zlokalizowanych w jednostkach uczestniczących w projekcie.
W dniu 29.01.2019 r. zawarto Aneks nr 3 do Porozumienia w celu wykorzystania wygenerowanych w postępowaniu przetargowym oszczędności na realizację dalszych zakupów.

wrzesień - listopad 2018 r.

Sporządzenie 2 wniosku sprawozdawczego.
Nadal trwają prace nad konfiguracją systemu oraz instalacja zakupionego sprzętu.
W dniu 16.11.2018 r. zawarto Aneks nr 2 do Porozumienia w celu wydłużenia realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r.

czerwiec – sierpień 2018 r.

Sporządzenie 1 wniosku o płatność za okres 01.05.2017 r. - 31.08.2018 r. na kwotę wydatków ogółem: 20.424.652,29 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 15.318.489,10 zł.
Trwają prace związane z konfiguracja i instalacją zakupionego sprzętu u Beneficjenta, w jednostkach i u Partnera projektu.

28 maja oraz 8 czerwca 2018 r.

Dokonano odbioru technicznego sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach umów zawartych w cz. I i II postępowania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa.

17 kwietnia 2018 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części I i II postępowania zostały zawarte umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na rozbudowę centralnej architektury, sieci i systemów bezpieczeństwa.

marzec - kwiecień 2018 r.

w ramach umowy użyczenia przekazano do użytkowania do Partnera projektu i jednostek uczestniczących w projekcie wyposażenie punktów kancelaryjnych i sprzęt stanowiskowy;

grudzień 2017 r.

zakończono procedurę odbioru sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa oraz z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa;

22 listopada 2017 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części III postępowania została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Evercom Paweł Nogowicz, ul. Codzienna 8c, 03-668 Warszawa na dostawę sprzętu informatycznego stanowiącego rozbudowę sprzętu stanowiskowego i wyposażenie punktów kancelaryjnych;

21 listopada 2017 r.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części IV postępowania została zawarta umowa z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa na dostawę czytników kodów kreskowych, drukarek kodów kreskowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych;

18 września 2017 r.

w dniu 18 września 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Wojewodą Małopolskim.